Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLP(R)S-a

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna mora se objaviti na internetskim stranicama JLP(R)S-a.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S) imale su obvezu do sredine veljače sastaviti i predati godišnje financijske izvještaje za 2015. godinu, a do kraja veljače konsolidirane financijske izvještaje za 2015. Sada još predstoji obveza izrade izvještaja o izvršenju proračuna za 2015.

Prema Zakonu o proračunu, upravno tijelo za financije JLP(R)S-a ima obvezu izraditi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. i dostaviti ga načelniku, gradonačelniku odnosno županu, do 1. svibnja ove godine. Potom je načelnik, gradonačelnik odnosno župan dužan podnijeti godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. predstavničkom tijelu na donošenje, do 1. lipnja.

Sadržaj izvještaja o izvršenju
Obavezni sadržaj izvještaja o izvršenju propisan je Zakonom o proračunu(1) (čl. 108.) i obuhvaća:

  • opći dio proračuna, koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, 
  • posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
  • izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
  • izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
  • izvještaj o danim jamstvima JLP(R)S-a i izdacima po jamstvima, 
  • obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i
  • izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Prema zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o proračunu(2) godišnji (i polugodišnji) izvještaj o izvršenju proračuna JLP(R)S-a sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Taj će se izvještaj po prvi puta sastavljati za 2015. godinu.

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja obavezno mora sadržavati i prikaz raspoloživih sredstava iz prethodnih godina.

Dostava
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLP(R)S-a dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga donese predstavničko tijelo JLP(R)S-a. Ako predstavničko tijelo ne donese izvještaj, Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju dostavlja se izvještaj koji je podnesen predstavničkom tijelu na donošenje, u roku od 60 dana od dana podnošenja.

Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavljuju se u službenom glasilu JLP(R)S-a.

Metodologija izrade
Zakon o proračunu, kao ni Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ne propisuju koje načelo treba primijeniti kod izrade izvještaja o izvršenju. Kako se u izvještaju o izvršenju proračuna prikazuje podatak „indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu“, jasno je da podatak o izvršenju za izvještajno razdoblje treba biti usporediv s podacima iz dokumenta plana. Međutim, propisima nije određeno niti prema kojem načelu se izrađuje proračun JLP(R)S-a.

Budući da se podaci o izvršenju JLP(R)S-a temelje na podacima iz poslovnih knjiga JLP(R)S-a (koje se vode primjenom modificiranog načela nastanka događaja koje je propisano Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu(3)) i financijskih izvještaj JLP(R)S-a, koji se sastavljaju prema podacima iz poslovnih knjiga, mišljenja smo da se i izvještaj o izvršenju proračuna, kao i sam proračun JLP(R)S-a mogu sastavljati uz primjenu modificiranog načela nastanka događaja.

Kako je većina JLP(R)S-a za 2016., po prvi puta izradila i donijela svoje proračune uz primjenu čl. 16. st. 3. Zakona o proračunu, na način da su u njima sadržani cjeloviti financijski planovi proračunskih korisnika iz nadležnosti JLP(R)S-a, i izvještaji o izvršenju za 2016. će se trebati sastaviti na isti način. Tako će financijski izvještaji JLP(R)S-a razine „23“ biti u pravilu istovjetni izvještajima o izvršenju proračuna, ako su i proračuni JLP(R)S-a doneseni uz primjenu modificiranog načela nastanka događaja.

[1] Nar. nov., br. 87/08 – 15/15

[2] Nar. nov., br. 15/15

[3] Nar. nov., br. 124/14 i 115/15

Natrag