Građevinsko zemljište u smislu Zakona o PDV-u

Od 1.1.2015. sukladno odredbama Zakona o PDV-u (čl. 40. st. 1. toč. k)) porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a dužni su prilikom isporuke građevinskog zemljišta obračunavati 25% PDV-a, bez obzira kome se isporuka obavlja. Ulazak građevinskog zemljišta u sustav oporezivanja PDV-om sam po sebi je revolucionaran jer su isporuke/stjecanja građevinskog zemljišta do 31.12.2014. godinama bile oporezive sa 5% poreza na promet nekretnina. Bez obzira na navedenu činjenicu, nakon stupanja na snagu predmetne odredbe u praksi se javljaju nedoumice prilikom definiranja građevinskog zemljišta kao takvog u smislu odredbi Zakona o PDV-u. Stoga, postavlja se pitanje što se zapravo smatra građevinskim zemljištem u smislu odredbi Zakona o PDV-u odnosno zemljištem na koje se prilikom isporuke obračunava PDV?

Prema odredbama Zakona o PDV-u (čl. 40. st. 5.) građevinskim zemljištem smatra se zemljište za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje.

Razvidno je da odredba nije jasna odnosno da ne precizira što se smatra izvršnim aktom kojim se odobrava građenje, te je zakonodavac to pitanje nešto preciznije definirao odredbama Pravilnika o PDV-u. Prema odredbama Pravilnika o PDV-u (čl. 72.a st. 1.), izvršnim aktom kojim se odobrava građenje smatra se građevinska dozvola, lokacijska dozvola, rješenje za građenje i slično. I nadalje stvari baš nisu pretjerano jasne.

Građevinskim zemljištem u smislu Zakona o PDV-u ne smatra se zemljište koje se nalazi na području na kojem se odobrava gradnja, ako za njega nije ishođen neki od izvršnih akata kojima se odobrava građenje.

Postavlja se pitanje zašto zakonodavac prilikom definiranja građevinskog zemljišta inzistira na izvršnim aktima koji se zapravo odobravaju za građevinu, a ne za zemljište, odnosno zašto građevinsko zemljište nije na primjer definirano kao zemljište koje se nalazi u nekoj od građevinskih zona? Namjeru zakonodavca je u ovom slučaju zaista teško dokučiti, ali smo ipak mišljenja da bi definicija građevinskog zemljišta ipak trebala biti malo liberalnija, te se nadamo da će se nekom od slijedećih izmjena Zakona i Pravilnika o PDV-u i navedeno logičnije definirati.

Bez obzira na navedeno, u praksi se i nadalje često postavljaju pitanja smatra li se građevinskim zemljištem i ono zemljište za koje nije izdan izvršni akt o gradnji kako ga definiraju odredbe Zakona i Pravilnika, ali se nalazi na području na kojem je odobreno građenje? Prema stavovima koje je Središnji ured Porezne uprave zauzeo u nekoliko svojih mišljenja može se zaključiti da se građevinskim zemljištem neće smatrati zemljište koje se nalazi u području u kojem je urbanističkim planovima dozvoljena gradnja, ako za konkretno zemljište nije izdan neki od pravomoćnih akata poput građevinske dozvole, lokacijske dozvole, rješenja za građenje, potvrde glavnog projekta ili rješenja o uvjetima građenja.

Iako, prema našem mišljenju, navedeni stavovi i nemaju baš previše smisla, prema trenutno važećim odredbama Zakona i Pravilnika o PDV-u porezni obveznici ne mogu kao građevinsko zemljište smatrati zemljište za koje nije izdan neki od prethodno navedenih akata o građenju, bez obzira što se to zemljište nalazi na području na kojem je dozvoljena gradnje i što osoba koja stječe zemljište to obavlja isključivo s namjerom gradnje na njemu.

Natrag