Što donosi novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju?

Piše: Mirjana Paić Ćirić

Još jedan od zakonskih propisa koji je trebalo uskladiti s direktivama EU je i zakon s područja zdravstvenog osiguranja te je stoga donesen novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13) koji je stupio na snagu, kao i većina propisa, 1. srpnja ove godine. Zakon je propisao niz novina od kojih ćemo se u ovom tekstu osvrnuti na nekoliko od njih: nova izuzeća od ovrhe, novi osnov za osiguranje djece, promjene kod prethodnog osiguranja, izmjene u nositelju naknade za bolovanje koje traje duže od 18 mjeseci te prekograničnu zdravstvenu zaštitu.

Od ovrhe su izuzete i naknade!

Posebno valja istaći novinu propisanu čl. 36. novog Zakona, a to je da su od ovrhe izuzete: naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad zbog korištenja zdravstvene zaštite, odnosno drugih okolnosti iz čl. 39. Zakona  novčane naknade zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju drugi primici od kojih se utvrđuju drugi dohoci   naknade za troškove prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja  naknade za troškove smještaja jednom od roditelja ili osobi koja se skrbi o djetetu za vrijeme bolničkog liječenja djeteta, u iznosu i pod uvjetima utvrđenim općim aktom Zavoda.

Dosadašnji Zakon  nije obuhvaćao navedena izuzeća, osim odredbe o izuzeću naknade putnih troškova od ovrhe, a prethodno navedene naknade nisu izuzete niti Ovršnim zakonom. Napominjemo da su od ovrhe i nadalje izuzete novčane potpore ostvarene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Promjene kod osiguranja djece

Do sada su djeca, u pravilu, bila osigurana kao članovi obitelji osiguranika. Međutim, stupanjem na snagu novoga Zakona, djeca do svoje navršene 18. godine života, uz uvjet da imaju prebivalište/odobreni stalni boravak u RH, stjecat će status osigurane osobe prijavom na novi osnov osiguranja, a ne više kao članovi obitelji. Mogućnost da i nadalje budu osigurani kao članovi obitelji osiguranika postoji, ali isključivo na zahtjev roditelja i to najduže do 18. godine života.

Nakon 18. godine života djeca više ne mogu biti osigurana kao članovi obitelji već su obvezno zdravstveno osigurane isključivo preko obrazovne ustanove, ali najduže do 26. godine života, uz uvjet da se redovno školuju. Ako se djeca nakon 18- te godine više ne školuju redovno, tada se radi ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje moraju prijaviti HZZO-i ili HZZ-u u roku od 30 dana nakon navršene 18-te godine života. Za razliku od prethodnog Zakona, ovim je Zakonom obvezno zdravstveno osiguranje propisano i za učenike i studente starije od 18 godina, ako se redovito školuju u drugim državama članicama.

Skraćeno vrijeme prethodnog osiguranja

Da bi se naknada plaće isplatila u visini propisanoj Zakonom, a na teret HZZO-a, potrebno je da bude zadovoljen uvjet tzv. prethodnog osiguranja koji je do stupanja na snagu novog Zakona bio reguliran na način da osiguranik prije dana nastanka slučaja na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu ima ostvaren staž osiguranja u Zavodu od najmanje 12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine ako posebnim propisom nije drukčije utvrđeno. Međutim, novim je Zakonom razdoblje prethodnog osiguranja propisano povoljnije za osiguranike te se, za ostvarivanje naknade u propisanoj visini, navodi potreban staž osiguranja od najmanje devet mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine.

I bolovanje nakon 3 godine na teret HZZO-a

Dosadašnje ograničenje isplate naknade plaće za vrijeme bolovanja u maksimalnom trajanju od tri godine, na teret sredstava HZZO-a, novim je Zakonom brisano tako da osoba nakon 18 mjeseci bolovanja po istoj dijagnozi ima pravo na naknadu plaće u iznosu od 50% zadnje isplaćene naknade plaće na ime te privremene nesposobnosti sve dok postoji medicinska indikacija za tu privremenu nesposobnost.

Prekogranična zdravstvena zaštita

Osigurana osoba ima pravo koristiti zdravstvenu zaštitu i u drugim državama članicama te trećim državama pod kojom se razumijeva pravo na: upućivanje na liječenje, korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u navedenim državama i  drugu zdravstvenu zaštitu u skladu s Direktivom 2011/24/EU te drugim propisima.

Natrag