arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/2024

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Zvonko Koprivčić: 10 godina članstva u EU

Aktualno

 • Ines Tomić Dukši, Štefica Oštrec Čunčić: Izmjene Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Aktualno

  Ines Tomić Dukši, Štefica Oštrec Čunčić: Izmjene Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

  U Narodnim novinama br. 1 od 2.1.2024. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, koji je stupio na snagu 2. siječnja 2024. Obzirom na promjene propisane Zakonom o PDV-u, bilo je potrebno izvršiti izmjene i u provedbenom propisu, te je donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u. Novim su odredbama uvedene posebne obveze za pružatelje platnih usluga, propisani su novi postupci ispravka porezne osnovice i PDV-a kod naknadnih popusta ili opoziva te nemogućnosti naplate potraživanja, te su zaokruženi svi iznosi u eurima. U članku su pojašnjene najvažnije izmjene provedbenih odredbi.

 • Mladenka Karačić: Novi podzakonski akti temeljeni na Zakonu o proračunu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Aktualno

  Mladenka Karačić: Novi podzakonski akti temeljeni na Zakonu o proračunu

  Temeljem Zakona o proračunu krajem 2023. i početkom 2024. Vlada RH i ministar financija donijeli su pet podzakonskih akata za koje je prethodno provedeno javno savjetovanje. U ovome članku autorica upućuje na novosti koje se uvode odredbama tih akata.

  Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna s jedinstvenog računa državnog proračuna (Nar. nov., br. 157/23) stupio je na snagu 5. siječnja 2024. Navedenim pravilnikom propisani su način i uvjeti izvršavanja državnog proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna s jedinstvenog računa državnog proračuna, način povrata neutrošenih i nenamjenski utrošenih sredstava proračunske zalihe na jedinstveni račun državnog proračuna, način povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava s jedinstvenog računa državnog proračuna te način povrata sredstava na jedinstveni račun državnog proračuna.

  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 158/23) stupio je na snagu 30. prosinca 2023., a primjenjuje se u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. i nadalje te u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2025. U knjigovodstvenim evidencijama tijekom 2024. primjenjuju se odredbe dosadašnjeg Pravilnika.

  U odnosu na dosadašnji Pravilnik, novi Pravilnik donosi brojne izmjene od kojih neke zahtijevaju značajnije izmjene računovodstvenih programa. Uvodi se pojam Objedinjena glavna knjiga proračuna, propisuju nove obvezne analitičke evidencije, utvrđuju drugačiji kriteriji za ispravak vrijednosti potraživanja. Nadalje, u Računskom planu otvorene su neke nove skupine, podskupine, odjeljci i osnovni računi, dok su neki brisani. Mijenja se način evidentiranja depozita i kratkoročnih primitaka i izdataka, povrata prihoda, pomoći i donacija te promjena u vrijednosti i obujmu nefinancijske imovine. Također je promijenjena definicija obveza.

  Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (Nar. nov., br. 1/24) primjenjuje se počevši od proračunskog procesa za razdoblje od 2025. do 2027. Ovim Pravilnikom propisuju se način primjene modificiranog novčanog načela, odnosno modificiranog obračunskog načela u postupku planiranja i izvršavanja proračuna i financijskog plana, izgled i sadržaj proračuna i financijskog plana, rebalansa proračuna i financijskog plana, njihova dostava i objava te uvjeti i pravila preraspodjele sredstava proračuna.

  Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Nar. nov., br.4/24) primjenjuje se počevši od proračunskog procesa za razdoblje od 2025. do 2027. te u računovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2025.. Za razliku od ranijeg Pravilnika, novim Pravilnikom o klasifikacijama određene su brojčane oznake prve razine izvora financiranja. Utvrđeno je da se izvor financiranja 2 Doprinosi koristi u državnom proračunu te u financijskom planu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i da JLP(R)S ne smiju koristiti tu brojčanu oznaku.

