Darovanje osobnih vozila - djeci/roditeljima -

Porez na nasljedstva i darove se plaća na nekretnine, gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire, ali i na pokretnine ako im je pojedinačna vrijednost veća od 50.000,00 kn na dan utvrđivanja porezne obveze (čl. 6. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave(1); u nastavku: ZJLP(R)S).

Oslobođenja prema ZJLP(R)S)-u. Međutim, sukladno čl. 14. ZJLP(R)S-a, od ovoga su poreza, pored ostalih, oslobođeni i: bračni drug, krvni srodnici u ravnoj liniji te posvojenici i posvojitelji umrlog ili darovatelja; braća i sestre, njihovi potomci te zetovi i snahe ostavitelja ili darovatelja, ako su živjeli u zajedničkom kućanstvu s ostaviteljem u trenutku njegove smrti ili s darovateljem u trenutku primitka dara.

Posebni porez
Pri darovanju osobnih automobila moramo uvažavati i odredbe Zakona o posebnim porezima na osobne automobile(2) te Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Naime, Zakonom o posebnim porezima propisana je obveza plaćanja poreza od strane pravne, ali i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u RH, i u slučaju stjecanja rabljenih motornih vozila u RH na koja je plaćen posebni porez, ako to stjecanje ne podliježe oporezivanju PDV-om ili porezom na nasljedstva i darove (čl. 26.)

Detaljniju odredbu uz plaćanje poreza i darovanje nalazimo u čl. 26. st. 5. kojim je propisano da posebni porez ne plaća daroprimatelj koji je u odnosu prema darovatelju u prvom nasljednom redu i nasljednik koji je u odnosu prema ostavitelju u prvom nasljednom redu.

Prvim nasljednim redom se, prema čl. 9. Zakona o nasljeđivanju(3), smatraju ostaviteljevi potomci (njegova djeca) i bračni drug.

Darovanje djetetu/roditelju
Odredbe ovih zakona, u odnosu na darovanje roditelja djetetu odnosno djeteta roditelju značile bi sljedeće:

  • darovanje roditelja djetetu: budući se radi o krvnim srodnicima u ravnoj liniji nema obveze plaćanja poreza na nasljedstva (s obzirom na propisano oslobođenje), bez obzira je li tržišna vrijednost vozila manja ili veća od 50.000,00 kn. Imajući u vidu odredbu čl. 26. st. 5. Zakona o posebnim porezima, ne plaća se niti posebni porez budući se radi o daroprimatelju/nasljedniku iz prvog nasljednog reda; 
  • darovanje djeteta roditelju: bez obzira je li tržišna vrijednost vozila manja ili veća od 50.000,00 kn ne plaća se porez na nasljedstva (krvni srodnici u ravnoj liniji), ali je stjecatelj (roditelj) obvezan platiti posebni porez po stopi od 5% budući roditelj nije u odnosu prema djetetu u prvom nasljednom redu. Porez se plaća na iznos tržišne vrijednosti u trenutku nastanka porezne obveze (stjecatelj je obvezan nastanak porezne obveze prijaviti ispostavi PU prema svom prebivalištu u roku od 15 dana od stjecanja, a posebni porez obračunava i naplaćuje PU).

[1] Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 117/93 - 100/15)

[2] Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 15/13 i 108/13 – ispr.)

[3] Zakon o nasljeđivanju (Nar. nov., br. 48/03 – 33/15)

Natrag