arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 6/2024

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Olga Štajdohar-Pađen: Vizija, misija i ostale strašne riječi

Aktualno

 • Josipa Klišanin: Novi Pravilnik o vođenju evidencije o radnicima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2024

  Aktualno

  Josipa Klišanin: Novi Pravilnik o vođenju evidencije o radnicima

  Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca stupa na snagu 1.10.2024. godine. U dijelu Pravilnika koji se odnosi na evidenciju o radnicima dolazi do bitnih promjena, a najznačajnija se tiče rokova čuvanja dokumentacije o radnicima, jer su rokovi trajnog čuvanja zamijenjeni rokovima određenog trajanja.

  U vezi evidencije o radnom vremenu bilo je potrebno uskladiti relevantne odredbe s posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o radu koje su stupile na snagu 1.1.2023. godine. Radi se dijelom o terminološkim prilagodbama teksta Pravilnika, a dijelom o dopunama vezano uz nove institute.

Financije i računovodstvo

 • Amalija Jurin: Prijedlog zakona o računovodstvu uz uvođenje obveze izvještavanja o održivosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2024

  Financije i računovodstvo

  Amalija Jurin: Prijedlog zakona o računovodstvu uz uvođenje obveze izvještavanja o održivosti

  Važeći Zakon o računovodstvu je od njegovog donošenja izmijenjen sedam puta, te je predloženo donošenje novog Zakona o računovodstvu, a koje proizlazi prvenstveno iz potrebe prijenosa Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti (tzv. CSRD direktiva) u naše zakonodavstvo. Uz to, na snagu je stupila i Delegirana direktiva Komisije (EU) 2023/2775 u pogledu prilagodbe kriterija veličine za razvrstavanje poduzetnika i grupa poduzetnika. U članku se daje pregled novosti koje donosi Prijedlog novog Zakona o računovodstvu, stavljajući naglasak na uvođenje obveze izvještavanja o održivosti za određene poduzetnike.

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić : Konsolidirani financijski izvještaji za 2023. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2024

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić : Konsolidirani financijski izvještaji za 2023. godinu

  Konsolidirani financijski izvještaji predstavljaju financijske izvještaje grupe poduzetnika, koju čine matično društvo i sva njegova ovisna društva. U članku se obrazlaže obveza konsolidacije, uz moguća propisana izuzeća, te pojašnjavaju postupci pri sastavljanju tih izvještaja.

 • Irena Slovinac: Putničke agencije – računovodstveni i porezni aspekt poslovanja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2024

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Putničke agencije – računovodstveni i porezni aspekt poslovanja

  Putnička agencija na usluge koje obavlja koristeći vlastita dobra i usluge dužna je obračunati PDV po stopi 25% odnosno 13%. Ako putnička agencija posluje u svoje ime, a pri tome koristi dobra i usluge drugih poreznih obveznika obvezna je primijeniti posebni postupak oporezivanja putničkih agencija. Kada putnička agencija posluje kao posrednik, na svoju proviziju mora obračunati PDV po stopi 25%. U članku se kroz niz primjera prikazuje oporezivanje i evidentiranje transakcija putničkih agencija s iznajmljivačima, hotelima i drugim osobama.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Oporezivanje charter usluga - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2024

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Oporezivanje charter usluga

  Charter djelatnost uključuje najam plovnih objekata, koji se oporezuje primjenom opće stope PDV-a (25%), te uslugu smještaja gostiju na plovilu, na koju se primjenjuje porezna stopa (13%). U članku se pojašnjavaju pravila oporezivanja charter usluga PDV-om, s posebnim osvrtom na obveze stranih poreznih obveznika,  kao i tretman plovila kao poduzetničke imovine u smislu poreza na dobit.

 • Domagoj Zaloker: Trostrani posao - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2024

  Porezi i doprinosi

  Domagoj Zaloker: Trostrani posao

  Institutom „trostranog posla“ odredbama PDV Direktive i Zakona o PDV-u propisuje se postupak pojednostavljenja u postupku obračuna, plaćanja i prijavljivanja PDV-a kod isporuka dobara na području EU s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja poreznih obveznika, ali i sprječavanja pokušaja izbjegavanja plaćanja PDV-a u državi članici u koju se dobra otpremaju.   Kako bi se određena transakcija uopće mogla smatrati trostranim poslom, s ciljem primjene pojednostavljenog postupka oporezivanja u takvom poslu, moraju biti ispunjeni uvjeti propisani Zakonom odnosno PDV Direktivom. Trostranim poslom smatra se transakcija koju tri porezna obveznika iz tri različite države članice zaključe za ista dobra koja su prevezena ili otpremljena od prvog isporučitelja neposredno posljednjem kupcu te kada su ispunjeni uvjeti za oslobođenje od plaćanja PDV-a. Kod takvih transakcija često se postavljaju pitanja oko računovodstvenog evidentiranja tako kupljene i prodane robe, načina oporezivanja takvih isporuka PDV-om i njihovog evidentiranja u poreznim knjigama i prijavama.

