Promjene u proračunskom računovodstvu

Važeći Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu(1) u primjeni je za računovodstveno evidentiranje od početka 2015. godine. Neznatno je izmijenjen krajem listopada prošle godine, a prošlog mjeseca su se dogodile izmjene i dopune u samom tekstu Pravilnika, kao i u Računskom planu(2). Neki odjeljci, podskupine i osnovni računi brisani su iz Računskog plana, nekima je izmijenjen naziv, a neki novi su uvedeni. Ove promjene primjenjivat će se na računovodstveno evidentiranje od 2017. godine.

Izrada planova za 2017. – 2019. prema izmijenjenom Računskom planu
U prošlom broju Poslovnog infa pisali smo o izradi dokumenata plana za naredno trogodišnje razdoblje i istaknuli da je pritom obvezna primjena svih proračunskih klasifikacija, pa tako i ekonomske klasifikacije. Ekonomska klasifikacija prikaz je prihoda i primitaka po prirodnim vrstama te rashoda i izdataka prema ekonomskoj namjeni kojoj služe. Računi ekonomske klasifikacije odgovaraju računima Računskog plana i to razreda 3 – 8(3) i njima pripadajućim podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima. Jasno je, da se kod izrade dokumenata plana za 2017. – 2019. godinu trebaju primijeniti računi Računskog plana koji će se primjenjivati za računovodstveno evidentiranje od sljedeće godine.

Promjene u Računskom planu
Najvažnije promjene u Računskom planu odnose se na praćenje:

  • EU sredstava,
  • prijenosa sredstava između proračunskih korisnika (istog proračuna),
  • pomoći unutar općeg proračuna,
  • pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan,
  • prijenosa sredstava proračuna prema proračunskim korisnicima iz nadležnosti,
  • subvencija i pomoći zadrugama te na
  • ispravak vrijednosti nefinancijske imovine.

Izmjene Pravilnika o financijskom izvještavanju
S obzirom da financijski izvještaji proračunskog računovodstva prikazuju stanja odnosno promete iz poslovnih knjiga proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, a oni poslovne knjige vode prema rasporedu iz propisanog Računskog plana proračunskog računovodstva, jasno je da će se zbog izmjena i dopuna Računskog plana, za 2017. izmijeniti i sadržaj obrazaca financijskih izvještaja.

Izmijenjen i dopunjen Računski plan primjenjivat će se za računovodstveno poslovanje od 1.1.2017.

Može se dogoditi da će se, kao što je to bio slučaj u 2015. godini, u obrascu: PR-RAS tijekom 2017. popunjavati samo podaci u koloni 5 „Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine“, a ne i podaci u koloni 4 „Ostvareno u izvještajnom razdoblje prethodne godine“, odnosno da će se samo u godišnjem financijskom izvještaju za 2017. tražiti popunjavanje oba stupca. Popunjavanje oba stupca zahtijevat će „reklasifikaciju“ podataka iz 2016. prema „pravilima“ odnosno Računskom planu koji će vrijediti za 2017. Što će biti odlučeno vidjet ćemo, do tada nas prvo očekuju izmjene i dopune sada važećeg Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu(4).

Hoće li biti još nekih izmjena u financijskom izvještavanju vidjet ćemo uskoro. Naime, od ove godine proračunski korisnici državnog proračuna više ne sastavljanju i predočavaju izvještaj o obvezama mjesečno, nego u sklopu tromjesečnog, polugodišnjeg i devetomjesečnog izvještavanja te za proračunsku godinu. U ovom trenutku propisano je da će godišnji izvještaj o obvezama za 2016. trebati predati do 10. siječnja 2017., praktički u istom roku kao što se ove godine predao mjesečni izvještaj o obvezama za prosinac 2015. Podaci o obvezama u takvom izvještaju ne mogu biti „kvalitetni“, budući da se do 10-og dana u mjesecu ne prikupi i ne stigne likvidirati sva ulazna dokumentacija za prethodni mjesec. Zato se događalo da se nakon predaje izvještaja o obvezama sa stanjem na dan 31.12. proračunske godine to stanje promijeni, nakon knjiženja sve ostale naknadno primljene dokumentacije koja se odnosi na to razdoblje, do dana sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja. Tako da su proračunski korisnici državnog proračuna „pravo“ stanje obveza iskazivali samo u bilanci sa stanjem na dan 31.12. proračunske godine, a ne i u izvještaju o obvezama sa stanjem na dan 31.12. Osim toga, od ove godine u izvještaju o obvezama prikazuju se kumulativni podaci o promjenama obveza u izvještajnom razdoblju (o povećanju/smanjenju obveza u 1. tromjesečju, polugodištu, za 9. mjeseci, a u godišnjem izvještaju trebat će prikazati promjene obveza za cijelu godinu). Tako da bi se moglo dogoditi da se produži rok za predaju izvještaja o obvezama za proračunske korisnike državnog proračuna (i bude isti koji vrijedi za predaju godišnjih financijskih izvještaja?), s ciljem dobivanja kvalitetnih podataka u svim financijskim izvještajima.

[1] Nar. nov., br. 124/14 i 115/15; u nastavku: Pravilnik

[2] U vrijeme zaključenja ovog broja Poslovnog infa, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu kojeg je donio ministar financija u rujnu 2016. još nije bio objavljen u Narodnim novinama.

[3] osim skupina računa 39, 49, 59, 69, 79 i 89

[4] Nar. nov., br. 3/15, 93/15 i 135/15

DETALJNIJE O TEMI:

FIP br. 10/16, M. Karačić, str. 5.

Natrag