Ostvarivanje dohotka iz inozemstva

Fizička osoba, rezident Republike Hrvatske (RH) može dohodak ostvarivati i iz inozemstva (npr. dividende, kamate, drugi dohodak, itd.) te je pritom dužan poduzeti radnje kako se navodi.

Upis u registar obveznika poreza na dohodak
Primatelj dohotka iz inozemstva treba se upisati u registar obveznika poreza na dohodak u roku od 8 dana od dana ostvarivanja (naplate) primitka, a sam upis obavlja u ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu. Uz prijavu za upis (Obrazac RPO) obvezno prilaže vjerodostojne isprave o ostvarenom dohotku, odnosno primitku. Prijava u registar obveznika poreza na dohodak obavlja se radi osiguranja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza.

Obračun i uplata predujma poreza na dohodak
U roku od 8 dana od dana ostvarivanja primitka, a ovisno o vrsti ostvarenog dohotka, primatelj dohotka treba sam obračunati i uplatiti predujam poreza na dohodak i prirez. Međutim, ako porez na dohodak i prirez ne obračuna i ne uplati u navedenom roku, tada bi morao podnijeti godišnju poreznu prijavu po proteku 2016. godine.

Obračun i uplata doprinosa
Ako bi rezident ostvarivao drugi dohodak iz inozemstva koji podliježe obvezi obračuna i uplate doprinosa, tada on mora sam u roku od 8 dana obračunati i uplatiti samo doprinose za mirovinsko osiguranje (20% ili 15% + 5%), a ne i doprinos za zdravstveno osiguranje (15%). Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, akvizitera, konzultanata jesu primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak koji podliježe obračunu doprinosa. Međutim, ako bi rezident ostvarivao autorske naknade iz inozemstva, na taj drugi dohodak ne treba obračunavati doprinose.

Utvrđivanje osnovice
Kada rezident ostvari dohodak iz inozemstva u stranoj valuti, tada taj iznos dohotka treba preračunati u kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan kad je dohodak ostvaren. Tako utvrđena osnovica služi za obračun naprijed navedenih javnih davanja. Primjera radi, ako se ostvari drugi dohodak iz inozemstva koji podliježe obvezi doprinosa, tada treba obračunati i doprinose (samo za mirovinsko osiguranje) i predujam poreza na dohodak po stopi od 25%. Obračunati predujam poreza iz drugog dohotka ostvarenog iz inozemstva primatelj (stjecatelj) uplaćuje na svoj OIB.

Dvostruko oporezivanje ostvarenog dohotka
Kada rezident ostvaruje dohodak iz inozemstva on bi trebao provjeriti da li se primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (Ugovor) sa državom u kojoj ostvaruje dohodak te koja država ima pravo oporezivati konkretnu vrstu dohotka. Ako utvrdi da ne postoji u primjeni Ugovor, rezident ostvareni dohodak iz inozemstva treba oporezivati po odredbama Zakona i Pravilnika, tj. mora sam obračunati porez na dohodak unatoč tome što je možebitno taj dohodak već oporezivan u državi isplatitelja tog dohotka. Međutim, ako se primjenjuje Ugovor, tada inozemni isplatitelj dohotka postupa po odredbama Ugovora, pa kod isplate može i ne mora obračunati porez na dohodak. Primjera radi, ako bi rezident RH ostvarivao autorsku naknadu iz Njemačke, Austrije, Mađarske, Belgije, Francuske, Nizozemske, Švedske, Švicarske te zemlje ne bi oporezivale tu autorsku naknadu. To dalje znači da bi rezident mogao koristiti 30% paušalnih izdataka pri obračunu predujma poreza na dohodak, a tako obračunati porez bio bi u obvezi uplatiti u roku od 8 dana. Ako je obračunat i plaćen porez na dohodak u inozemstvu, tada primatelj dohotka ne mora obračunati i uplatiti predujam poreza na dohodak i prirez u roku od 8 dana od dana ostvarivanja istog, ali će u tom slučaju morati podnijeti godišnju poreznu prijavu po proteku tekuće kalendarske godine. Bez obzira na naprijed navedeno, rezident bi trebao sam izračunati da li mu se više isplati obračun i uplata predujma poreza na dohodak u tijeku godine na pojedinačno ostvareni dohodak iz inozemstva od obračuna poreza na sveukupno ostvareni dohodak u RH i u inozemstvu po godišnjoj poreznoj prijavi. Izračun iznosa poreza trebao bi biti ideja vodilja u donošenju ispravne odluke o plaćanju poreza drugi put na isti dohodak ili plaćanju manjeg iznosa poreza. O eventualnom neplaćanju predujma poreza na dohodak na vlastiti zahtjev sam porezni obveznik obvezno pisanim putem izvješćuje Poreznu upravu, u roku od 8 dana od dana naplate tog primitka uz dostavu propisanih podataka.

Obveza podnošenja Obrasca JOPPD
Za dohodak ostvaren izravno iz inozemstva rezident mora sam podnijeti Obrazac JOPPD Poreznoj upravi u roku od 8 dana od dana naplate primitka. Kao oznaka izvješća upisuje se oznaka 8 (pod II. Vrsta izvješća) te oznaka 4 (pod III.1.5. Oznaka podnositelja) na stranici A Obrasca JOPPD. Kada se upisuju podaci pod vrstom izvješća 8, pod na dan upisuje se dan kada je primitak stvarno ostvaren, a pod oznakom izvješća (pod I. Oznaka izvješća) na stranici A Obrasca JOPPD oznaka dana kada se predaje izvješće – osmi (8) dan od dana kada je primitak ostvaren. Na stranici B Obrasca JOPPD popunjavaju se sva polja (od 1 do 17), s tim da se, između ostalog, u polju 3 treba obvezno upisati oznaku države u kojoj je primitak ostvaren ako se ostvaruje drugi dohodak ili dohodak od kapitala (dividende i kamate) iz inozemstva kao i ispravnu šifru u polju 6.1. za oznaku stjecatelja primitka te ispravnu šifru u polju 6.2. za oznaku primitka. Navedeni obrazac može se podnijeti na papiru.

Natrag