 • Marijana Radusin Lipošinović: Oporezivanje iznajmljivača koji posluju putem stranih digitalnih platformi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2024

  Porezi i doprinosi

  Marijana Radusin Lipošinović: Oporezivanje iznajmljivača koji posluju putem stranih digitalnih platformi

  U članku su pojašnjena pravila oporezivanja privatnih iznajmljivača – rezidenata, koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a i koji ostvaruju prihode od iznajmljivanja nekretnina u RH. Privatni iznajmljivači često koriste usluge posredovanja digitalnih platformi iz drugih država članica EU-a, te iz trećih zemalja. U članku su prikazane obveze plaćanja PDV-a, kao i oporezivanje porezom na dohodak.

 • Dinko Lukač: Isplata regresa za 2024. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2024

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Isplata regresa za 2024. godinu

  Izvorom radnog prava koji primjenjuje poslodavac određuju se uvjeti i rok isplate regresa radniku, a propisi o porezu na dohodak propisuju neoporezivi iznos regresa (prigodne nagrade). Autor u tekstu članka potanje piše o ostvarivanju prava radnika na regres, isplati neoporezivog i oporezivog regresa radniku te izvješćivanju na obrascu JOPPD od strane poslodavca.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti i sitni inventar - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2024

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti i sitni inventar

  Obveznicima primjene proračunskog računovodstva dana je mogućnost da predmete dugotrajne nefinancijske imovine koji imaju malu nabavnu vrijednost razvrstavaju u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu ili u sitan inventar, prema odluci čelnika, uz druge propisane uvjete. Takav način knjigovodstvenog priznavanja sitnog inventara i dugotrajne nefinancijske imovine male vrijednosti zahtijeva i različito planiranje i iskazivanje rashoda za nabavu te imovine, kao i prihode od prodaje te imovine  (drugačiju ekonomsku klasifikaciju) u financijskim izvještajima te izvještajima o izvršenju.

  Kod mnogih obveznika još uvijek postoji nerazumijevanje ovih pravila, a još uvijek je otvoreno pitanje iskazivanja ovih podataka u konsolidiranim financijskim izvještajima zbog nejedinstvenog postupanja proračunskih korisnika i JLP(R)S-a koji čine konsolidacijsku(e) grupu(e), na lokalnoj ali i na državnoj razini.

  Radi razumijevanja propisanih odredaba u članku su prvo dane opće napomene o dugotrajnoj imovini, pojašnjenja o propisanoj klasifikaciji i knjigovodstvenom evidentiranju dugotrajne imovine te potom pojašnjenja primjene odredaba o klasifikaciji dugotrajne nefinancijske imovine u ovoj godini, ali i prema novim pravilima koja će se u knjigovodstvenim evidencijama primjenjivati od 2025. godine.

 • Mladenka Karačić: Evidentiranje oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2024

  Proračunsko računovodstvo

  Mladenka Karačić: Evidentiranje oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade

  Zakon o komunalnom gospodarstvu[1] (Nar. nov., br. 68/18, 110/18 i 32/20; u nastavku: Zakon), između ostaloga uređuje plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Zakonom je utvrđeno da odluke o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave te da se tim odlukama, između ostaloga, određuju opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa odnosno komunalne naknade.

  U članku se pojašnjava evidentiranje oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade sukladno Uputi Ministarstva financija koja je obvezna za primjenu od 2020. te sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu čije odredbe će se primjenjivati od 1. siječnja 2025.

   

  [1] Zakon o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18, 110/18 i 32/20)

Neprofitne organizacije

 • Vesna Lendić Kasalo: Odgovori na česta pitanja JLP(R)S-a vezana uz djelovanje i financiranje udruga - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2024

  Neprofitne organizacije

  Vesna Lendić Kasalo: Odgovori na česta pitanja JLP(R)S-a vezana uz djelovanje i financiranje udruga

  Pravne osobe koje neprofitnim organizacijama dodjeljuju sredstva iz javnih izvora redovito se obraćaju s pitanjima o financiranju neprofitnih organizacija u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Nar. nov., br. 26/15 i 37/21).

