Proračunsko planiranje  - za razdoblje 2017.-2019.

Izrada državnog proračuna temelji se na procjeni gospodarskog razvoja i makroekonomskih pokazatelja određenih propisima i drugim aktima Sabora, Vlade i ministra financija, a navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S).

Prema zadanom zakonskom okviru(1), u redovnim uvjetima, Vlada RH bi do ovoga trenutka već bila usvojila smjernice ekonomske i fiskalne politike za naredno trogodišnje razdoblje, a Ministarstvo financija izradilo upute za izradu prijedloga državnog proračuna te upute za izradu proračuna JLP(R)S-a.

Međutim, budući da smo pred novim parlamentarnim izborima, očekuje se da će Ministarstvo financija pripremiti samo upute za izradu proračuna JLP(R)S-a, kako bi JLP(S)-i u okviru Zakonom o proračunu predviđenih rokova, imali odgovarajuće smjernice za pravovremenu izradu i donošenje proračuna za narednu godinu, s projekcijama za 2018. i 2019., do kraja ove godine.

Ako nakon konstituiranja Sabora do kraja ove godine Sabor ne donese državni proračun RH za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019., Sabor treba donijeti odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela RH za prvo tromjesečje 2017. Može se pretpostaviti se da će u svakom slučaju proračunski korisnici državnog proračuna dobiti odgovarajuću uputu za postupanje u vezi s izradom svojih financijskih planova.

Dokument plana za naredno(a) razdoblje(a) treba donijeti do kraja ove godine, s primjenom od 1.1.2017.

 

Obveze JLP(R)S-a
Prema Zakonu o proračunu, upravno tijelo za financije JLP(R)S-a, obvezno je izraditi upute za izradu proračuna JLP(R)S-a i dostaviti ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti. Te upute trebaju sadržavati:

  1. temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga proračuna JLP(R)S-a, 
  2. opis planiranih politika JLP(R)S-a, 
  3. procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S-a u sljedeće tri godine, 
  4. visinu financijskog plana (limit) po proračunskim korisnicima koja sadrži visinu financijskog plana za prethodnu, tekuću i sljedeću proračunsku godinu te za naredne dvije godine, raspoređen na: › visinu sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz trenutno važećih propisa, i › visinu sredstava potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti; 
  5. način pripreme te terminski plan za izradu proračuna i prijedloga financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S-a.

JLP(R)S-i su obvezni u prijedlog proračuna JLP(R)S-a uključiti cjelokupne financijske planove svojih proračunskih korisnika. Dakle, vlastiti i namjenski prihodi i primici korisnika uključuju se u plan proračuna JLP(R)S-a, kao i svi rashodi koji se financiranju iz tih prihoda, i to bez obzira posluje li JLP(R)S preko jedinstvenog računa riznice ili ne.

››› Rokovi: Upravno tijelo za financije obvezno je izraditi nacrt proračuna za proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije godine i dostaviti ju načelniku, gradonačelniku, županu do 15. listopada. Načelnik, gradonačelnik, župan obvezan je utvrditi prijedlog proračuna i projekcija i podnijetii ih predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenoga.

Obveze proračunskih korisnika JLP(R)S-a
››› Rokovi: Prema Zakonu o proračunu, proračunski korisnici JLP(R)S-a dužni su dostaviti prijedlog svog financijskog plana nadležnom upravnom tijelu najkasnije do 15. rujna.

Prilikom izrade prijedloga plana proračunski korisnici obvezni su pridržavati se utvrđenih dvojnih limita JLP(R)S-a.

Sadržaj planskih dokumenata
Prilikom izrade dokumenata plana kod svih proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika obvezna je primjena svih proračunskih klasifikacija.

[1]  Zakon o proračunu (Nar. nov., br. 87/08 – 15/15)

Pročitajte više:

FIP br. 8/16, I. Jakir Bajo, str. 79.

Natrag