Nove vrijednosti EU pragova od 1.1.2016.

Europska komisija donijela je tijekom studenoga i prosinca 2015. šest novih uredbi kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova. Uredbe stupaju na snagu 1. siječnja 2016. godine otkada se dakle i primjenjuju nove vrijednosti europskih pragova. O navedenoj okolnosti je potrebno voditi računa za svaki postupak koji se započinje od tog datuma pa nadalje. Uvodno podsjećamo da su uredbe europskih tijela u cijelosti obvezujuće i izravno se primjenjuju u svim državama članicama bez njihove implementacije u nacionalno zakonodavstvo (za razliku od direktiva).

Uz tekst Uredbi objavljena je također i Komunikacija Komisije preračunatih vrijednosti europskih pragova u njihove odgovarajuće vrijednosti u kunama. Potpuni tekstovi Uredbi i Komunikacije komisije dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva – Uprave za sustav javne nabave.

Zašto je važno voditi računa o vrijednosti europskih pragova?

Iako se puna primjena europskih direktiva u području javne nabave mora osigurati samo za vrijednost nabave iznad europskih pragova, hrvatski pravni poredak proširio je njihovu primjenu i na nabavu ispod tih pragova, ali uz određena odstupanja. U tom smislu hrvatski Zakon o javnoj nabavi razlikuje nabavu velike vrijednosti od nabave male vrijednosti, pri čemu je nabava velike vrijednosti definirana kao nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova, dok je nabava male vrijednosti nabava čija je procijenjena vrijednost manja od europskih pragova.

U čemu se ogledaju odstupanja postupka male vrijednosti?

Prije svega, u dužini zakonskih rokova za poduzimanje određenih radnji. Tako primjerice u otvorenom postupku velike vrijednosti rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 40 dana od dana slanja poziva na nadmetanje, dok u otvorenom postupku male vrijednosti taj rok iznosi najmanje 20 dana od dana slanja poziva na nadmetanje. Rok mirovanja koji se računa od dana dostave odluke o odabiru iznosi 15 dana kod nabave velike vrijednosti, dok taj rok iznosi 10 dana kod nabave male vrijednosti. Žalba se u postupcima velike vrijednosti izjavljuje u roku 10 dana, a u postupcima nabave male vrijednosti u roku 5 dana (od dana objave, javnog otvaranja, dostave odluke i sl.).

Razlika se također ogleda i u tome da se objave javne nabave za nabave velike vrijednosti obvezno objavljuju i u Službenom listu Europske unije, dok se objave za nabave male vrijednosti mogu objaviti u Službenom listu Europske unije.

Još jedna bitna okolnost koju naručitelji i gospodarski subjekti moraju imati na umu, a naročito od 1.1.2016., tiče se dinamike uvođenja elektroničke dostave ponuda (u otvorenom i ograničenom postupku, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom i natjecateljskom dijalogu). Naime, počevši od 1.1.2016. u postupcima velike vrijednosti moguća je isključivo elektronička dostava ponuda, dok će takva obveza u postupcima male vrijednosti biti tek od 1.7.2016. godine. Dakle, dotad je u postupcima male vrijednosti moguće predati papirnate ponude, ali naručitelji moraju dozvoliti i elektroničke ponude.

 

Na kojeg naručitelja i za koju nabavu se primjenjuje koji prag od 1.1.2016.?

Europski pragovi nisu jedinstveno određeni, te se razlikuju ovisno od toga o kakvom se naručitelju radi i od toga što je predmet nabave (roba, radi ili usluga). Dakle, da bismo točno znali o kakvom postupku je riječ, trebamo si dati odgovor na ta dva pitanja.

U nastavku se daje tabelarni pregled europskih pragova koji su primjenjivi od 1.1.2016., a potom se daje i pojašnjenje pojedinih stavki.

Euro

Hrvatska kuna

80.000

610.024

135.000

1.029.416

209.000

1.593.688

418.000

3.187.375

1.000.000

7.625.300

5.225.000

39.842.193

Prag od 135.000 EUR odnosno 1.029.416 HRK primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama koje sklapaju, te natječaje koje provode RH i državna tijela RH (Napomena: ako je riječ o nabavi javnih usluga iz Dodatka II.B Zakona o javnoj nabavi, ne primjenjuje se ovaj prag).

 

Prag od 209.000 EUR odnosno 1.593.688 HRK primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama koje sklapaju te natječaje koje provode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj. Ovaj prag se primjenjuje i za nabavu javnih usluga iz Dodatka II.B Zakona koje nabavljaju RH i državna tijela RH.

 

Prag od 418.000 EUR odnosno 3.187.375 HRK primjenjuje se za ugovore o javnoj nabavi robe, ugovore o javnim uslugama i natječaje koje sklapaju odnosno provode sektorski naručitelji.

Prag od 5.225.000 EUR odnosno 39.842.193 HRK primjenjuje se za ugovore o javnim radovima i koncesije za javne radove koje sklapaju javni naručitelji, te za ugovore o javnim radovima koje sklapaju sektorski naručitelji.

Dakle, ako je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od navedenih iznosa nabavlja se kroz postupak velike vrijednosti, a ako je manja od navedenih iznosa nabavlja se kroz postupak male vrijednosti.

Prag od 80.000 EUR odnosno 610.024 HRK te prag od 1.000.000 EUR odnosno 7.625.300 HRK služe isključivo u primjeni čl. 18. st. 7. Zakona o javnoj nabavi kojim je omogućeno za pojedinu grupu predmeta nabave primijeniti pravila koja vrijede za nabavu male vrijednosti. Dakle, da bi se za pojedinu grupu predmeta nabave mogla primijeniti pravila koja vrijede za nabavu male vrijednosti predmet nabave velike vrijednosti mora biti podijeljen na grupe, vrijednost pojedine grupe ili grupa za robu ili usluge mora biti manja od 80.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti odnosno za radove manja od 1 milijun EUR u kunskoj protuvrijednosti, i ukupna zbrojena vrijednost tih grupa ne smije prelaziti 20% ukupne procijenjene vrijednosti svih grupa predmeta nabave.

Natrag