Privremena nesposobnost za rad obrtnika i obrazac JOPPD

Obrtnik (osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost) je osiguranik i na obvezno mirovinsko osiguranje po odredbi čl. 10. st. 1. toč. 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13 – 93/15; u nastavku: ZoMO) te i na obvezno zdravstveno osiguranje po odredbi čl. 7. st. 1. toč. 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13 i 137/13; u nastavku: ZoZO) kao i za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti po čl. 7. st. 4. ZoZO.

Pravo na naknadu plaće
Obrtnik ima pravo na naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad (čl. 36. ZoZO) te za slučaj priznate ozljede na radu (čl. 37. st. 2.), ako posebnim propisom nije drukčije utvrđeno (čl. 38. st. 1. ZoZO-a).

Osnovica za naknadu plaće
Osnovica za naknadu plaće (čl. 54. st. 3. ZoZO) jest mjesečna osnovica osiguranja za obračun i uplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za posljednjih 6 mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio osigurani slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće, umanjena za zakonom propisane obvezne doprinose, porez i prirez. Naknada plaće pripada obrtniku za radne dane u tjednu (6 radnih dana), a obračunava se kao prosječna dnevna naknada. Kako obrtnik sebi ne isplaćuje plaću, to znači da si neće isplaćivati ni naknadu plaće za prva 42 dana bolovanja.

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti pripada obrtniku od 43. dana privremene nesposobnosti. Međutim, kada se naknada plaće isplaćuje od prvog dana privremene nesposobnosti na teret sredstava HZZO-a, osiguraniku koji obavlja gospodarsku djelatnost ona pripada od prvog dana privremene nesposobnosti (čl. 46. st. 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 49/14 – 17/15; u nastavku: Pravilnik).

Osiguranik koji obavlja gospodarsku djelatnost uz zahtjev za isplatu naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti obvezan je priložiti izvješće o privremenoj nesposobnosti te dokaz da je podmirio sve dospjele obveze doprinosa. Naknade plaće mu pripada pod uvjetom da za vrijeme privremene nesposobnosti ne radi, odnosno na drugi način zlorabi vrijeme utvrđene privremene nesposobnosti.

Obveza doprinosa
Obrtnik ''dohodaš'' sam je obveznik doprinosa (za MO I. i II. stup, zdravstveno osiguranje, zaštitu zdravlja na radu i zapošljavanje). Iste obračunava i uplaćuje na propisanu mjesečnu osnovicu koja za 2016. iznosi 5.224,05 kn (8.037,00 x 0,65). Mjesečni iznosi doprinosa dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obrtnik ''dobitaš'' sam utvrđuje osnovicu i obračunava doprinose (''iz'' i ''na'' osnovicu) za svoje osobno osiguranje. Iznos osnovice utvrđuje se prema iznosu poduzetničke plaće te ista ne može biti niža od 8.840,70 kn (8.037,00 x 1,1). Doprinosi dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom poduzetničke plaće, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Osnovica na koju se plaćaju doprinosi je i osnovica za utvrđivanje naknade plaće za bolovanje. Ako isplaćuje poduzetničku plaću u iznosu manjem od 8.840,70 kn, doprinose plaća na 8.840,70 kn te u tom slučaju utvrđuje naknadu za bolovanje od propisane osnovice 8.840,70 kn. Ako obrtnik ''dobitaš'' isplati poduzetničku plaću veću od 8.840,70 kn, tada doprinose plaća na tu veću plaću, pa je u slučaju bolovanja osnovica za naknadu plaće ta veća osnovica. Međutim, valja voditi računa da iznos naknade plaće ne može biti veći od 4.257,28 kn (3.326,00 x 28%).

Obveza podnošenja JOPPD obrasca
Obrtnici za obračunate doprinose podnose obrazac JOPPD na dan isplate primitka/najkasnije sljedeći radni dan ili na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa ako nema isplate primitka odnosno na dan kada se ti doprinosi obvezno obračunavaju i uplaćuju sukladno posebnim propisima. Zbog privremene nesposobnosti za rad obrtnika, obrazac JOPPD treba popuniti na način propisan čl. 77. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05 – 137/15). Naime, ''obrtnik dohodaš'' popunjava Obrazac JOPPD za obvezne doprinose koristeći u jednom retku šifre 0041/5801 te u drugom retku neku od šifri 5201 do 5213 (npr. 5201) i 0000 ako je na bolovanju na teret HZZO-a. Znači, obrtnik ''dohodaš'' u Obrascu JOPPD ne iskazuje bolovanje na svoj teret, nego samo bolovanje na teret HZZO-a (jer mu naknadu plaće isplaćuje HZZO). Također, ako obrtnik ''dobitaš'' sebi ne isplaćuje poduzetničku plaću tada također ne iskazuje u Obrascu JOPPD bolovanje na svoj teret. U polju 10. Ukupni sati rada prema kojima se radi obračun, za oznake stjecatelja primitka 0041 – 0049 i 0031 – 0039 upisuje se stvarni broj dana provedenih u osiguranju po toj osnovi – unutar toga (izvještajnog) mjeseca, bez umanjenja za blagdane, neradne dane, bolovanje na teret osiguranika i sl. U slučaju iskazivanja korištenja prava na teret HZZO-a (šifre 5201 do 5299 iz Priloga 2), osiguranici koji obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnovi obveznici su poreza na dohodak ili dobit upisuju stvarne dane mirovanja obveze doprinosa. Nadalje, u polju 10.0 Ukupni neodrađeni sati, za oznake stjecatelja primitka 0041 – 0049 i 0031 – 0039 upisuje se 0 (nula), osim u slučaju mirovanja obveze doprinosa koje je kraće od mjesec dana ili korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena kada se upisuju stvarni dani korištenja prava. U slučaju iskazivanja korištenja prava na teret HZZO-a (šifre 5201 do 5299), osiguranici koji obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnovi su obveznici poreza na dohodak ili dobit upisuju isti broj dana kao i pod 10. na stranici B Obrasca JOPPD.

Kako nema obveze doprinosa za razdoblje u kojem je na privremenoj nesposobnosti za rad na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja ili sredstava državnog proračuna, obrtnik mora utvrditi osnovicu na koju će obračunati propisane doprinose. Istu utvrđuje u iznosu (npr. 4.381,16 kn za mjesec srpanj 2016.), i to tako da najprije utvrdi dnevnu osnovicu za obračun doprinosa (npr. 168,52 kn za srpanj 2016.) iz omjera 5.224,05 kn propisana osnovica : 31 dan u srpnju, te dobiveni iznos množi s brojem dana kada nije na bolovanju (npr. 168,52 x 26). U Obrascu JOPPD zaduženje za doprinose se iskazuje u jednom retku, npr. (0041 i 5801; 10. i 10.0. 31 i 5; 10.1. i 10.2. 01.07.2016 i 31.07.2016.), a u drugom retku iskazuje se bolovanje na teret HZZO-a, npr. (5201 i 0000; 10. i 10.0. 5 i 5; 10.1. i 10.2. 01.07.2016. i 05.07.2016.).

 

Natrag