Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Zakonom o poticanju zapošljavanja(1) uređena je mogućnost stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u cilju jačanja zapošljivosti i stjecanja znanja i vještina potrebnih za rad. Zakon je omogućio i stručno osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja.

Da bi poslodavci koristili ovu mjeru poticanja zapošljavanja, Zakonom propisani uvjet je da je osoba koja se prima na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala.

Prema čl. 2. st. 1. toč. 1. Zakona, nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala je osoba:

 • koja se u evidenciji Zavoda za zapošljavanje (u nastavku: Zavod) vodi kao nezaposlena osoba duže od 30 dana,
 • koja nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, 
 • koja se stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

U čl. 6. Zakona propisano je da poslodavac može s nezaposlenom osobom korištenjem mjere aktivne politike u zapošljavanju prema posebnom propisu, sklopiti pisani ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju do:

 1. dvanaest mjeseci za osobe koje su završile preddiplomski, diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno preddiplomski ili specijalistički diplomski stručni studij,
 2. trideset šest mjeseci za osobe u obrtničkim zanimanjima u vezanom obrtu(2) i zanimanjima u kojima je obavljanje poslova uvjetovano članstvom u strukovnim udrugama osnovanim sukladno posebnom propisu.

Ukoliko poslodavac ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa sklopi s osobom u trajanju od trideset šest mjeseci(navedenom pod 2.) koja nema evidentirani staž u mirovinskom osiguranju niti je staž mirovinskog osiguranja ostvarila kod inozemnog nositelja osiguranja, poslodavac je tijekom ukupnog trajanja stručnog osposobljavanja, za tu osobu oslobođen od obveze obračunavanja i plaćanja doprinosa na osnovicu:

 • za zdravstveno osiguranje,
 • za zaštitu zdravlja na radu,
 • posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Ako poslodavac sklopi ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa s osobom u trajanju od trideset šest mjeseci za koju prema posebnim propisima o doprinosima nije u obvezi doprinosa na osnovicu i obvezi obračuna i uplate doprinosa na osnovicu ne može za tu osobu koristiti i oslobođenje plaćanja tih doprinosa.

Ukoliko poslodavac tijekom trajanja ugovora o stručnom osposobljavanju osobi koja se stručno osposobljava za rad isplati primitak podložan obvezi poreza na dohodak, dužan je obračunati i uplatiti poreze i doprinose za obvezna osiguranja prema posebnim propisima.

Poslodavac može sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa ako:

 • radnicima dospjele plaće isplati sukladno Zakona o radu(3),
 • dospjele poreze i doprinose za obvezna osiguranja uplati istovremeno s isplatom plaće,
 • za vrijeme trajanja olakšice niti za jednog svog radnika ne donese odluku o otkazu iz poslovno uvjetovanih razloga i 
 • ako mu Zavod odobri korištenje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Zavod odobrava korištenja mjere na način i u postupku koji je utvrđen uvjetima i načinom korištenja sredstava za provođenje mjere aktivne politike u zapošljavanju i nadzire njezinu provedbu.

Ističemo da se na nezaposlenu osobu koja odbije sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa ne primjenjuju posebni propisi kojima je uređen prestanak vođenja nezaposlene osobe u evidenciji nezaposlenih niti propisi koji uređuju obustavu ili prestanak prava za vrijeme nezaposlenosti.

Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa mora biti sklopljen u pisanom obliku, a na osobu koja sklopi takav ugovor primjenjuju se propisi koji uređuju zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i opći propis koji uređuje radne odnose, osim odredbi o sklapanju ugovora o radu, plaći i naknadi plaće te prestanku ugovora o radu.

Osobi koja ima sklopljen ugovor o stručnom osposobljavanju poslodavac ne može naložiti prekovremeni rad, osim u slučaju ako ta osoba poslodavcu dostavi pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.

[1] Zakon o poticanju zapošljavanja, (Nar. nov., br. 57/12 i 120/12 – u nastavku: Zakon)

[2] vezani obrti  - prema čl. 6. st.1. toč. 2 Zakona o obrtu (Nar. nov., br. 143/13) vezani obrti su oni za obavljanje kojih se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti, za obavljanje kojih se traži odgovarajuća srednja stručna sprema i za obavljanje kojih se kao uvjet traži majstorski ispit.

[3] Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14)

Natrag