arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 9/2021

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Katarina Žager: Izazovi računovodstvene profesije

Aktualno

 • Darko Marečić: Novele Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2021

  Aktualno

  Darko Marečić: Novele Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

  U svrhu usklađivanja s odredbama europske Direktive 2016/633 o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom koji stupa na snagu 1. rujna 2021. Izmjenama Zakona smanjuje se prag ukupnog godišnjeg prihoda za obuhvat kupaca na koje se primjenjuju odredbe ovog Zakona sa 50 odnosno 100 milijuna kn na 15 milijuna kn. Dodatno se detaljnije propisuje obvezni sadržaj pisanog ugovora između kupca i dobavljača, propisuje sadržaj izdavanja otkupnog bloka, utvrđuje odgovornost dobavljača za sadržaj i izdavanje računa, a kupca za izdavanje otkupnog bloka. Mijenja se obuhvat proizvoda na koje se primjenjuju nepoštene trgovačke prakse, koji sada pored hrane (prehrambenih proizvoda) obuhvaća i poljoprivredne proizvode, uključujući i primarne poljoprivredne proizvode, povećava se broj Zakonom utvrđenih nepoštenih trgovačkih praksi (sa 33 na 44 pojave) te propisuje mogućnost Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja da provodi i nenajavljene kontrole.

 • Ljiljana Marušić: Novine u mirovinskom osiguranju – zaposlenje i isplata mirovine - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2021

  Aktualno

  Ljiljana Marušić: Novine u mirovinskom osiguranju – zaposlenje i isplata mirovine

  Dosadašnjim izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju omogućeno je određenim kategorijama umirovljenika daljnja isplata mirovine uz rad do polovice radnoga vremena (osobe koje su ostvarile pravo na starosnu mirovinu, prijevremenu starosnu mirovinu te starosnu mirovinu temeljem dugogodišnjeg osiguranja). Novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, koji je stupio na snagu 1. kolovoza 2021., mogućnost zaposlenja do polovice punog radnog vremena i primanje cijele mirovine proširena je i  na korisnike obiteljske mirovine što je, pored ostalog, i tema ovoga članka.

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Predujmovi za građevinske usluge - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2021

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Predujmovi za građevinske usluge

  Za primljeni predujam primatelj predujma obvezan je izdati račun te u njemu obračunati PDV. Međutim, u slučaju predujmova za građevinske usluge kao i druge isporuke dobara i usluga za koje se primjenjuje prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u, PDV je obvezna obračunati osoba koja je uplatila predujam.

 • Domagoj Zaloker: Dugotrajna imovina namijenjena prodaji - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2021

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

  Dugotrajna imovina klasificira se kao namijenjena prodaji ako se njena knjigovodstvena vrijednost namjerava nadoknaditi uglavnom putem prodaje, a ne putem redovnog korištenja. U takvim slučajevima, dugotrajnu imovinu potrebno je reklasificirati kao kratkotrajnu te prestati s obračunom amortizacije. Obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja kod računovodstvenog postupanja s dugotrajnom imovinom namijenjenoj prodaji primjenjuju zahtjeve MSFI-a 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja, dok obveznici primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (u nastavku: HSFI) primjenjuju zahtjeve istoimenog HSFI-a 8. Da bi dugotrajna imovina mogla biti klasificirana kao namijenjena prodaji kumulativno trebaju biti ispunjena dva temeljna uvjeta: imovina mora biti raspoloživa za trenutnu prodaju u postojećem stanju, po uvjetima koji su česti i uobičajeni za prodaju takve imovine i prodaja dugotrajne imovine mora biti vrlo vjerojatna. U trenutku klasifikacije dugotrajne imovine kao imovine namijenjene prodaji prestaje obračun amortizacije te imovine.

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Državne potpore u obliku zajmova - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2021

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Državne potpore u obliku zajmova

  Državne potpore mogu biti i u obliku zajmova. To će biti slučaj kod davanja bespovratnih zajmova, beskamatnih zajmova ili zajmova s kamatnom stopom nižom od tržišne kamatne stope. U članku se prikazuju računovodstveni postupci evidentiranja potpora u obliku zajmova sukladno MRS-u 20 - Računovodstvo državnih potpora i objavljivanje državne pomoći.

