Namjenski i vlastiti prihoda proračunskih korisnika u evidencijama JLP(R)S-a

Većina jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S) izradili su i donijeli svoje proračune za 2016. na način da su u proračunu sadržani cjeloviti financijski planovi proračunskih korisnika iz nadležnosti JLP(R)S-a.

Isto tako, veliki broj JLP(R)S-a je odlukom o izvršavanju proračuna JLP(R)S -a za 2016. propisao proračunskim korisnicima iz nadležnosti izuzeće od obveze uplate namjenskih i vlastitih prihoda na račun proračuna JLP(R)S –a, te obvezu tromjesečnog obavještavanja nadležne JLP(R)S o ostvarenim vlastitim i namjenskim prohodima i utrošku tih prihoda kod korisnika.

U tom slučaju postavlja se pitanje kada i na koji način treba u poslovnim knjigama JLP(R)S -a knjižiti prihode proračunskih korisnika (i rashode koji se financiraju iz tih izvora financiranja), na temelju kojih dokumenata, tj. kako uključiti podatke o vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika u polugodišnji konsolidirani financijski izvještaj JLP(R)S-a?

Prema čl. 103. st. 2. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 87/08 – 15/15) i čl. 10. st. 1. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 124/14 i 115/15; u nastavku: Pravilnik), unos podataka u poslovne knjige temelji se na vjerodostojnim, istinitim i urednim knjigovodstvenim ispravama. Knjigovodstvena isprava je pisani ili memorirani elektronički dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni (čl. 103. st. 1. Zakona o proračunu i čl. 10. st. 2. Pravilnika).

Budući da na žiro račun JLP(R)S-a neće biti uplaćeni vlastiti i namjenski prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici iz nadležnosti JLP(R)S-a, ta se sredstva ne bi trebala niti evidentirati u poslovnim knjigama JLP(R)S-a. Jednako tako, kako sa žiro računa JLP(R)S-a neće biti plaćanja obveza proračunskih korisnika iz sredstava ostvarenih iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, nema osnove ni za unos tih podataka u poslovne knjige JLP(R)S-a. Činjenica da proračunski korisnici ostvaruju vlastite i namjenske prihode (naplaćuju ih na vlastite žiro račune) i troše ta sredstva i podmiruju obveze preko svojih žiro računa, ne predstavljaju poslovne promjene za nadležne JLP(R)S-e, pa se one ne bi smjele niti iskazivati kao poslovne promjene u poslovnim knjigama JLP(R)S-a.

U ovakvim slučajevima nadležni JLP(R)S-i u financijskim izvještajima razine „22“ne izvještavaju o vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

Kada bi JLP(R)S imao uređeno poslovanje preko jedinstvenog računa riznice, svi, pa tako i namjenski i vlastiti prihodi proračunskih korisnika iz nadležnosti uplaćivali bi se (i trošili) s jedinstvenog računa proračuna, ali tada bi se morali i evidentirati u poslovnim knjigama proračuna. Međutim, i u tom slučaju, sukladno čl. 71. st. 3. Pravilnika, u financijskim izvještajima proračuna (razine „22“) ne iskazuju se navedeni prihodi i rashodi.

U oba slučaja, u konsolidiranom izvještaju JLP(R)S-a na obrascu: PR-RAS (razine „23“), bit će vidljivi podaci o ostvarenim vlastitim i namjenskim prihodima (koje izvorno ostvaruju proračunski korisnici te konsolidacijske grupe i iskazuju u svojim financijskim izvještajima – razine „21“ i „31“), kao i rashodi koji se odnose na trošenje tih sredstava. Naime, konsolidirani financijski izvještaji su izvještaji u kojima su podaci za grupu (više međusobno povezanih proračuna i/ili korisnika proračuna) prezentirani kao da se radi o jedinstvenom subjektu. Navedeno znači da se u tim izvještajima ne izvještava o međusobnim transakcijama pojedinih proračunskih korisnika odnosno proračuna iz jedne konsolidacijske grupe, već o transakcijama i odnosima te grupe s okolinom.

Konsolidirani financijski izvještaji JLP(R)S-a mogu biti podloga za izvještaj o izvršenju JLP(R)S-a, u kojem također treba prikazati ostvarene vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika, jednako kao i rashode koji se financiraju iz tih sredstava, neovisno o tome uplaćuju li se ta sredstva u proračun ili ne, kako bi podaci o izvršenju proračuna JLP(R)S-a bili usporedivi s planskim podacima (proračunom JLP(R)S-a).

Natrag