  Uredba o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata (Nar. nov., br. 158/23) stupila je na snagu 30. prosinca 2023. Odredbe Uredbe ne primjenjuju se na investicijske projekte čija je provedba u tijeku i na investicijske projekte financirane iz EU izvora, osim u dijelu praćenja provedbe investicijskog projekta koje je propisano čl. 15. Uredbe. Uredbom su investicijski projekti prema visini ukupnih investicijskih troškova razvrstani u četiri kategorije: mikro, mali, srednji i veliki.

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2023.

  Godišnje izvješće sa izvješćem poslovodstva je poseban, dodatni izvještaj koji su prema Zakonu o računovodstvu (ZOR) i Zakonu o trgovačkim društvima (ZTD) svake godine dužni sastaviti i javno objaviti svi veliki i srednji poduzetnici te matice grupa koje provode konsolidaciju.

  Pri tom srednji poduzetnici nisu dužni u izvješće poslovodstva uključiti nefinancijske pokazatelje, dok mikro i mali nisu obvezni sastaviti ovo izvješće, ali trebaju u bilješkama navesti informacije o otkupu vlastitih dionica/udjela.

  Sadržaj godišnjeg izvješća propisan je ZOR-om i ZTD-om i obuhvaća: godišnje GFI s izvješćem revizora, izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru i izvješće poslovodstva s nefinancijskim izvješćem. Neki od ovih izvještaja mogu se objaviti odvojeno.

  Za sastavljanje i objavu odgovorni su svi članovi uprave i nadzornog odbora, odnosno izvršni direktori i upravni odbor ili osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika, a nadzor provodi Ministarstvo financija, Porezna uprava, HNB, HANFA i Fina.

  Rok za izradu i javnu objavu godišnjeg izvješća za 2023. godinu je do 30.6.2024., a kod konsolidacije do 30.9.2024. godine. Međutim, budući se skupština svih trgovačkih društava (i matica koje provode konsolidaciju) za GFI za 2023. treba održati najkasnije do 31.8.2024, godišnje konsolidirano izvješće za 2023. godinu mora se sataviti prije tog roka.

 • Domagoj Zaloker: Odgođena porezna imovina i obveze za 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Odgođena porezna imovina i obveze za 2023.

  Stavke imovine i obveza u poslovnim knjigama poduzetnika, u određenim slučajevima, sa sobom nose i određene efekte poreza na dobit, koji utječu na visinu odljeva novčanih sredstava, te ih je potrebno uzeti u obzir prilikom priznavanja tih stavaka u poslovnim knjigama. Sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit, osnovica za obračun poreza na dobit je dobit utvrđena prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona. Spomenuta uvećanja i umanjenja porezne osnovice mogu rezultirati razlikama između računovodstvene i porezne osnovice pojedinih stavaka imovine i obveza. Takve razlike mogu biti trajne razlike ili privremene razlike. Trajne razlike su one razlike između računovodstvene i porezne osnovice stavaka imovine i obveza koje se ne više nikad ne ispravljaju u nekom od slijedećih poreznih razdoblja (trajno porezno nepriznati rashodi i trajno neoporezivi prihodi). Privremene razlike su one razlike između računovodstvene i porezne osnovice stavaka imovine i obveza  koje nastaju u jednom poreznom razdoblju i ukidaju se u nekom od slijedećih poreznih razdoblja (nepodudaranje razdoblja računovodstvenog i poreznog priznavanja rashoda ili prihoda).  U slučajevima navedenih privremenih razlika priznaju se odgođeni porezi, odnosno odgođena porezna imovina ili odgođene porezne obveze. Priznavanje odgođene porezne imovine ili odgođene porezne obveze ovisi o tome hoće li društvo temeljem privremene razlike u budućem razdoblju platiti porez na dobit ili ostvariti njegov povrat.