 • Ana Šimić Kolarević, Ana Rauker, Tomislav Bajić: Budžetiranje kapitala: metode procjene isplativosti projekata - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2021

  Financije i računovodstvo

  Ana Šimić Kolarević, Ana Rauker, Tomislav Bajić: Budžetiranje kapitala: metode procjene isplativosti projekata

  Poduzeće koje poduzima kapitalno ulaganje izlaže se trenutačnom novčanom toku u očekivanju budućih koristi. Te se koristi obično odnose na buduće razdoblje dulje od jedne godine. Primjeri takvih ulaganja (investicijskih projekata) su uvođenje novih proizvoda ili širenje postojeće proizvodnje, stjecanje nekretnina, kupnja nove ili zamjena postojeće opreme, ulaganje u istraživanje i razvoj, distribucijski sustav, softver, uređaje za kontrolu zagađenja i sl. Uspješnost i profitabilnost poduzeća u budućnosti uvelike ovisi o dugoročnim odlukama koje ono donosi danas. Stoga je važno da poduzeća pažljivo pristupe ocjenjivanju isplativosti ulaganja. Budžetiranje kapitala proces je prepoznavanja, analiziranja i odabira investicijskih projekata čiji se povrati očekuju u razdoblju duljem od jedne godine. Primjenom različitih metoda vrednovanja i odabira projekata ocjenjujemo atraktivnost različitih investicijskih projekata, što dovodi do njihovog prihvaćanja ili odbacivanja. U članku navodimo način izračuna, kriterije prihvaćanja te prednosti i nedostatke četiriju metoda ocjene isplativosti ulaganja: razdoblje povrata (PBP), neto sadašnja vrijednosti (NPV), interna stopa prinosa (IRR) i indeks profitabilnosti (PI). Svaka od metoda daje preporuku menadžmentu treba li investirati u neki projekt ili ne.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Porez na dobit po odbitku od 1.1.2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2021

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Porez na dobit po odbitku od 1.1.2021.

  Porez na dobit po odbitku je porez kojim se oporezuju dividende, autorske naknade, kamate te prihodi od određenih usluga, koje nerezidenti ostvare u RH. Prema Zakonu o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04 – 138/20) pravna osoba je rezident ako joj je sjedište upisano u sudski registar ili upisnik u RH ili ako se mjesto uprave ili nadzor poslovanja nalazi u RH. Prihodi odnosno dobit, koju u RH ostvare nerezidenti, podliježe oporezivanju. Na isplate naknada, koje između ostalog uključuju kamate, dividende, udjele u dobiti i autorske naknade, koje tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu – inozemnom primatelju, plaća se porez po odbitku, sukladno čl. 31. Zakona te čl. 49. - 51. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05 – 1/21). Od dana pristupanja Hrvatske Europskoj uniji primjenjuju se odredbe Zakona (čl. 31.a - 31.e) te Pravilnika (čl. 51.a - 51.b), kojima je izvršeno usklađivanje sa Direktivama Vijeća EU, koje se odnose na oporezivanje porezom po odbitku isplata kamata i autorskih naknada između povezanih društava različitih država članica, te oporezivanje dividendi i udjela u dobiti između matičnih društava i povezanih društava iz različitih država članica. Od 1.1.2021. primjenjuju se snižene stope poreza po odbitku pri isplatu dividendi inozemnim pravnim osobama (10%), kao i za oporezivanje naknada za nastupe inozemnih izvođača (10%).  

 • Dalibor Legac, Željko Martinović, Gordana Lončar: Obveza plaćanja prireza s aspekta rezidentnosti poreznog obveznika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2021

  Porezi i doprinosi

  Dalibor Legac, Željko Martinović, Gordana Lončar: Obveza plaćanja prireza s aspekta rezidentnosti poreznog obveznika

