Godišnji popis imovine i obveza  za 2016. godinu

Svi proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici moraju koncem godine popisati svu svoju imovinu i obveze. Navedeno propisuje Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (u nastavku: Pravilnik), a prošle godine Ministarstvo financija objavilo je i obvezujuću Uputu o obavljanju popisa imovine i obveza. Budući da je ova uputa podložna promjenama, za njeno preuzimanje upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva financija na kojoj se preuzimaju aktualne upute: http://www.mfin.hr/hr/upute-nalozi-i-ostalo.

Postupanja koja se odnose na godišnji popis i koja su propisana Pravilnikom provjeravat će se i u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti koji će se predavati uz Izjavu čelnika o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu.

Godišnji popis obavlja se sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine.

Obveze čelnika

Čelnik mora donijeti:

  1. odluku o obavljanju godišnjeg popisa (u kojoj treba imenovati povjerenstvo za popis (ili više njih), odrediti datum(e) i rokove obavljanja popisa, dostavljanja izvještaja s priloženim popisnim listama) te
  2. u okviru svojih ovlasti, odluku o postupanju s rezultatima popisa (načinu likvidacije utvrđenih manjkova, postupanju s viškovima, rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara, otpisu potraživanja i obveza te mjerama protiv osoba odgovornih za manjkove, oštećenja, neusklađenost knjigovodstvenog i stvarnog stanja, zastaru i nenaplativost potraživanja i slično).

U kojem vremenu se popis obavlja i do kada ga treba završiti?

Budući da Pravilnikne propisuje rok obavljanja godišnjeg popisa, prilikom određivanja rokova čelnici trebaju voditi računa da se rezultati popisa trebaju evidentirati u poslovnim knjigama za 2016., pa ih treba odrediti tako da se omogući pravovremena predaja godišnjih financijskih izvještaja za ovu godinu. Proračunski korisnici godišnje izvještaje za 2016. moraju predati do 31. siječnja, a proračuni i izvanproračunski korisnici do 15. veljače 2017.

Godišnji popis treba se obaviti sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. Imovinu materijalnog oblika (građevinske objekte, opremu itd.) treba popisati prije ili najkasnije 31. prosinca, sa stanjem na dan 31. prosinca. Ako se popis obavlja prije toga dana, podaci na popisnim listama trebaju se svesti na stanje na dan 31. prosinca na način da se pridodaju promjene nastale od dana popisa do dana 31. prosinca, prema vjerodostojnoj knjigovodstvenoj dokumentaciji. Ostalu imovinu (nematerijalnu imovinu, potraživanja itd.) kao i obveze treba popisati prema knjigovodstvenom stanju na dan 31. prosinca 2016., a to znači tijekom 2017. - nakon što se u poslovnim knjigama evidentiraju svi poslovni događaji i transakcije koji se odnose na ovu godinu.

Obveze povjerenstva za popis

Povjerenstvo za popis obavlja popis i odgovorno je za točnost stanja utvrđenog popisom. Podatke o popisu unosi u popisne liste uz koje je obvezno sastaviti i izvještaj o popisu, sa svojim zapažanjima i prijedlozima za postupanje s popisnim razlikama. Popisne liste s izvještajem povjerenstvo predaje čelniku.

Popisne liste

Popisne liste moraju sadržavati nazive predmeta popisa, količine i vrijednosti: za popisno (stvarno) stanje i knjigovodstveno stanje, a posebno se iskazuju razlike.

Knjiženja rezultata popisa

Nakon obavljenog popisa, prema popisnim - stvarnim podacima, usklađuju se postojeća knjigovodstvena stanja imovine i obveza. Odluke o popisnim razlikama - viškovima i manjkovima, rashodovanju imovine i drugo, jesu osnova za knjiženje rezultata popisa za 2016. i moraju se iskazati u poslovnim knjigama za ovu godinu.

Rashodovana imovina

Rashodovanje nije manjak i s rashodovanjem ne nestaje evidencija o imovini iz poslovnih knjiga. Imovina koja je na temelju odluka o godišnjem popisu za 2016. rashodovana (povučena iz uporabe) ne isknjižava se iz poslovnih knjiga na dan 31.12.2016., nego tek nakon otuđenja ili uništenja (što može biti tek u sljedećoj godini).

[1]Nar. nov., br. 124/14, 115/15 i 87/16

  

Detaljnije o temi:

FIP br. 11/16, N. Bičanić, str. 96.

Natrag