Što poslodavci moraju znati o pravu na godišnji odmor

Bilo kakav sporazum između poslodavca i radnika o odricanju od prava na godišnji odmor, odnosno o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora ništetan je (bez učinka je) i predstavlja najteži prekršaj poslodavca.

S aspekta prava radnika godišnji odmor, lipanj je iznimno bitan mjesec u godini. To stoga što do kraja lipnja svaki poslodavac mora prema svojim radnicima ispuniti dvije obveze:

  1. omogućiti im korištenje preostalog godišnjeg odmora iz prethodne godine, te
  2. izraditi plan korištenja godišnjih odmora za tekuću godinu.

Stoga ćemo se u nastavku osvrnuti na ove dvije obveze poslodavca.

Pravo na godišnji odmor iz prethodne godine
Neiskorišteni dio godišnjeg odmora iz prethodne godine, radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće godine. Dakle, sve dane neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2015. poslodavac je dužan omogućiti svojim djelatnicima najkasnije do 30.6.2016. g.

Tu je potrebno paziti i na obvezu poslodavca da radnika najmanje 15 dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijesti o trajanju godišnjeg odmora i o razdoblju njegovog korištenja. Dakle, ako će radnik preostalih 5 dana godišnjeg odmora iz 2015. koristiti u razdoblju od 6.6. do 10.6.2016. poslodavac ga o tome mora obavijestiti najkasnije 21.5.2016. g. Ovo pravilo je primjenjivo u onim slučajevima kada poslodavac raspoređuje radnika na godišnji odmor, a ne onda kada poslodavac odobrava zahtjev radnika za godišnjim odmorom.

Iznimno od pravila da se godišnji odmor mora iskoristiti najkasnije do 30.6. iduće godine, ako radnik zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, nije mogao iskoristiti godišnji odmor do 30.6. ili mu ga poslodavac nije omogućio do tog datuma,radnik ima pravo iskoristiti taj godišnji odmor do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad. Npr. ako je radnica od 1.6.2014. do 15.9.2016. na rodiljnom i roditeljskom dopustu, te dopustu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, poslodavac će joj do 31.12.2016. biti u obvezi omogućiti neiskorišteni godišnji odmor iz 2015., a ostvarila je pravo i na cijeli godišnji odmor iz 2016.

Plan korištenja godišnjih odmora za tekuću godinu
Raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i Zakonom o radu, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine. Dakle, do 30.6.2016. poslodavac mora imati napisani plan korištenja godišnjih odmora za tu kalendarsku godinu. Pojedini kolektivni ugovori utvrđuju i kraći rok (npr. za graditeljstvo, te za drvnu i papirnu industriju do kraja svibnja).

Pri utvrđivanju rasporeda korištenja godišnjeg odmora moraju se uzeti u obzir potrebe organizacije rada te mogućnosti za odmor raspoložive radnicima. Naravno da će uvijek prevagnuti potrebe organizacije rada, no smatramo korisnim čim više izaći u susret željama radnika. Poslodavci kod kojih je ustanovljeno radničko vijeće dužni su se prilikom donošenja rasporeda korištenja godišnjih odmora savjetovati s radničkim vijećem, odnosno sa sindikalnim povjerenikom, ako nema radničkog vijeća.

Prilikom izrade rasporeda potrebno je uzeti u obzir okolnost da ako se godišnji odmor koristi u dva dijela, tada u godini za koju se ostvaruje to pravo, radnik mora iskoristiti najmanje 2 tjedna u neprekidnom trajanju (pod uvjetom da ih je ostvario), osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore. Dakle, moguće je da se godišnji odmor u većem dijelu ili čak u cijelosti prenese u iduću kalendarsku godinu ili da se primjerice koristi po dva dana tjedno, no o tome mora postojati suglasna volja radnika i poslodavca. Zbog moguće prekršajne odgovornosti poslodavca, preporučljivo je da takav dogovor bude u pisanom obliku.

Posljedice propuštanja ovih obveza
Poslodavcu koji ne utvrdi raspored korištenja godišnjeg odmora ili propusti radnika obavijestiti o trajanju i razdoblju korištenja godišnjeg odmora najmanje 15 dana unaprijed, neće se odmah izreći novčana kazna, već će mu u provedbi inspekcijskog nadzora, inspektor usmenim rješenjem narediti ispunjenje tih obveza.

Međutim, ako poslodavac radniku ne omogući korištenje godišnjeg odmora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o radu (npr. nije mu omogućio godišnji odmor iz prethodne godine do 30.6. odnosno do kraja iduće kalendarske godine), ovaj propust predstavlja teži prekršaj za koji su propisane visoke novčane kazne (31.000,00 do 60.000,00 kn za poslodavca pravnu osobu odnosno 4.000,00 do 6.000,00 kn za poslodavca fizičku osobu i odgovornu osobu pravne osobe).

 

Natrag