 • Irena Slovinac: Napojnice – evidentiranje i porezni tretman - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Napojnice – evidentiranje i porezni tretman

  Primljenu nagradu za dobro obavljenu uslugu (napojnicu) obveznik fiskalizacije mora fiskalizirati te podatak o napojnici osigurati u evidencijama i knjigovodstvenim ispravama. Primljene napojnice ne iskazuju se na računu za obavljenu uslugu, a o isplaćenim napojnicama treba izvijestiti putem JOPPD obrasca. Napojnice primljene iznad propisanog iznosa smatraju se konačnim drugim dohotkom i podliježu oporezivanju.

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo troškova rezerviranja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo troškova rezerviranja

  Rezerviranje je obveza neizvjesnoga vremena ili iznosa. Radi se o obvezi čija je priroda jasno određena i za koju je na datum bilance vjerojatno ili sigurno da će nastati, ali postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati. Na svaki datum bilance potrebno je razmotriti da li postoje događaji za koje je potrebno priznati troškove rezerviranja u skladu sa zahtjevima primjenjivih računovodstvenih standarda. U radu autorica obrađuje računovodstveni tretman te porezni aspekt pojedinih vrsta rezerviranja.

 • Domagoj Zaloker: Potraživanja i obveze u stranoj valuti na datum bilance - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Potraživanja i obveze u stranoj valuti na datum bilance

  Na kraju svake poslovne godine poduzetnici su dužni potraživanja i obveze nominirane u stranoj valuti iskazati primjenom zaključnog tečaja na datum bilance. Zaključnim tečajem na datum bilance smatra se spot tečaj na kraju izvještajnog razdoblja, što bi za sve tuzemne poduzetnike trebao biti srednji tečaj HNB-a. Naime, prema odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, od dana uvođenja eura srednji tečajevi HNB-a za euro u odnosu na druge valute primjenjuju se za potrebe statističkog, računovodstvenog i poreznog izvješćivanja te u pravnim instrumentima u kojima su se prije dana uvođenja eura primjenjivali srednji tečajevi HNB-a za kunu u odnosu na druge valute koje nisu euro ako nekim propisom nije drukčije uređeno. U tom slučaju u pravilu dolazi do tečajnih razlika odnosno do razlika u vrijednosti potraživanja i obveza koje proizlaze iz pretvorbe određenog broja jedinica jedne valute u drugu valutu po različitim tečajevima. Tečajne razlike koje nastaju prilikom podmirenja (plaćanja) monetarnih stavki ili pretvaranja monetarnih stavki po tečajevima različitima od onih po kojima su stavke bile početno priznate ili prikazane u prethodnim financijskim izvještajima (npr. svođenje na srednji tečaj HNB-a na datum bilance), priznaju se kao prihod ili rashodu račun dobiti i gubitka za razdoblje u kojem nastaju.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit za 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit za 2023.

  Od 1.1.2023. euro je postao službena valuta u RH. Stoga se Prijava poreza na dobit za 2023. godinu sastavlja na novom PD obrascu u eurima centima i podnosi najkasnije do 30. travnja 2024. Novost u odnosu na prethodna porezna razdoblja je i to da razlika za uplatu ili povrat poreza za 2023. godinu dospijeva sa zadnjim danom za podnošenje PD prijave, dakle s 30.04.2024., a ne s danom podnošenja prijave. Obveznici poreza na dobit sastavljaju Prijavu poreza na dobit na PD obrascu, čiji je sadržaj propisan Pravilnikom o porezu na dobit. Sadržaj Prijave poreza na dobit – Obrasca PD za 2023. propisan je prethodnim izmjenama Pravilnika (Nar. nov., br. 156/22). U članku se detaljno pojašnjava popunjavanje PD obrasca za 2023. godinu.

 • Gordana Lončar: Godišnja prijava poreza na dohodak i primjena posebnog postupka za 2023. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Porezi i doprinosi

  Gordana Lončar: Godišnja prijava poreza na dohodak i primjena posebnog postupka za 2023. godinu

  Obveznici podnošenja godišnje porezne prijave za 2023. (Obrazac DOH) podnose prijavu najkasnije do 29.2.2024. Do navedenoga roka i porezni obveznici na koje se poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak primjenjuje podnose zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) ako žele iskoristiti prava propisana Zakonom/Pravilnikom o porezu na dohodak, za koja Porezna uprava ne raspolaže podacima bitnim za utvrđivanjem prava na umanjenje dohotka.

