Neusklađenost zakonskih propisa

Piše: Mirjana Paić Ćirić

S obzirom na veliki broj zakonskih propisa, a onda i onih pratećih, podzakonskih, nije neobično da dođe do njihove međusobne neusklađenosti. Pritom neke od tih neusklađenosti utječu neposrednije na poslovanje subjekata, a neke i nemaju značajniji utjecaj.

Jedna od posljednjih takvih neusklađenosti, koja je izazvala veliko zanimanje javnosti, je i osiguranje osoba koje su osnovale jednostavna društva s ograničenom odgovornošću. Naime, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, društvo koje ima najviše 3 člana i jednog člana uprave može se osnovati na pojednostavljeni način pri čemu je najniži iznos temeljnog kapitala 10,00 kn (čl. 387. i 390.a).

Gdje je propisano osiguranje članova uprave i kako?
Tri su zakonska propisa koja reguliraju obvezno osiguranje članova uprave, odnosno obvezu plaćanja propisanih doprinosa, i to:

  1. Zakon o mirovinskom osiguranju, prema kojem su (čl. 12.) obvezno osigurani članovi uprave i izvršni direktori trgovačkih društava i upravitelji zadruge ako nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi i ako posebnim propisom nije drukčije određeno,
  2. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (u nastavku: ZOZO) sukladno kojem se (čl. 7. st. 1. toč. 4.) na zdravstveno osiguranje obvezno osiguravaju i članovi uprave trgovačkih društava i izvršni direktori trgovačkih društava, ako nisu obvezno zdravstveno osigurani po osnovi rada kod druge pravne ili fizičke osobe u RH ili drugoj državi članici. Ističemo da prijašnjim Zakonom nije bila takva formulacija te da su osobe koje su se zaposlile u svojem društvu mogle i osigurati temeljem sklopljenog ugovora o radu odnosno plaćali su doprinos za ZO na ugovorenu plaću,
  3. Zakon o doprinosima koji čl. 90. – 93. propisuje obvezu plaćanja doprinosa za MO, ZO, zaštitu zdravlja na radu i zapošljavanje na osnovicu koju čini prosječna plaća što za 2015. iznosi 7.943,00 kn.

Polazište od kojega bi trebali polaziti pri osiguranju osiguranika temeljem istog statusa
je ujednačenost osnovica.

Donošenjem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koji je stupio na snagu 1.7.2013. došlo je do drugačijeg definiranja obveze osiguranja članova uprave u odnosu na mirovinsko osiguranje. Naime, osoba koja se zaposli u svom društvu a ujedno je i član uprave trebala bi, sukladno ZOZO-u, plaćati doprinos za zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu na osnovicu od 7.943,00 kn (za 2015.), a mirovinsko osiguranje i zapošljavanje na stvarno isplaćenu plaću.

Izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju dodane su, kod članova uprave, riječi - i ako posebnim propisom nije drukčije određeno – ali smatramo da taj posebni propis ne može biti ZOZO već neki posebni propis koji bi regulirao navedenu problematiku.

Ako se j.d.o.o.-ima omogućilo osnivanje društava uz simboličnih 10,00 kn tada su i ostale obveze, a pritom mislim na osiguranje, trebale ostati takve da poduzetnike ne opterećuju dodatno. Naime, mjesečna razlika doprinosa za ZO prema osnovici za članove uprave, u odnosu na minimalnu plaću na koju se u pravilu te osobe prijavljuju, je nešto više od 700,00 kn mjesečno što na godišnjoj razini iznosi nešto manje od 9.000,00 kn.

Zar se te osobe trebaju prijaviti kao prokuristi, a za člana uprave imenovati neku sebi pouzdanu osobu koja se već nalazi u npr. radnom odnosu kod drugog društva? To svakako ne bi trebalo biti rješenje! Zato očekujemo od nadležnih tijela da usklade navedene osnovice. Osim toga, takva mogućnost nije propisana niti prema Zakonu o doprinosima budući se po osnovi jednog pravnog statusa ne mogu obveze doprinosa utvrđivati na različiti način.

Natrag