Predstavnik radnika u nadzornom odboru poslodavca

Radnici zaposleni kod poslodavca, kao i sam poslodavac, imaju prava i obveze i dužni su se pridržavati svih prava i obveza koje proizlaze iz Zakona o radu (Nar. nov., br. 94/14; u nastavku: ZR), drugih zakona, međunarodnih ugovora, drugih propisa, kolektivnih ugovora i pravilnika o radu.

Jedno od tih prava propisano je čl. 164. ZR-a prema kojoj radnici imaju pravo sudjelovanja u odlučivanju u tijelu upravljanja poslodavca, na način da u trgovačkom društvu ili zadruzi, u kojima se u skladu s posebnim propisom utemeljuje tijelo upravljanja koji nadzire vođenje poslova (nadzorni odbor, upravni odbor, odnosno drugo odgovarajuće tijelo) te u javnoj ustanovi, jedan član nadzornog odbora društva ili zadruge, odnosno jedan član upravnog vijeća javne ustanove (drugo odgovarajuće tijelo) mora biti predstavnik radnika. Navedena odredbe ZR-a propisuje obvezu članstva radnika u nadzornom odboru / upravnom vijeću poslodavca koje nadzire vođenje poslova poslodavca.

Imenovanje predstavnika radnika
Predstavnika radnika u tijelu upravljanja poslodavca koje nadzire vođenje poslovanja imenuje i opoziva radničko vijeće. U slučaju kada kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, predstavnika radnika, između radnika zaposlenih kod poslodavca, biraju i opozivaju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, u postupku propisanim za izbor radničkog vijeća koje ima jednog člana.

Postupak izbora

Da bi se proveo postupak izbora predstavnika radnika u nadzorni odbor / upravno vijeće potrebno je pokrenuti postupak izbora koji se prema čl. 141. st. 2. ZR-a pokreće:

  • na prijedlog sindikata ili 
  • najmanje dvadeset posto radnika zaposlenih kod poslodavca.

Pravo birati i biti birani imaju svi zaposleni radnici jer se ograničenja o aktivnom i pasivnom pravu koja se primjenjuju kod izbora članova radničkog vijeća ne primjenjuju i ne odnose na izbor predstavnika radnika u nadzornom odboru / upravnom vijeću poslodavca.

Ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, poslodavac nema obvezu da umjesto radnika raspisuje izbore već samo osigurati provođenje izbora, jer su izbori pravo radnika koji to pravo mogu iskoristiti ali ne moraju ukoliko to ne žele. Predstavnik radnika u nadzornom odboru / upravnom vijeću ima isti pravni položaj kao i drugi članovi ovog tijela, što znači da je u pravima obvezama izjednačen sa ostalim izabranim ili imenovanim članovima ovih tijela.

Odredba čl. 164. ZR-a ne samo da propisuje pravo radnika na izbor predstavnika u tijelo upravljanja poslodavca već se prema stipulaciji radi i o obvezi da u tijelu upravljanja mora biti predstavnik radnika. Unatoč takovom određenju odluke nadzornog odbora / upravnog vijeću poslodavca su valjane iako su donesene bez predstavnika radnika.

Sindikalni povjerenik

Često pitanje je može li predstavnik radnika u tijelu upravljanja poslodavca, kada nije utemeljeno radničko vijeće, po funkciji biti sindikalni povjerenik?

Prema čl. 153. st. 3. ZR-a u slučaju kada kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, sindikalni povjerenik preuzima sva prava i obveze radničkog vijeća, osim prava iz čl. 164. st. 2. ZR-a na imenovanje predstavnika radnika u organ poslodavca iz čl. 164. st. 1. ZR-a. Iz navedene odredbe ZR-a nedvojbeno proizlazi da sindikalni povjerenik ne može imenovati predstavnika radnika niti preuzeti obveze predstavnik radnika u nadzornom odboru / upravnom vijeću poslodavca, već se predstavnik radnika, ako nije utemeljeno radničko vijeće, može isključivo izabrati na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na način propisan za izbor radničkog vijeća koje ima jednog člana.

Mandat predstavnika radnika

Prema čl. 272.c Zakona o trgovačkim društvima članovi nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju, na vrijeme određeno statutom ali najviše na šest godine i mogu biti ponovno birani / imenovani. Ako u odluci o izboru / izjavi o imenovanju nije nešto drugo navedeno, mandat počinje teći danom donošenja odluke / davanja izjave bez obzira na upis u sudskom registru.

Predstavnika radnika u tijelu upravljanja poslodavca može se imenovati za mandatno razdoblje, određeno u odluci radničkog vijeća, ali ne dulje od zakonom propisanog razdoblja. Ako predstavnika radnika biraju neposredno radnici na izborima, valjalo bi u odluci o izboru odrediti i trajanje mandata predstavniku radnika.

Ako ni u odluci o imenovanju niti u odluci o izboru predstavnika radnika nije navedeno koliko dugo traje mandat predstavnika radnika u tijelu upravljanja, mandat radnika je razdoblje navedeno u statutu društva / ustanove a ukoliko to nije navedeno mantat traje na način kako je utvrđeno zakonom.

Nakon isteka mandata predstavniku radnika u nadzornom odboru / upravnom vijeću, ako nije provedeno novo imenovanje za naredno mandatno razdoblje, mjesto predstavnika radnika ostaje upražnjeno, a tijelo upravljanja poslodavca može donositi odluke i bez predstavnika radnika ukoliko ima dovoljan broj predstavnika za donošenje takve odluke.

Ističemo da predstavnik radnika u nadzornom odboru / upravnom vijeću ima zaštitu od otkazivanja ugovora o radu, tako da poslodavac ovom radniku može otkazati ugovor o radu samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća. Ako radničko vijeće nije utemeljeno odluku radničkog vijeća moguće je nadomjestiti arbitražnom odlukom.

Pravo na izbor radnika u nadzornom odboru / upravnom vijeću nije ograničeno samo na poslodavce koji zapošljavaju više od 20 radnika, tako da i kod poslodavaca kod kojih nema zakonske osnovu za izbor radničkog vijeća radnici imaju pravo na svog predstavnika u tijelu upravljanja poslodavca.

 

Natrag