Povrat PDV-a u putničkom prometu

Od plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke dobara koja iz Republike Hrvatske (RH) otpremi ili preveze izvan Europske unije (EU) sam kupac koji nema sjedište u RH ili neka druga osoba za njegov račun. Ako se naprijed navedena isporuka dobara odnosi na dobra koja u osobnoj prtljazi iznose putnici, tada se oslobođenje od PDV-a za iste ostvaruje naknadno, tj. tek kad isporučitelj dobara (porezni obveznik) primi dokaz o izvozu dobara od strane putnika. Isporuke goriva (naftnih derivata) i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe, a koja putnici u okviru putničkog prometa prevezu ili iznesu iz EU nisu oslobođene PDV-a.

Uvjeti za povrat PDV-a putniku
Putnik (kupac) koji je u okviru putničkog prometa kupljena dobra u RH iznio iz EU, a prilikom kupnje istih je platio PDV u RH, pri naknadnom oslobođenju od PDV-a, ima pravo tražiti povrat PDV-a za iznesena dobra uz uvjet:

  • da putnik nema prebivalište ni uobičajeno boravište na području EU, a isto dokazuje putovnicom ili osobnom iskaznicom,
  • da je ukupna vrijednost isporuke (tj. kupljenih dobara s PDV-om) iskazana na jednom računu veća od 740,00 kn,
  • da su dobra prevezena izvan EU prije isteka roka od 3 mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljena isporuka, odnosno da ih je iznio na područje izvan EU prije isteka roka od 3 mjeseca od datuma navedenog na računu za isporučena dobra,
  • da postoji dokaz o izvozu, izvornik računa i izvornik Obrasca PDV-P potvrđen od carinarnice države na čijem području su dobra iznesena iz EU.

Povrat PDV-a putniku
Kupcu ili podnositelju zahtjeva vraća se plaćeni PDV ako u roku od 6 mjeseci od dana izdavanja računa dostavi ovjereni izvornik Obrasca PDV-P prodavatelju od kojega je kupio dobra. Ako je isplata u gotovini prodavatelj je obvezan PDV vratiti odmah, u kunama gotovinskom isplatom. Kupac svojim potpisom na Obrascu PDV-P potvrđuje primitak vraćenog PDV-a u gotovu novcu. Ako se ovjereni izvornik obrasca PDV-P dostavlja poštom, kupac ili podnositelj zahtjeva za povrat PDV-a dostavlja prodavatelju broj računa na koji će se vratiti plaćeni PDV. Ako prodavatelj doznačuje na račun kupca ili podnositelja zahtjeva, prodavatelj je obvezan PDV vratiti u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Oslobođenje od PDV-a za isporučitelja dobara
Isporučitelj dobara za isporuke dobara koja su iznesena iz EU ostvaruje oslobođenje od PDV-a tek kada primi dokaz o izvozu, a već obavljeno oporezivanje izvezenih dobara prilikom prodaje istih putniku, isporučitelj dobara (porezni obveznik) može ispraviti u obračunskom razdoblju u kojem je zaprimio dokaz o izvozu. Prodana dobra iznosi iz EU putnik (kupac) koji je fizička osoba iz treće države tj. bilo koje države koja nije država članica EU. Znači, u trenutku ispostavljanja računa putniku (kupcu) isporuka dobra je oporeziva, a PDV se obračunava po stopi koja je na snazi kad su dobra isporučena. Prodavatelj naplaćuje od kupca ukupnu cijenu dobra s PDV-om. Porezni obveznici koji isporuku dobara naplaćuju u gotovini obvezni su promet iskazivati putem elektroničkih naplatnih uređaja. Podatak o prodaji robe putniku unosi se u poslovne knjige te porezne evidencije radi utvrđivanja obveze PDV-a u obračunskom razdoblju.

Obrazac PDV-P
Na zahtjev kupca (putnika) koji nema prebivalište ni uobičajeno boravište na području RH (odnosno EU) prodavatelj izdaje Obrazac PDV-P te isti popunjava u 3 primjerka, pri čemu izvornik (jedan primjerak) daje kupcu, jedan primjerak odlaže u svoju dokumentaciju, a jedan primjerak ostaje Carinskoj upravi. Navedeni Obrazac PDV-P (Zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost) služi putniku (kupcu) za ostvarenje prava na povrat PDV-a u putničkom prometu. Putnik može osobno obaviti prijevoz dobara iz RH (npr. osobnim automobilom) ili taj prijevoz u njegovo ime može obaviti netko drugi (putem pošte ili na drugi odgovarajući način). Kupac koji želi ostvariti povrat plaćenog PDV-a obvezan je pri izlasku iz EU dati na uvid račun i kupljena dobra carinarnici te dati na ovjeru izvornik Obrasca PDV-P. Nakon uvida i provedenog carinskog postupka, ako su ispunjeni svi naprijed navedeni uvjeti, carinarnica ovjerava Obrazac PDV-P potpisom i faksimilom ovlaštenog carinskog službenika te otiskom pečata i unosi datum prelaska dobara preko carinske crte (granice RH) odnosno datum izvoznog carinjenja.

Obrazac PDV-F
Prodavatelj obvezno vodi posebnu evidenciju o prodanim dobrima kupcima u okviru putničkog prometa na Obrascu PDV-F (Evidencija računa o prodanim dobrima radi povrata PDV-a u okviru putničkog prometa), a isti mora predati uz prijavu PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine (npr. prosinac 2016.).

Obrazac PDV
Umanjenje obveze PDV-a za iznos vraćenog PDV-a iskazuje se s predznakom minus u Obrascu PDV na poziciji II.14. Naknadno oslobođenje izvoza u okviru osobnog putničkog prometa. Uplata PDV-a umanjuje se na temelju podataka iz evidencije PDV-F i ovjerenih izvornika obrasca PDV-P s potvrdom primitka isplate odnosno izvršenim nalozima za povrat.

Natrag