Konsolidirani financijski izvještaji proračunskog računovodstva

Obveznici konsolidacije financijskih izvještaja su razdjeli državnog proračuna, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku:JLP(R)S-i) i Ministarstvo financija, a konsolidacija se provodi na tri razine opće države. Ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela državnog proračuna konsolidiraju financijske izvještaje proračunskih korisnika koji su prema organizacijskoj klasifikaciji u njihovoj nadležnosti i svoj financijski izvještaj te sastavljaju konsolidirani financijski izvještaj razdjela. JLP(R)S-i konsolidiraju financijske izvještaje svojih proračunskih korisnika i svoj financijski izvještaj te sastavljaju konsolidirani financijski izvještaj proračuna JLP(R)S-a. Ministarstvo financija konsolidira sve konsolidirane financijske izvještaje razdjela i financijski izvještaj državnog proračuna te sastavlja konsolidirani financijski izvještaj državnog proračuna, a nakon toga konsolidira konsolidirane financijske izvještaje državnog proračuna i financijske izvještaje izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te sastavlja konsolidirani financijski izvještaj središnjeg proračuna. Zadnju razinu konsolidacije, predstavlja konsolidacija financijskih izvještaja središnjeg proračuna i proračuna JLP(R)S-a, kod koje Ministarstvo financija sastavlja konsolidirani financijski izvještaj općeg proračuna.

Razdjeli državnog proračuna i JLP(R)S-i obvezni su sastaviti i predati konsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2015. do kraja veljače ove godine. Posljednje Izmjene Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 135/15), primjenjuju se za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2016. i ne utječu na izradu i predočavanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračunskog računovodstva za 2015.

Ministarstvo financija je u okružnici od 13. siječnja 2016. (www.mfin.hr) dalo upute za izradu konsolidiranih izvještaja decentraliziranih korisnika, prema kojima je nadležna JLP(R)S u cijelosti obvezna konsolidirati sve godišnje financijske izvještaje javnih vatrogasnih postrojbi, osnovnih i srednjih škola (po prvi puta u 2015. i dio ostvaren iz državnog proračuna), domova za starije i nemoćne i ustanova u zdravstvu (decentraliziranih i onih u sanaciji). Prema istoj Uputi, Ministarstvo socijalne politike i mladih u cijelosti treba konsolidirati sve financijske izvještaje centara za socijalnu skrb.

Razdjel odnosno JLP(R)S konsolidira svoje vlastite izvještaje s izvještajima korisnika kojima je nadležan i to stavku po stavku svakog financijskog izvještaja, zbrajanjem istih stavaka imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda. Da bi konsolidirani financijski izvještaji prikazali financijske informacije o grupi kao da se radi o jednom poslovnom subjektu, potrebno je u cijelosti eliminirati unutargrupne transakcije, ali i unutargrupna salda, kao posljedice međusobnih transakcija.

Pročitajte više:FIP 2/2016, str. 192, N. Bičanić, Konsolidirani financijski izvještaji proračunskog računovodstva za 2015. godinu.

Natrag