Primjena Naputka o postupanju u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave

Dana 8.10.2016. na snagu je stupio Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 88/16; u nastavku: Naputak).

Naime, kao što i naziv ovog podzakonskog akta glasi, njime se uređuje postupanje sudionika javne nabave u slučaju kada Elektronički oglasnik javne nabave nije dostupan, i to u sljedeće dvije faze postupka javne nabave:

  1. tijekom 4 sata prije isteka roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata, te
  2. u trenutku javnog otvaranja ponuda.

Najveće zanimanje sigurno pobuđuje čl. 4. Naputka, sukladno kojoj odredbi u slučaju utvrđenja nedostupnosti Elektroničkog oglasnika tijekom 4 sata prije isteka roka za dostavu ponuda, rok za dostavu ponuda ne teče dok se nedostupnost ne otkloni, a propisuje se i obveza naručitelja produžiti rok za dostavu ponuda za najmanje 4 dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje ili ispravka poziva na dostavu ponuda. Iako ovlast za donošenje Naputka postoji u čl. 31. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Nar. nov., br. 6/12), upitno je mogu li se propisana postupanja doista podvesti pod tehničke odredbe za elektronička komunikacijska sredstva za elektronički prijenos i dostavu ponuda ili je u konkretnom slučaju riječ o zadiranju u odredbe Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11 – 13/14). Prema čl. 19. st. 3. Zakona o sustavu državne uprave (Nar. nov., br. 150/11 – 12/13) naputkom se propisuje način rada u tijelima javne vlasti.

Da stvar bude još zanimljivija, Državna komisija je ranije (prije stupanja Naputka na snagu) zauzela pravno shvaćanje kako u slučaju objektivne nemogućnosti dostave elektroničke ponude uslijed neispravnog funkcioniranja Elektroničkog oglasnika ne postoji zakonska obveza naručitelja za produženje roka za dostavu ponuda pa stoga ne može biti govora niti o propuštanju kakve obveze iz Zakona o javnoj nabavi (Klasa: UP/II-034-02/16-01/493 od 14. srpnja 2016.).

Posljedično tome, postavlja se pitanje ponašanja naručitelja, gospodarskog subjekta kojeg je zatekla nedostupnost Elektroničkog oglasnika, kao i ponuditelja koji su predali svoju ponudu prije nastupanja nedostupnosti.

O svim mogućnostima, problemima i izazovima u primjeni Naputka detaljnije pišemo u našem časopisu Financije, pravo i porezi (br. 11/16), no ovdje ćemo ukratko zaključiti kako je naša preporuka ponuditeljima da ne čekaju zadnji trenutak za izradu elektroničke ponude, već da je predaju najkasnije dan prije isteka roka za dostavu ponuda. U suprotnom riskiraju nemogućnost predaje pravodobne ponude, dok je ishod žalbenog postupka u odnosu na propust naručitelja da postupi prema Naputku neizvjestan i pravno nesiguran.

 

Natrag