  Autorica u članku posebno ukazuje na obveznike podnošenja godišnje porezne prijave, značaj ZPP-DOH-a, pogodnosti za mlade osobe uz povrat poreza, ostvarivanje plaće uz pravo na mirovinu i dr., na praktičnim primjerima.

 • Jasna Prepeljanić: Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2023. godinu – obveznici poreza na dohodak - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Porezi i doprinosi

  Jasna Prepeljanić: Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2023. godinu – obveznici poreza na dohodak

  Druga djelatnost je samostalna djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva, te ostalih samostalnih djelatnosti koju nositelj djelatnosti obavlja istodobno uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po bilo kojoj od osnova obveznih osiguranja. U članku autorica daje prikaz obveza i obračuna doprinosa po osnovi druge djelatnosti obveznika po osnovi koje se utvrđuje dohodak temeljem poslovnih knjiga kao i kada porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku.

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Neoporezive nagrade, naknade i potpore radnicima u 2024. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Neoporezive nagrade, naknade i potpore radnicima u 2024. godini

  Poslodavac može radniku isplatiti određene naknade i nagrade  sukladno svojem općem aktu – pravilniku o radu/ugovoru o radu/kolektivnom ugovoru odnosno odluci. Porezni propisi ne propisuju pravo radnika na isplatu određenih naknada već propisuju vrste i iznose koji se mogu neoporezivo isplatiti, a što je detaljno propisano čl. 7. Pravilnika o porezu na dohodak.

  U članku se daje prikaz nekih od mogućih neoporezivih isplata kao i uvjete njihove isplate, s primjenom od 2. siječnja 2024. godine.

Proračunsko računovodstvo

 • Ana Zorić, Nikolina Bičanić: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Proračunsko računovodstvo

  Ana Zorić, Nikolina Bičanić: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu

  Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti, između ostaloga, proširen je obuhvat obveznika davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti. Usklađenje Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti  s odredbama ovoga Zakona tek se očekuje, no obveznici sastavljanja i predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu sastavljat će ju na temelju trenutno važeće Uredbe.

  Novost je da će obveznici koji predaju izjavu o fiskalnoj odgovornosti Ministarstvu financija, s propisanim rokom do 31. ožujka, po prvi puta predavati tu izjavu putem nove IT aplikacije Ministarstva financija. Svi ostali obveznici koji izjavu ne predaju Ministarstvu financija nego drugim institucijama iz nadležnosti, predavat će izjavu za 2023. na uobičajen, dosadašnji način.

  U ovome članku se podsjeća na sastavljanje i predaju izjave, sadržaj izjave i rokove, za proračunske subjekte. Također pojašnjava se i davanje izjave kod primopredaja dužnosti tijekom godine.

 • Mladenka Karačić: Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Proračunsko računovodstvo

  Mladenka Karačić: Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika

  Zakonom o proračunu (Nar. nov., br. 144/21) propisani su obveznici, sadržaj, način i rokovi podnošenje izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana, dok se Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Nar. nov., br. 85/23 detaljno propisuju: izgled, sadržaj, obveznici primjene, način i rokovi podnošenja i objave izvještaja o izvršenju financijskog plana. Pravilnikom su, između ostaloga, definirani pojmovi koji se odnose na proračun i financijski plan: izvorni plan, rebalans, tekući plan, ostvarenje/izvršenje proračuna i financijskog plana.

  Propisano je da financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrže opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. Opći dio sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika su: izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova. Posebni izvještaji sadrže i Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima ako je proračunski odnosno izvanproračunski korisnik davao jamstva.

  U ovome članku autorica pojašnjava sastavljanje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika za 2023. te daje ogledne primjerke tablica u kojima se daju pojedini izvještaji.

