Obveze trgovca i prava potrošača

Trgovcem se, u smislu propisa iz područja zaštite potrošača, smatraju sve osobe koje u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti prodaju robu ili obavljaju usluge potrošačima. Potrošači su fizičke osobe koje djeluju na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. U nastavku podsjećamo na osnovne obveze trgovaca, ugostitelja, frizera, vulkanizera, stomatologa, neprofitnih organizacija, OPG-a i drugih fizičkih i pravnih osoba pri prodaji proizvoda i obavljanju usluga potrošačima (tj. građanima), te pravima potrošača.

Cijene i uvjeti prodaje
Trgovac mora, na proizvodu ili na prodajnom mjestu, istaknuti maloprodajnu cijenu i/ili cijenu za jedinicu mjere proizvoda ili usluge koju pruža. Cijena mora biti istaknuta u kunama, a uz kune može biti navedena cijena i u drugoj valuti.

Ako trgovac odobrava popust, obvezan je iznos (postotak) i uvjete odobravanja popusta (npr., popust za pojedine proizvode ili skupinu proizvoda, pojedinim skupinama potrošača ili za pojedine oblike plaćanja) istaknuti u poslovnim prostorijama.

Ako trgovac prodaje proizvode po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji (u slučaju akcijske prodaje, rasprodaje, sezonskog sniženja, prodaje proizvoda s greškom i prodaje proizvoda kojima istječe rok uporabe, te odobravanja popusta za određene proizvode) dužan je istaknuti cijenu u redovnoj prodaji i sniženu cijenu.

Račun
Za prodane proizvode i obavljene usluge trgovac mora potrošaču ispostaviti račun.

Iznimno, račun se ne mora ispostaviti ako se vlastiti poljoprivredni proizvodi proizvedeni na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu izravno prodaju krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ako se prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda obavlja na tržnicama i otvorenim prostorima, ako se prodaja obavlja putem automata, ako se pretežni dio prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica, ako se promet ostvaruje od priređivanja lutrijskih igara, igara klađenja, igara u casinima te na automatima za igre na sreću i zabavu.

Prigovor potrošača
Trgovac mora u poslovnom prostoru vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, te omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak. Osim u svojim poslovnim prostorijama, trgovac mora omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora i putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.

Na primljeni prigovor trgovac je dužan odgovoriti u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Trgovac mora voditi i čuvati evidenciju prigovora potrošača na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.

Predujmovi i kamate
Ako trgovac zahtijeva ili izričito uvjetuje kupnju proizvoda ili pružanje usluge djelomičnim ili ukupnim predujmom, a rok isporuke proizvoda ili pružanja usluge je dulji od 30 dana, dužan je potrošaču prigodom isporuke proizvoda ili pružene usluge obračunati i isplatiti kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na 3 mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od dana primljenog predujma do dana isporuke proizvoda ili pružanja usluge, osim ako nije drugačije ugovoreno.

Ako trgovac ne isporuči robu ili ne obavi usluge za koje je primio predujam, dužan je potrošaču vratiti uplaćeni predujam uvećan za zakonske zatezne kamate, računajući od dana primitka predujma do dana isplate, što je moguće prije, a najkasnije u roku od 7 dana od dana raskida ugovora.

Reklamacije i povrat robe
Ako kupljeni proizvod ili primljena usluga ima nedostatak, potrošač može od trgovca zahtijevati da:

  1. ukloni nedostatak na proizvodu,
  2. preda drugi proizvod bez nedostatka, 
  3. snizi cijenu, ili
  4. raskine ugovor, tj. vrati plaćeni iznos za proizvod odnosno uslugu.

Potrošač ima pravo na povrat novca samo u slučaju kada proizvod ima materijalni nedostatak, a trgovac ne može popraviti nedostatak, zamijeniti proizvod ili sniziti cijenu. Povrat novca potrošaču u bilo kojem drugom slučaju dobra je volja trgovca.

Potrošač nema pravo na povrat novca ako se predomislio i želi vratiti ispravan proizvod, kao ni zbog neznatnog nedostatka proizvoda.

Navedeno se ne odnosi na prodaju proizvoda izvan prodavaonica i na daljinu. U slučaju prodaje proizvoda izvan prodavaonica i na daljinu, potrošač ima pravo, ne navodeći razloge, jednostrano raskinuti ugovor i to u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predan u posjed. Trgovac mora vratiti potrošaču novac najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je primio obavijest o raskidu ugovora, ali tek kad potrošač vrati proizvod.

 

Natrag