Porezna kartica i osobni odbitak

Osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka koji se poreznim obveznicima priznaje za svaki mjesec poreznog razdoblja i koji stoga umanjuje iznos ostvarenog dohotka. Osobni odbitak čini osnovni osobni odbitak poreznog obveznika koji za svaki mjesec iznosi 2.600,00 kn (za umirovljenike do 3.800,00 kn) te dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i djecu te njihovu i vlastitu invalidnost, utvrđen primjenom propisanih faktora na iznos osnovnog osobnog odbitka.

Tijekom godine, osobni odbitak se može koristiti samo pri isplati dohotka od nesamostalnog rada, odnosno plaće, i to samo ako je porezni obveznik poslodavcu predao poreznu karticu – Obrazac PK. Poreznu karticu izdaje Porezna uprava nadležna prema radnikovu prebivalištu ili uobičajenom boravištu. Na temelju podataka u poreznoj kartici, poslodavac utvrđuje pravo radnika na ukupni osobni odbitak te usmjerava obračunati porez na dohodak prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta koje je upisano u poreznoj kartici.

Dakle, osobni odbitak pri isplati plaće može se koristiti samo ako poslodavac ima u posjedu poreznu karticu radnika.

Osobni odbitak se koristi za određeni mjesec za koji se utvrđuje porez, odnosno za mjesec u kojemu se vrši isplata plaće, a nije vezan za mjesec na koji se odnosi obračun plaće. Tako se, primjerice, kod plaće za rujan koja se isplaćuje u listopadu koristi osobni odbitak za listopad, odnosno onaj koji vrijedi u trenutku isplate. Stoga se i u slučaju kada se u jednom mjesecu vrši isplata plaća za više mjeseci, pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak može priznati samo jedan mjesečni osobni odbitak.

Osobni odbitak se može koristiti samo ako u trenutku isplate
isplatitelj raspolaže radnikovom poreznom karticom.

Svaku promjenu u vezi s uzdržavanim članovima uže obitelji i djecom, odnosno svaku promjenu koja utječe na osobni odbitak, radnik je dužan prijaviti Poreznoj upravi i dostaviti joj vjerodostojne isprave u roku od 30 dana od dana nastanka promjene. U slučaju promjena tijekom mjeseca u kojem se koriste osobni odbici, osobni odbitak se zaokružuje u korist poreznog obveznika na pune mjesece.

Radnik je dužan Poreznoj upravi prijaviti i promjenu općine prebivališta ili uobičajenog boravišta, a o istome je dužan izvijestiti i poslodavca i to prije isplate prvog sljedećeg primitka, a najkasnije u roku 30 dana.

Poslodavac nije odgovoran ako zbog netočnih ili nepotpunih podataka o osobnom odbitku i adresi prebivališta ili uobičajenog boravišta, koje je na poreznoj kartici upisala Porezna uprava, obračuna i uplati manji porez ili ga pogrešno usmjeri. No, ako prema svojim saznanjima ili iz okolnosti poslodavac možebitno utvrdi da su podaci na Obrascu PK pogrešni, obvezan je o tome izvijestiti radnika i zatražiti izmjenu tih podataka. Ako radnik to ne učini, o uočenim netočnim podacima poslodavac je dužan izvijestiti Poreznu upravu nadležnu prema prebivalištu/uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

Pri raskidu radnog odnosa poslodavac je obvezan radniku dati poreznu karticu radi predaje novom poslodavcu. Stoga se, pri isplati zadnje plaće (ili dijela plaće) radniku nakon prestanka radnog odnosa, ne može koristiti njegov osobni odbitak, budući da poslodavac više ne raspolaže radnikovom poreznom karticom.

 

Natrag