Neprofitne organizacije

 • Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit za 2023. kod neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Neprofitne organizacije

  Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit za 2023. kod neprofitnih organizacija

  Neprofitne organizacije koje obavljanjem gospodarske djelatnosti stječu prihode na tržištu obveznici su poreza na dobit. Ove organizacije mogu porez na dobit plaćati na paušalnu osnovicu ili prema redovnom postupku, te prema novčanom načelu. Neprofitne organizacije koje porez na dobit plaćaju po redovnom postupku obvezne su u računovodstvu osigurati podatke za potrebe oporezivanja, te Poreznoj upravi dostaviti prijavu poreza na dobit za 2023.

 • Nikolina Bičanić: Jednostavno knjigovodstvo kod neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Neprofitne organizacije

  Nikolina Bičanić: Jednostavno knjigovodstvo kod neprofitnih organizacija

  Neprofitne organizacije obvezne su voditi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, prema rasporedu računa iz računskog plana propisanog za neprofitne organizacije. Međutim, propisano je da iznimno neke neprofitne organizacije mogu voditi jednostavno knjigovodstvo i primjenjivati novčano računovodstveno načelo. U ovome članku pojašnjava se koji su to uvjeti koje neprofitna organizacija mora ispunjavati kako bi mogla voditi jednostavno knjigovodstvo, koje su obvezne poslovne knjige koje u tom slučaju vodi, što se smatra propisnom dokumentacijom za unos u poslovne knjige te koje su obveze u vezi financijskog izvještavanja takve neprofitne organizacije. Obvezne poslovne knjige su knjiga blagajne, knjiga primitaka i izdataka, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa i popis dugotrajne nefinancijske imovine. S obzirom da je propisan samo minimalni sadržaj poslovnih knjiga jednostavnog knjigovodstva, kroz praktične primjere prikazuje se bi sve podatke osim propisanih obveznih, trebale sadržavati propisane poslovne knjige, radi što jednostavnijeg sastavljanja godišnjeg financijskog izvještaja, koji se sastavlja na obrascu: G-PR-IZ-NPF.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2023.

  Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnih zanimanja te poljoprivrednu i šumarsku djelatnost od kojih utvrđuju dohodak temeljem poslovnih knjiga i evidencija, obvezni su utvrditi konačan obračun poslovanja za 2023. i podnijeti poreznu prijavu na Obrascu DOH, prema Zakona o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

  Godišnja porezna prijava (u nastavku: GPP) obrtnika i slobodnih zanimanja podnosi se najkasnije do kraja veljače 2024. za 2023. godinu na Obrascu DOH elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa ePorezna.

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Primjena osnovica za obračun doprinosa za 2024. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Primjena osnovica za obračun doprinosa za 2024. godinu

  Poslodavac treba primijeniti nove osnovice za obračun doprinosa pri isplati plaće radniku za rad od siječnja do prosinca 2024. godine. Primjena osnovica (najniže mjesečne, najviše mjesečne i najviše godišnje) ovisit će o visini bruto plaće koja se treba isplatiti radniku sukladno izvoru radnog prava koji primjenjuje poslodavac te o pravilima o umanjenju osnovice (plaće) zbog obračuna doprinosa za MO I. stup. Uz primjenu umanjenja osnovice poslodavac pri obračunu plaće u 2024. godini treba primijeniti novi iznos osobnog odbitka, propisane porezne stope koje su donijele općine i gradovi te pravila o umanjenju obračunanog poreza.

  Autor u članku podsjeća na pravila za obračun plaće u 2024. godini, na pravila o primjeni najniže mjesečne osnovice, najviše mjesečne osnovice te najviše godišnje osnovice, načinu umanjenja osnovice odnosno plaće zbog obračuna doprinosa za MO I. stup, obračunu javnih davanja i iskazivanju u obrascu JOPPD u 2024. godini. U tekstu se podsjeća i na pravila o načinu utvrđivanja propisane osnovice za 2024. godinu za obrtnike i druge osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost te na mogućnost izbora više osnovice za obračun propisanih doprinosa od osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost.

