Financiranje udruga iz javnih izvora

Javni natječaji
Da bi udruge mogle ostvariti sredstva iz javnih izvora – iz državnog proračuna, proračuna JLP(R)S-a, javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija, fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora, moraju ih pribaviti putem javnog poziva, natječaja ili na temelju posebnog propisa o financiranju javnih potreba. Od prošle godine u primjeni je Uredba(2) koja uređuje kriterije, mjerila i postupke financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Udrugama se godišnje dodijeli više od 1,6 mlrd. kn iz javnih izvora (od čega 1/3 iz državnog, a 2/3 iz proračuna JLP(R)S-a).(1)


Davatelji financijskih sredstava obvezni su na svojim mrežnim stranicama objaviti godišnji plan raspisivanja javnih natječaja, a objedinjeni godišnji planovi javnih natječaja dostupni su na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

Otvoreni javni natječaji za 2016. mogu se pronaći na https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/natjecaji-129/129.

Nefinancijske podrške
Kada se udrugama odobravaju nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama iz javnih izvora, također se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Uredbe.

Izravna dodjela proračunskih sredstava – bez javnog natječaja
Financijska sredstava iz javnih izvora mogu se izravno dodijeliti udrugama - i bez objavljivanja javnog natječaja, ali samo iznimno:

  • u opravdanim i iznimnim slučajevima kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava,
  • kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja odnosno zemljopisnog područja za koje se sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja/ zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,
  • kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti,
  • kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000 kn za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

Osnivanje i djelovanje udruga u RH uređeno je Zakonom o udrugama.(3)

Obveza javne objave podataka za primatelje sredstava iz javnih izvora
Udruge koja provode programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora obvezne su najmanje jedanput godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava izvijestiti, osim davatelja sredstava, i širu javnost - putem mrežne stranice ili na drugi odgovarajući način.

[1] Vladin Ured za udruge, Informativni letak o udrugama u RH, objavljeno 9.3.2016.: https://udruge.gov.hr/vijesti/udruge-u-republici-hrvatskoj/3446 (str. 9) 

[2] Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Nar. nov., br. 26/15, u nastavku: Uredba)

[3] Nar. nov., br. 74/14 


DETALJNIJE O TEMI:
FIP br. 4/16, V. Lendić Kasalo, str. 106
FIP br. 5/16, V. Lendić Kasalo, str. 70

Natrag