Novi Zakon o javnoj nabavi

U Nar. nov., br. 120/16 od 21. prosinca 2016. objavljen je Zakon o javnoj nabavi koji stupa na snagu 1. siječnja 2017., izuzev odredaba kojima se utvrđuje da relativni ponder cijene ili troška ne smije biti veći od 90%. Predmetne odredbe čl. 284. st. 4. i 5. će stupiti na snagu tek 1.7.2017. godine.

Prema tome, iako je propisano da se kao kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave koristi ekonomski najpovoljnija ponuda, sve do 1.7.2017. naručitelji će kao jedini kriterij ekonomski najpovoljnije ponude i nadalje moći koristiti samo cijenu ili samo trošak.

Također, sukladno čl. 448. novog Zakona o javnoj nabavi, postupci javne nabave pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o javnoj nabavi koji je bio na snazi u vrijeme započinjanja postupka nabave. Slijedom navedenog, svaki postupak koji je sukladno čl. 23. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11 – 13/14) pokrenut do 31.12.2016., dovršiti ćete se primjenom toga zakona.

Cilj novog Zakona o javnoj nabavi je povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabave, smanjenje formalizma i troškova sudjelovanja u postupku javne nabave za naručitelje i gospodarske subjekte, ubrzanje provedbe postupaka javne nabave, te smanjenje administrativnog tereta.

Za provedbu zakonskih odredaba predviđeno je donošenje određenih podzakonskih propisa (uredbi i pravilnika) u razdoblju od 6 do 12 mjeseci od dana njegovog stupanja snagu. Sve dok isti ne stupe na snagu u postupcima javne nabave na odgovarajući način će se i dalje primjenjivati:

  • Čl. 1. – 6. st. 8. i čl. 7 – 38. Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (Nar. nov., br. 89/12 i 145/14),
  • Čl. 1. – 30. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Nar. nov., br. 10/12),
  • Čl. 1. – 10. Uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 10/12),
  • Čl. 1. – 34. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 6/12 i 125/14) i
  • Čl. 1. – 23. Pravilnika o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 22/12 i 28/14).

Detaljnije o novostima i promjenama u sustavu javne nabave pišemo u FIP-u br. 1/17.

Natrag