 • Jasna Prepeljanić: Umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa – pitanja i odgovori - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Plaće i naknade plaća

  Jasna Prepeljanić: Umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa – pitanja i odgovori

  Od 1.12.2023. godine primjenjuje se, ako su zadovoljeni određeni uvjeti, umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za I. stup mirovinskog osiguranja.  U praksi su se javile određene nejasnoće te autorica u ovom članku daje odgovore na najčešća pitanja s naglaskom na Obrazac JOPPD i njegov ispravak.

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Javna nabava

  Vedran Jelinović: Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

  Prije početka postupka javne nabave naručitelj internom odlukom imenuje stručno povjerenstvo, koje priprema i provodi postupak javne nabave. Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave. Program izobrazbe, planiranje, način provedbe izobrazbe, način izdavanja i obnavljanja certifikata te druga bitna pitanja u vezi s izobrazbom u području javne nabave uređuju se pravilnikom kojeg donosi ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Od 1.1.2024. na snazi je novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 154/23). U ovome članku pišemo o statusu i važenju certifikata i potvrda izdanih prema ranije važećim pravilnicima, te promjenama u odnosu na dosadašnji način izobrazbe. Pritom se pojašnjava i način na koji je ProcurCompEU kao europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu prilagođen hrvatskom sustavu izobrazbe u području javne nabave.

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Novi Zakon o državnim službenicima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Novi Zakon o državnim službenicima

  Zakonom o državnim službenicima (Nar. nov., br. 92/05 – 141/22) bili su uređeni ravnopravni odnos između državnih službenika i države kao poslodavca, kao i jedinstvena pravila koja reguliraju prijam u državnu službu, klasifikaciju radnih mjesta, stručno osposobljavanje i usavršavanje, napredovanje u službi kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obveza državnih službenika. Pored ovih pitana ovim Zakonom su bila uređena i određena pitanja od značaja za uređivanje i ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti državnih namještenika.

  Novim Zakonom o državnim službenicima (Nar. nov., br. 155/23; u nastavku: Zakon) uvedena je reforma sustava zapošljavanja u državnoj službi na način da je izmijenjen zakonodavni okvir kojim se uvodi centralizirani sustav zapošljavanja i uspostavlja jedinstvena platforma za zapošljavanje.

  Za centralizirano zapošljavanje potrebno je izraditi IT platformu za planiranje zapošljavanja, provođenje postupka testiranja koja trebala sadržavat:

  • sustav za digitalno (online) planiranje zapošljavanja u državnim tijelima,
  • online podnošenje prijava kandidata na javne natječaje i
  • online provođenje testiranja u kontroliranim uvjetima.

  Zakon uvodi horizontalnu mobilnost koja bi trebala dovesti do ujednačenog sustava internog oglašavanja za sva slobodna radna mjesta u državnim tijelima te mogućnosti prijave za bilo koji posao bilo gdje u državnoj službi.

  Vertikalna mobilnost treba jačati vezu između napredovanja u karijeri i ocjene učinkovitosti rada koja treba dovest do  redovitog i izvanrednog napredovanje službenika. Uvjeti i postupak za napredovanje neophodni su i potrebni kako bi odluka čelnika tijela o napredovanju službenika  bila donesena na temelju objektivne procijene i ujedno osigurali ujednačeni uvjeti za napredovanje svih državnih službenika.

  Zakonom su propisani i razlozi prestanka državne službe po sili zakona, kao i  krug osoba na koje se on primjenjuju, kao i da su državni službenici osobe koje u državnim tijelima kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga tih tijela, dok su namještenici osobe koje u tim tijelima rade na pomoćno-tehničkim poslovima i ostalim poslovima čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnih tijela.

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Novi Pravilnik o vođenju matične evidencije - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Mirovinsko osiguranje

  Vesna Dejanović: Novi Pravilnik o vođenju matične evidencije

  Upravno vijeće HZMO-a donijelo je novi Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  (Nar. nov., br. 153/23) s primjenom od 1. siječnja 2024. godine, kako bi se  obveznicima podnošenja prijava za vođenje matične evidencije i radnicima Zavoda, olakšala i učinila transparentnom njegova primjena, ali i radi usklađivanja s novim zakonskim propisima, što je i tema ovoga članka.