  U ovom tekstu daju se odgovori na pitanja JLP(R)S-a koja se odnose na dodjelu sredstava bez raspisivanja javnog natječaja   izravnu dodjela sredstava   dodatna sredstva za provedbu projekta   financiranje javnih potreba u sportu   financiranje udruga u području kulture   financiranje socijalnih usluga   financiranje udruga koje nemaju sjedište na području JLS-e   i drugo. Odgovori mogu poslužiti kao smjernice pravnim osobama koje udrugama dodjeljuju financijska sredstva iz javnih izvora, ali i samim udrugama za njihovo djelovanje i financiranje.

Plaće i naknade plaća

 • Jasna Prepeljanić: Umanjenje mjesečne osnovice na temelju izjava radnika/uvida u podatke Porezne uprave - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2024

  Plaće i naknade plaća

  Jasna Prepeljanić: Umanjenje mjesečne osnovice na temelju izjava radnika/uvida u podatke Porezne uprave

  U slučaju kada radnik ima radni odnos kod više poslodavaca, umanjenje osnovice za MO I. stup može se koristiti prema izjavi radnika ili na temelju uvida u podatke Porezne uprave. No, ako radnik unutar mjeseca uspostavi novo osiguranje po osnovi radnog odnosa, umanjenje se za taj mjesec može koristiti samo na temelju izjave radnika. Utvrđivanje i korištenje umanjenja u navedenim situacijama, pojašnjava autorica članka.

 • Gordana Lončar: Olakšica za fizičke osobe s prebivalištem na područjima JLS-a I. skupine i na području Grada Vukovara - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2024

  Plaće i naknade plaća

  Gordana Lončar: Olakšica za fizičke osobe s prebivalištem na područjima JLS-a I. skupine i na području Grada Vukovara

  Fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na područjima JLS I. skupine po stupnju razvijenosti ili na području Grada Vukovara, po osnovi ostvarenog dohotka od nesamostalnog rada ostvaruju pravo na poreznu olakšicu u vidu umanjenja porezne obveze. Od 13. siječnja 2024. na snazi je nova Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, koja je dovela do određenih promjena u razvrstavanju općina u I. skupinu. Uvjete i način korištenja ove olakšice pojašnjava autorica članka.

 • Dinko Lukač: Plaća za nepuno radno vrijeme - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2024

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Plaća za nepuno radno vrijeme

  Poslodavac sklapa pisani ugovor o radu s radnikom koji će kod njega raditi u nepunom radnom vremenu. Taj ugovor o radu između ostalih podataka treba sadržavati i podatak o trajanju redovitog radnog dana ili tjedna u satima, podatak o bruto plaći i razdoblju isplate iste kako je propisano općim propisom o radu. U tekstu članka autor potanje piše o utvrđivanju plaće radnika za rad u nepunom radnom vremenu, umanjenju osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (MO I. stup), obračunu javnih davanja, korištenju osobnog odbitka te izvješćivanju na obrascu JOPPD.

Javna nabava

 • Ante Loboja: Zajednica gospodarskih subjekata kao ponuditelj u postupku javne nabave - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2024

  Javna nabava

  Ante Loboja: Zajednica gospodarskih subjekata kao ponuditelj u postupku javne nabave

  Gospodarski subjekti mogu, ovisno o okolnostima svakog konkretnog slučaja sudjelovati u postupku javne nabave samostalno ili u nekoj formi koja uključuje suradnju s drugim subjektima na tržištu. Tako im na raspolaganju stoje različite forme udruživanja s drugim subjektima na tržištu (putem zajednice gospodarskih subjekata, angažiranjem jednog ili više podugovaratelja, te oslanjanjem na sposobnost drugih subjekata na tržištu). U ovome članku autor obrađuje normativni okvir te relevantnu i aktualnu praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda RH o sudjelovanju zajednice gospodarskih subjekata u postupcima javne nabave.

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Materijalna prava u radnom odnosu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2024

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Materijalna prava u radnom odnosu

  Osoba u radnom odnosa je radnik koji na temelju tog radnog odnosa ostvaruje pravo na plaću ali i primitke koji nisu plaća već po svom sadržaju predstavljaju određena materijalna prava. Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14 – 64/23; u nastavku: ZR) ne uređuje materijalna prava radnika već se ta prava uređuju kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Materijalna prava koja radnik ostvaruje temeljem radnog odnosa  su, u pravilu, naknada troška koga poslodavac nadoknađuje radniku na način i u iznosima kako je to uređeno izvorom radnog prava koji obvezuje poslodavca.

