Pravo na žalbu kroz faze otvorenog postupka

Da bi gospodarski subjekti ostvarili zaštitu svojih prava u postupku javne nabave, nužno je da podnesu žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. No, to ne može svaki gospodarski subjekt, već samo onaj koji ima pravo na žalbu, a to pravo je dužan i dokazati. Pravo na žalbu uređeno je u čl. 141. Zakona o javnoj nabavi (u nastavku: ZJN) i sastoji se od dva elementa koji moraju biti ispunjeni kumulativno, a ti su:

  1. pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i 
  2. pretrpljena ili moguća šteta. 

Iako dva, gospodarski subjekti kao žalitelji se u svrhu dokazivanja prava na žalbu moraju usmjeriti prvenstveno na dokazivanje pravnog interesa, dok će potencijalna šteta u pravilu biti dokazana ako se dokaže i pravni interes. Pravo na žalbu je postupovna pretpostavka za rješavanje o žalbi pa u slučaju da žalitelj ne dokaže pravni interes, Državna komisija će odbaciti žalbu zbog nedostatka istog ne ulazeći u ocjenu žalbenih navoda koji mogu biti osnovani ili neosnovani.

Svaki žalitelj je dužan dokazati da ima pravni interes za podnošenje žalbe.

Budući da se žalba u otvorenom postupku javne nabave podnosi po fazama postupka, u nastavku se u odnosu na bitne i glavne faze upućuje na način kojim žalitelji mogu dokazati svoje pravo na žalbu. Svi primjeri koji se obrađuju u nastavku temelje se na recentnim odlukama Državne komisije u kojima je pravni interes priznat odnosno nije priznat.

Žalba na dokumentaciju za nadmetanje i njenu izmjenu
Iako to nije ZJN-om izrijekom propisano upravna praksa zauzela je jasan stav prema kojem pravo na žalbu na dokumentaciju za nadmetanje ima svaki onaj gospodarski subjekt koji ima pravnu i poslovnu sposobnost iz čl. 70. ZJN-a.

Ako žalitelj ne dokaže pravni interes žalba se odbacuje bez obzira na žalbene navode.

Postupak javnog otvaranja ponuda
Pravo na žalbu se priznaje ponuditelju tj. svakom onom gospodarskom subjektu koji je pravodobno podnio ponudu. U pojedinim situacijama biti će i tvrdnji žalitelja da ga je naručitelj onemogućio u podnošenju ponude (npr. nije bilo pristupačnog ulaza, druga zgrada od one određene u dokumentaciji i sl.). S postupnim uvođenjem obvezne elektroničke dostave ponuda ovakve situacije će iščeznuti u potpunosti, no sve dok su moguće, žalitelji u tim slučajevima trebaju znati da oni snose rizik predaje pravodobne ponude. Stoga, imajući na umu odredbe čl. 143. ZJN-a o pravilima dokazivanja, na žalitelju je teret dokazivanja takvih okolnosti.

Propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje

Prema pravnom shvaćanju Državne komisije pravo na žalbu priznaje se gospodarskom subjektu kao da podnosi žalbu u odnosu na sadržaj dokumentacije za nadmetanje. Drugim riječima, onome koji dokaže svoju pravnu i poslovnu sposobnost iz čl. 70. ZJN-a.

Postupak pregleda i ocjene ponuda
Kod žalbe u odnosu na postupak pregleda i ocjene ponuda te na odluku o odabiru nešto je zamršenija situacija. No upravna praksa je pokazala kako uvijek treba krenuti od temeljne postavke, a ta je da pravni interes mora biti vezan za dobivanje konkretnog ugovora o javnoj nabavi. To znači da svaki potencijalni žalitelj mora sebi postaviti pitanje: Hoće li moja ponuda biti najpovoljnija ako žalba bude usvojena? U slučaju potvrdnog odgovora, žalitelj ne bi trebao imati problem s dokazivanjem prava na žalbu. Tako će primjerice biti u slučaju kad je ponuda žalitelja drugorangirana i žalitelj smatra da je trebalo isključiti odabranog ponuditelja ili kad četvrtorangirani ponuditelj žalbom osporava valjanost ponuda svih ponuditelja čije su ponude po rangu ispred njegove.

Ali, ako je odgovor na gore postavljeno pitanje negativan, postoji velika vjerojatnost da će žaliteljeva žalba biti odbačena zbog nedostatka pravnog interesa. Primjera je dosta, te bi se tu mogli ubrojiti slučajevi kad je ponuda žalitelja odbijena, a žalitelj osporava ponudu odabranog ponuditelja bez da osporava nevaljanost vlastite ponude ili žalitelj osporava zakonitost isključenja svoje ponude, a ne osporava valjanost ponude odabranog ponuditelja, čija ponuda je, sukladno kriteriju najniže cijene, povoljnija od ponude žalitelja. Isto tako, ako je ponuda žalitelja trećerangirana po kriteriju odabira najniže cijene, a osporava valjanost ponude samo odabranog ponuditelja, neće mu biti priznat pravni interes, jer sve i da uspije sa žalbenim navodima, ponuda drugorangiranog će još uvijek biti ispred njegove pa ne može dobiti taj ugovor o javnoj nabavi.

 

Natrag