Stalni sezonski radnici i produženo mirovinsko osiguranje

Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14), čl. 16., propisan je, kao mogućnost, ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove. Specifičnost ovog ugovora je u tome što se njegovim sklapanjem poslodavac obvezuje za radnika plaćati doprinos za produženo mirovinsko osiguranje i za vrijeme dok ne radi, odnosno do početka rada u sljedećoj sezoni.

Ugovor o radu
Osim uobičajenih odredbi ugovora o radu, čl. 16. Zakona o radu propisani su i neki dodatni podaci koje takav ugovor mora sadržavati, a to su: 

 1. uvjeti i vrijeme za koje će poslodavac uplaćivati doprinos za produženo mirovinsko osiguranje,
 2. rok u kojem je poslodavac dužan radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova u idućoj sezoni te
 3. rok u kojem se radnik dužan izjasniti o ponudi iz točke 2., a koji ne može biti kraći od osam dana.

Za vrijeme trajanja ugovora o radu poslodavac obračunava i isplaćuje plaću sukladno ugovoru, uz plaćanje svih propisanih obveza.

Obrazac JOPPD i doprinos za produženo MO

Nakon prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove poslodavac prijavljuje radnika na produženo mirovinsko osiguranje, a što je propisano čl. 18. st. 4. Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13 – 93/15 – Uredba).

Sukladno čl. 126. Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08 – 143/14), poslodavac plaća samo doprinos za mirovinsko osiguranje – I. i II. stup (odnosno samo I. stup ako osoba nije u II. stupu), na najnižu osnovicu za obračun doprinosa koja za 2016. iznosi 2.812,95 kn (ukupno 562,59 kn doprinosa). U slučaju obveze plaćanja doprinosa za razdoblje kraće od mjesec dana, doprinosi se obračunavaju na osnovicu razmjerno broju dana u osiguranju u odnosu na ukupan broj dana toga mjeseca (čl. 202. Zakona o doprinosima). Npr. ako za radnika treba obračunati doprinose za razdoblje od 1. do 17. travnja tada osnovica za obračun i uplatu doprinosa iznosi 1.594,09 (2.812,95 : 30 = 93,77 kn dnevno; 93,77 x 17 = 1.594,09).

Doprinos se plaća do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, a o plaćenoj obvezi treba izvijestiti Poreznu upravu na Obrascu JOPPD. Obrazac JOPPD se podnosi na dan plaćanja doprinosa/sljedeći radni dan, a najkasnije na dan dospijeća/sljedeći radni dan.

Pri popunjavanju podataka na str. B obrasca ističemo sljedeće: upisuju se i šifra općine/grada prebivališta i šifra općine/grada rada

 • pod 6.1. upisuje se oznaka 0009 (Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa/plaće)
 • pod 6.2. upisuje se oznaka 0091 (Obračun obveze doprinosa (produženo MO) za mjesec dana osiguranja ili kraće, stalnog sezonskog radnika
 • u polje 8 upisuje se oznaka 3 bez obzira na činjenicu što osoba ne radi
 • pod 10 i 10.0 iskazuju se sati za određeno razdoblje za koje se plaćaju doprinosi (podatak pod 10 i 10.0 je istovjetan)
 • iskazuje se razdoblje za koje se plaća doprinos
 • iskazuje se podatak pod 12 (ali ne i pod 11 budući se ne obavlja nikakva isplata)
 • popunjavaju se polja vezana uz doprinos za MO (12.1. i 12.2.)
 • sva ostala polja – 0 ili 0,00.

Subvencije HZZ-a

Ističemo da je, kao jedna od mjera u okviru Mjera za poticanje zapošljavanja HZZ-a, navedena i mjera „Stalni sezonac“ kojom se sufinancira doprinos za produženo mirovinsko osiguranje stalnim sezonskim radnicima (www.hzz.hr). Pritom se mora raditi o osobama koje su kod istog poslodavca kontinuirano radile najmanje 6 mjeseci i koje će kod tog poslodavca raditi najmanje 3 sezone, ili su prethodno radile 3 sezone bez obzira jesu li imale status stalnog sezonca.

Poslodavcu se, za razdoblje od najviše 6 mjeseci, daje subvencija od 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a za sljedeće razdoblje (najduže 3 mjeseca) - 50% troška produženog osiguranja. Međutim, poslodavac pritom mora zadovoljiti određene uvjete, i to: zadržati broj stalno zaposlenih utvrđen na dan podnošenja zahtjeva, osigurati zapošljavanje u narednoj sezoni/tri naredne sezone u trajanju od najmanje 6 mjeseci u pojedinoj sezoni te snositi trošak obveznog osiguranja za onoliko osoba za koliko je utvrđen pad broja stalno zaposlenih i u vremenu do nadoknade utvrđenog broja stalno zaposlenih.

Natrag