Donesen je novi  Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru(1) koji je u primjeni od kraja srpnja prošle godine proširena je obveza uspostave i razvoja sustava unutarnjih kontrola i na nove obveznike ovog Zakona: trgovačka društva u vlasništvu RH odnosno jedne ili više JLP(R)S-a te na druge pravne osobe kojima je osnivač RH odnosno jedna ili više JLP(R)S (u nastavku: trgovačka društva i druge pravne osobe) utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti(2).

U Nar. nov., br. 58/16 objavljen je Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (u nastavku: Pravilnik), koji propisuje:

  • sadržaj okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru, 
  • svrhu njegove primjene, 
  • odgovorne osobe za primjenu, 
  • smjernice za rad ustrojstvenih jedinica nadležnih za financije korisnika proračuna u dijelu aktivnosti vezanih uz koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola te
  • provjeru primjene okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola.

Obveznici primjene ovog Pravilnika su proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici (u nastavku: korisnici proračuna), a trgovačka društva i druge pravne osobe moraju primijeniti odredbe Pravilnika u dijelu koji uređuje okvir za razvoj sustava unutarnjih kontrola, svrhu njegove primjene i odgovornost za primjenu.

Pravilnik iz 2011.(3) prestao je važiti.

Okvir za razvoj sustava
Okvir svaku od komponenti unutarnjih kontrola (kontrolno okruženje, upravljanje rizicima, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacija, praćenje i procjena) razrađuje kroz načela, metode i postupke koji predstavljaju ključne zahtjeve unutarnjih kontrola. Sadržaj Okvira nalazi se u Prilogu Pravilnika.

Odgovornosti
Odgovorna osoba institucije odgovorna je za primjenu načela, metoda i postupaka navedenih u Okviru u skladu sa zakonima, drugim propisima i internim aktima koji uređuju pojedina područja poslovanja institucije i obvezna je osigurati razvoj dodatnih metoda i postupaka za primjenu Okvira, prema posebnostima u poslovanju.

Rukovoditelji ustrojstvenih jedinica obvezni su primjenjivati Okvir i razvijati metode i postupke za primjenu Okvira, u skladu s dodijeljenim ovlastima i odgovornostima.

Razvoj sustava unutarnjih kontrola
Razvoj sustava unutarnjih kontrola na razini korisnika proračuna koordinira jedinica za financije.

Novi Pravilnik uvodi pojmove i definicije troškovnog i upravljačkog računovodstva, u okviru obveze poduzimanja aktivnosti vezanih uz razvoj računovodstvenih i drugih sustava evidencija te baza podataka o ciljevima, rizicima i drugim financijskim i nefinancijskim informacijama, ovisno o potrebama i posebnostima poslovanja institucije. 

Kao dio internog računovodstva:

  • troškovno računovodstvo se uspostavlja i razvija u svrhu utvrđivanja, klasificiranja, alociranja i praćenja troškova usluga, procesa, aktivnosti, projekata, programa i sl., a
  • upravljačko računovodstvo u obliku detaljnijih evidencija, baza podataka i izvještaja o prihodima, rashodima, imovini, obvezama, pokazateljima uspješnosti te drugim financijskim i nefinancijskim informacijama namijenjenim odgovornim osobama institucije i rukovoditeljima unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Provjera primjene Okvira
Ustrojstvena jedinica Ministarstva financija nadležna za harmonizaciju aktivnosti razvoja sustava unutarnjih kontrola (Središnja harmonizacijska jedinica) obavljat će provjeru primjene Okvira ▪ godišnjom i ▪ povremenom provjerom.

Središnja harmonizacijska jedinica donijet će posebnu uputu o obavljanju povremene provjere u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Pravilnika.

[1] Nar. nov., br. 78/15; u nastavku: Zakon

[2] Registar objavljuje Ministarstvo financija i može se pronaći na http://www.mfin.hr/hr/izjava-o-fiskalnoj-odgovornosti (14.7.2016.).

[3] Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (Nar. nov., br. 130/11)


DETALJNIJE O TEMI:
FIP br. 8/16, D. Stepić i D. Kozina, str. 9

Natrag