Dobici od prodaje poslovnih udjela

Od 1. siječnja 2016., u sustav oporezivanja porezom na dohodak uvedeno je i oporezivanje kapitalnih dobitaka, odnosno razlike između ugovorene prodajne cijene financijske imovine koja se otuđuje i njene nabavne vrijednosti. Financijskom imovinom, pored ostalog, smatraju se i udjeli u kapitalu trgovačkih društava i drugih vrsta udruživanja čiji je način raspolaganja udjelima usporediv s takvim društvima.

Porez na dohodak od kapitalnih dobitaka plaća se po stopi od 12% i to je konačni porez. Porez na dohodak od kapitalnih dobitaka po osnovi otuđenja poslovnih udjela u trgovačkim društvima  plaća se po rješenju Porezne uprave u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Otuđenje financijske imovine po osnovi udjela u kapitalu porezni obveznik je obvezan prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku od 8 dana od dana otuđenja.

Ne oporezuje se

Međutim, odredbe o oporezivanju kapitalnih dobitaka ne primjenjuju se pri otuđenju financijske imovine stečene prije 1. siječnja 2016. godine. Stoga, ako se otuđuju poslovni udjeli  koji su kupljeni ili na drugi način stečeni prije 1.1.2016., kapitalni dobici od prodaje tih udjela ne podliježu oporezivanju porezom na dohodak. 

O ostvarenim neoporezivim primicima od prodaje udjela nema više ni obveze izvještavanja na Obrascu JOPPD.

Kapitalni dobici od prodaje poslovnih udjela koji su stečeni

prije 1.1.2016. ne podliježu oporezivanju.

Nadalje, ne oporezuju se ni kapitalni dobici od financijske imovine koja je stečena nakon 1.1.2016., ako se otuđuje nakon dvije godine od dana nabave odnosno stjecanja te imovine. Dakle, i kapitalni dobici po osnovi poslovnih udjela koji su stečeni u 2016. i kasnije, neće podlijegati oporezivanju ako se poslovni udjeli ne otuđe u roku kraćem od dvije godine.

Ako je financijska imovina stečena darovanjem, a otuđuje se u roku od dvije godine od dana nabave od strane darovatelja, dohodak od kapitalnih dobitaka se utvrđuje daroprimatelju, a danom nabave za daroprimatelja smatra se dan nabave pravnog prednika odnosno darovatelja.  

Također, dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka ne oporezuje se ako je otuđenje poslovnih udjela izvršeno između bračnih drugova i srodnikau prvoj liniji i drugih članova uže obitelji, između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka ili nasljeđivanjem financijske imovine. Kada se naknadno otuđuje financijska imovina stečena na neki od prethodno navedenih načina, danom stjecanja smatra se dan prvotnog stjecanja kada je primijenjeno izuzeće od oporezivanja.

Natrag