Plaćanje PDV-a prema (na)plaćenim naknadama

 

Porezni obveznici koji su izabrali obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama, obvezni su na primjenu tog postupka tri godine. Odustajanje od primjene postupka moguće je do dana podnošenja prijave PDV-a za prvo razdoblje oporezivanja u tekućoj godini, dakle do 20. veljače.

Svi porezni obveznici – pravne i fizičke osobe, čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kn bez PDV-a, mogu najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave da od slijedeće godine žele primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Primjena navedenog postupka nije obvezna, te porezni obveznici mogu sami odlučiti hoće li ili ne primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Međutim, ukoliko porezni obveznici izaberu oporezivanje PDV-om prema naplaćenim naknadama, taj su postupak obvezni primjenjivati 3 godine.

Tko može plaćati PDV prema naplaćenim naknadama u 2016.?
Postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama mogu primjenjivati porezni obveznici - fizičke i pravne osobe:

  • koji imaju sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu (RH),
  • čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj 2015. godini nije bila veća od 3.000.000,00 kn bez PDV-a.

U cenzus od 3.000.000,00 kn (bez PDV-a) ulazi:

  • vrijednost oporezivih isporuka dobara ili usluga (po stopama 5%, 13% i 25%),
  • vrijednost isporuka u drugu državu članicu iz čl. 41. Zakona o PDV-u, vrijednost isporuka oslobođenih PDV-a iz čl. 45. (izvoz), čl. 46. (obavljanje usluga na pokretnoj imovini), čl. 47. (isporuke oslobođene PDV-a u vezi s međunarodnim prijevozom), čl. 48. (isporuke izjednačene s izvozom) i čl. 49. Zakona o PDV-u (usluge posredovanja oslobođene PDV-a),
  • vrijednost isporuka nekretnina i transakcija iz čl. 40. st. 1. toč. a) do g) Zakona o PDV-u, osim ako su te transakcije pomoćne.

Međutim, u izračun se ne uključuje vrijednost isporuka materijalnih i nematerijalnih gospodarskih dobara poreznog obveznika.

Poreznom obvezniku koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja, a pravo na odbitak pretporeza ostvaruje u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge (čl. 125.i Zakona o PDV-u).

Poduzetnici koji su do kraja 2015. dostavili pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave da žele primjenjivatipostupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1.1.2016., obvezni su na primjenu tog postupka tri godine, pod uvjetom da vrijednost isporuka u određenoj kalendarskoj godini ne bude veća od 3.000.000,00 kn. Ukoliko ipak žele odustati od primjene ovog postupka, mogli su povući izjavu najkasnije do 20. veljače 2016., odnosno do podnošenja prijave PDV-a za prvo razdoblje oporezivanja u 2016. godini. Odustajanje nakon 20. veljače 2016. neće se prihvaćati, kako bi se računi mogli pravilno ispostavljati.

Porezni obveznici koji su u siječnju 2016. izdali račune prema načinu propisanom za oporezivanje prema naplaćenim naknadama, a do 20. veljače 2016. su povukli izjavu o poslovanju prema naplaćenim naknadama, obvezni su ispraviti račune u skladu s odredbama čl. 33. st. 7. Zakona o PDV-u i nakon toga izdati račune u skladu s postupkom oporezivanja prema obavljenim isporukama.

 

Natrag