  Pravilnik o radu, kolektivni ugovor, ugovor o radu, kao i sporazum radničkog vijeća i poslodavca, izvori su radnog prava, s tim da je ugovor o radu najbitniji izvor i to iz razloga što bez ugovora o radu nema niti radnog odnosa, bilo da je on sklopljen u pisanom obliku ili nije.

  Česti izvori prava su kolektivni ugovor kojim se između potpisnika ugovaraju prava radnika među kojima su plaće, druga materijalna prava, godišnji odmori i sl., s time da pravilnik o radu imaju obavezu donijeti samo poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika.

  Poslodavci koji zapošljavaju manje od 20 radnika nemaju obvezu donijeti i objaviti pravilnik o radu, ali nema zapreke da ga donesu ukoliko to žele. U tom slučaja ugovor o radu ne mora sadržavati odredbe o plaći, godišnjem odmoru, otkaznom roku, radnom vremenu kao i druga pitanja koja su obvezan sadržaj ugovora o radu koja su uređena kolektivnim ugovorom, već po tim pitanjima ugovor o radu upućuje na primjenu odredaba kolektivnog ugovora.

  Ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom i sporazumom između radničkog vijeća i poslodavca moguće je ugovarati samo povoljnija prava za radnika, a iznimka je dopuštena samo kad je ZR-om to ugovaranje nepovoljnijeg prava izrijekom propisano.

  Materijalna prava radnika ne uređuje ZR već se ta prava uređuju kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a ne moraju se utvrditi i isplatiti razmjerno ugovorenom radnom vremenu, već radnici mogu dobiti isti iznos materijalnih prava ako je tako propisano kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Upravno pravo

 • Vedran Jelinović: Novi Zakon o upravnim sporovima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2024

  Upravno pravo

  Vedran Jelinović: Novi Zakon o upravnim sporovima

  Novi Zakon o upravnim sporovima stupa na snagu 1. srpnja 2024. godine. Osnova donošenja novoga Zakona je osuvremenjivanje upravnog spora, ukidanje supsidijarne primjene Zakona o parničnom postupku, bolja zaštita prava stranaka, sprečavanje opterećenja Visokog upravnog suda RH i Upravnog suda u Zagrebu, te poticanje proaktivnijeg pristupa suda u rješavanju predmeta, skraćivanje trajanja upravnog spora, procesna disciplina, osjećaj izvjesnosti za stranke te uklanjanje podnormiranosti. S obzirom na njegovu primjenu i na upravne sporove koji su 1. srpnja 2024. u tijeku, važno je biti upućen u promjene koje nas očekuju u upravnom sudovanju, o kojoj temi i pišemo u ovome članku.

Turizam

 • Darko Marečić: Pružanje usluga u zdravstvenom turizmu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2024

  Turizam

  Darko Marečić: Pružanje usluga u zdravstvenom turizmu

  Usluge zdravstvenog turizma obuhvaćaju pružanje medicinskih usluga, lječilišnih usluga i usluge medicinskog wellnessa, a mogu ih pružati zdravstvene ustanove, trgovačka društva u zdravstvu i privatni zdravstveni radnici, dok usluge medicinskog wellnesa mogu pružati i turističke ambulante i pravne osobe hotelijeri, ako ishode rješenje Ministarstva zdravstva da su ispunjeni propisani zahtjevi za pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu. Temeljem ishođenog rješenja, pružatelji zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu upisuju se u Upisnik zdravstvenog turizma i imaju pravo koristiti zaštićeni znak zdravstvenog turizma.

  Pružatelji zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost uz uvjete propisane odredbama Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, kao i pružati turističke usluge u zdravstvenom turizmu korisnicima svojih usluga (usluge organiziranja prijevoza, turističkog transfera i smještaja i putovanja) uz uvjete i na način propisan odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu.

Pitajte TEB

 • Ljubica Đukanović: Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad radi njege djeteta do tri godine starosti
 • Dinko Lukač: Iskazivanje podataka u JOPPD obrascu za mladu osobu
 • Nikolina Bičanić: Rok za donošenje izvještaja o izvršenju JLP(R)S-a

TEB-ov Poslovni info br. 6/24

 • TEB-ov Poslovni info br. 6/24