Utvrđivanje i priznavanje ozljede na radu

Piše: Ljubica Đukanović

Prava za slučaj ozljede na radu ostvaruju se nakon prethodno provedenog postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede za ozljedu na radu, koji provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u nastavku: HZZO). U tom postupku utvrđuju se uvjeti koji moraju biti ispunjeni kako bi se ozljeda mogla priznati za ozljedu na radu. U postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu postupa se prema propisima o zaštiti na radu, drugim propisima, Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar, nov., br. 80/13 i 137/13; u nastavku: ZOZO) i Pravilnikuo pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (Nar, nov., br. 75/14; u nastavku: Pravilnik).

Pokretanje postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu

Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede za ozljedu na radu pokreće poslodavac podnošenjem prijave o ozljedi na radu kod nadležnog regionalnog ureda/područne službeHZZO-a prema mjestu prebivališta/boravišta osigurane osobe. Postupak se pokreće pisanim zahtjevom po službenoj dužnosti  ili na traženje ozlijeđene osobe (člana obitelji u slučaju smrti osigurane osobe), a može ga pokrenuti i nadležni regionalni ured/područna služba HZZO-a ako sazna za činjenice i okolnosti nastanka ozljede na radu ili u vezi s radom.

Podnošenje prijave o ozljedi na radu

Prijava o ozljedi na radu podnosi se na tiskanicama »Prijava o ozljedi na radu« tiskanoj uz Pravilnik koja je njegov je sastavni dio.

Uz prijavu obvezno se prilaže medicinska i druga dokumentacija kojom se može dokazati da je nastanak ozljede i mjesto nastanka ozljede uzročno-posljedično vezan uz obvezu i proces rada. 

Obveznici podnošenja prijave koji raspolažu odgovarajućom elektroničkom opremom i posjeduju elektronički potpis, koji su u HZZO-u registrirani putem pristupnog lista kao korisnici e-usluge, mogu prijavu podnijeti i elektroničkim putem kao e-prijava o ozljedi na radu.

Pristupni list HZZO-a može se preuzeti na adresi: www.hzzo.hr pod »e-Zdravstveno«.

Ovlaštena osoba pravne/fizičke osobe, navedena u pristupnom listu, koja je podnijela i potpisala prijavu elektroničkim potpisom jamči o istovjetnosti dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom i odgovorna je za točnost dostavljenih i preuzetih podataka.

Podnošenje e-prijave o ozljedi na radu obavlja se upisom podataka u elektronički obrazac koji sadržajem odgovara tiskanicama iz čl. 41. Pravilnika. Izvješće izabranog doktora opće/obiteljske medicine, popunjava i dostavlja HZZO-u izabrani doktor ozlijeđene osigurane osobeu elektroničkom obliku.

Prijava o ozljedi na radu podnosi se neovisno o tome da li je ozljeda imala za posljedicu privremenu nesposobnost za rad. Prijava se popunjava u 5 primjeraka, a nadležni regionalni ured/područna služba HZZO-a obvezan je podnositelju izdati potvrdu kojom potvrđuje datum primitka i broj pod kojim je prijava zaprimljena.

Rok podnošenja prijave o ozljedi na radu

Prijava o ozljedi na radu podnosi se u roku od 8 dana od dana nastanka ozljede. Osigurana osoba za koju nije podnesena prijava o ozljedi na radu u roku od tri godine od isteka rokova od 8 dana od dana nastanka ozljede gubi pravo na pokretanje postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu.

Vođenje postupka i donošenje rješenja o ozljedi na radu

Postupak priznavanja ozljede na radu provodi se na osnovi zaprimljene prijave u skladu sa  ZOZO-om, Zakonom o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09), drugim propisima i Pravilnikom. Osim stručno medicinskog vještačenja liječničkog povjerenstva HZZO-a, u postupku utvrđivanja činjenica radi priznavanja ozljede na radu, može se zatražiti i stručno mišljenje nadležnog doktora specijaliste medicine rada kao i Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

O priznavanju ozljede na radu HZZO odlučuje, u pravilu, bez donošenja pisanog rješenja, ovjerom zaprimljene tiskanice prijave o ozljedi na radu. Rješenje se obvezno donosi u slučaju nepriznavanja ozljede koje obvezno sadrži datuma nastanka ozljede i broja evidencije priznate ozljede na radu. Postupak se provodi po žurnom postupku, a protiv rješenja semože podnijeti žalba koja ne odgađa izvršenje rješenja.

Protiv drugostupanjskog rješenja nije dopuštena žalba već se protiv njega može pokrenuti upravni spor.

 

Natrag