  Pravilnikom se propisuju prijave (u papirnatom obliku) za vođenje matične evidencije koje Zavodu uspostavljaju obveznici podnošenja prijava za vođenje matične evidencije i to: prijava o početku osiguranja - M-1P, prijava o prestanku osiguranja - M-2P, prijava o promjenama tijekom osiguranja - M-3P, prijava o početku poslovanja obveznika – M-11P, prijava o prestanku poslovanja obveznika – M-12P, prijava o promjenama tijekom poslovanja – M-13P, prijava-promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici – MPP-1 i prijava - promjena o preračunatom trajanju staža na sezonskim poslovima - M-SEZ.

Obvezno pravo

 • Bernard Iljazović: Nova pravila otkupa i naplate potraživanja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Obvezno pravo

  Bernard Iljazović: Nova pravila otkupa i naplate potraživanja

  Zakon o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja (Nar. nov., br. 155/23) donesen je kao dio zakonskog paketa o reguliranju kupoprodaje i servisiranja potraživanja (uz izmjene i dopune Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju i Zakona o potrošačkom kreditiranju). Obveza donošenja ovakvog propisa je postojala između ostalog radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s Direktivom 2021/2167 kojom se usklađuju pravila za pružatelje usluge servisiranja kredita i kupce kredita, ali se pored toga nastojalo i riješiti i otvorena nacionalna pitanja u vezi s dosadašnjom praksom djelovanja naplatnih agencija u RH. Osnovni cilj novog zakonodavnog okvira je dakle urediti pravila za rad subjekata koji se bave djelatnošću kupoprodaje i naplate, tj. servisiranja potraživanja, ali i pravila koja je potrebno primijeniti prije i nakon kupoprodaje potraživanja, kao i nadzor nad radom subjekata koji se bave djelatnošću kupoprodaje i servisiranja potraživanja. Zakonom su preuzeta i načela iz Zakona o zaštiti potrošača, među kojima se posebno izdvaja obveza poštivanja načela zabrane nepoštene poslovne prakse i neprimjerene komunikacije s dužnikom i drugima.

Trgovina

 • Ivana Radan Ban: Obavještavanje potrošača o visini povratne naknade - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2024

  Trgovina

  Ivana Radan Ban: Obavještavanje potrošača o visini povratne naknade

  Povratna naknada nije dio maloprodajne cijene u smislu Zakona o zaštiti potrošača, budući da se iznos naknade u potpunosti nadoknađuje potrošačima. U članku se pojašnjavaju pravni izvori informiranja potrošača o predmetnom s posebnim osvrtom na praksu Suda Europske unije. Hrvatski trgovci moraju uskladiti svoju praksu s presudom Suda EU.

Pitajte TEB

 • Jasminka Rakijašić: Isplata dividendi/udjela u dobiti od 1.1.2024.
 • Dinko Lukač: Stimulacija i umanjenje osnovice za obračun doprinosa za MO I. stup
 • mr.sc. Ida Dojčić: Prefakturiranje režijskih troškova
 • Mladenka Karačić: Mladenka Karačić: Proračunsko računovodstvo Objava podataka

TEB-ov Poslovni info br. 2/24 (TEB-ov podsjetnik)

 • Sadržaj
 • 1. Neoporezivi primici, blagdani
 • 2. Plaće
 • 3. Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom
 • 4. Obrtnici i slobodna zanimanja - osnovice za 2023. i 2024.
 • 5. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • 6. Drugi dohodak - ugovor o djelu
 • 7. Naknade i članarine za 2024.
 • 8. Porez na dodanu vrijednost - obrasci
 • 9. Porez na dobit – obrasci
 • 10. Da se ne zaboravi!
 • 11. Korisne informacije
 • 12. Pregled uplatnih računa
 • 13. Obrazac JOPPD