  Budući je sve veći broj nerezidenata koji rade u RH vrlo često se postavlja pitanje obveze plaćanja poreza na dohodak te prireza porezu za te osobe. Kako bi se odgovorilo na to pitanje, potrebno je prethodno pojasniti tko je obveznik plaćanja poreza na dohodak (budući da je osnova za obračun prireza porezu na dohodak utvrđeni iznos poreza na dohodak), pitanje porezne rezidentnosti poreznog obveznika te opseg porezne obveze rezidenta odnosno nerezidenta . Uz navedeno, važno je radi utvrđivanja pojma porezne rezidentnosti pojasniti što se za porezne svrhe smatra prebivalištem odnosno uobičajenim boravištem. Za utvrđivanje rezidentnosti poreznog obveznika, kao i prava oporezivanja određene vrste dohotka u prekograničnim situacijama, potrebno je i pravilno tumačiti i primijeniti odredbe primjenjivih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

  Stoga u članku autori ukazuju na osnovne uvjete koji moraju biti ispunjeni da bi se poreznom obvezniku – nerezidentu uz porez na dohodak obračunao i prirez porezu, obrazlažući navedeno na praktičnim primjerima.

 • Marica Houška, Marijana Zlatar Gulan: Utvrđivanje porezne osnovice procjenom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2021

  Porezi i doprinosi

  Marica Houška, Marijana Zlatar Gulan: Utvrđivanje porezne osnovice procjenom

  Porezna osnovica služi za obračunavanje poreza. Pri utvrđivanju porezne osnovice porezni obveznik je dužan sudjelovati dostavom dokumentacije i podnošenjem poreznih prijava i obrazaca. Ukoliko to nije slučaj, porezno tijelo može i bez posjedovanja relevantne dokumentacije, koju je trebao dostaviti porezni obveznik, utvrditi poreznu osnovicu. Ako porezno tijelo ne može utvrditi poreznu osnovicu na temelju poslovnih knjiga i evidencija poreznog obveznika, mora je procijeniti. Radi osiguranja pravne sigurnosti, zakonom je točno propisano kada i pod kojim uvjetima se isto može napraviti – putem instituta procjene porezne osnovice. O primjeni instituta procjene porezne osnovice u poreznom postupku te metodama procjene koje porezno tijelo može primijeniti, više u članku.

 • mr. sc. Lidija Karačić: Nova DAC7 Direktiva – uvođenje obvezne razmjene informacija o poslovanju putem digitalnih platformi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2021

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Lidija Karačić: Nova DAC7 Direktiva – uvođenje obvezne razmjene informacija o poslovanju putem digitalnih platformi

  Tijekom njemačkog predsjedanja Vijećem EU postignut je dogovor oko kompromisnog teksta  Direktive Vijeća (EU) 2021/514 od 22. ožujka 2021. o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području poreza (SL L 104, 25.3.2021.), skraćeno DAC7. DAC7 dio je paketa Europske komisije (u nastavku: Komisija) za pravedno i jednostavno oporezivanje. Radi važnosti administrativne suradnje u borbi protiv poreznih prijevara i utaja i izbjegavanja plaćanja poreza te podizanja porezne transparentnosti,  pokazalo se potrebnim preispitati postojeći pravni okvir u cilju jačanja učinkovitosti i djelotvornosti administrativne suradnje. Administrativna suradnja proširuje se na nova područja u uvjetima digitalizacije gospodarstva, kako bi porezne uprave bolje i učinkovitije ubirale poreze i išle u korak s novim digitalnim vremenom. Na temelju DAC7 se od 1. siječnja 2023. za 2022. godinu uvodi obveza prema upraviteljima platformi kako bi  izvijestile nadležna tijela DČ o sljedećim aktivnostima: 4prodaji dobara 4 uslugama prijevoza 4 osobnim uslugama 4najmu nekretnina.

 • Željka Marinović: Kretanje trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom između država članica EU - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2021

  Porezi i doprinosi

  Željka Marinović: Kretanje trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom između država članica EU

  Kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u jednoj državi članici EU, a koji se otpremaju u komercijalne svrhe  u drugu državu članicu EU, dozvoljeno je uz pojednostavljeni papirnati prateći trošarinski dokument (PPTD), što je i tema članka koju autorica u članku detaljno obrazlaže. Trošarinski obveznik koji može primati trošarinske proizvode s plaćenom trošarinom je primatelj iz čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona o trošarinama obzirom su isti već pušteni u potrošnju u drugoj državi članici EU te iste drži u komercijalne svrhe na teritoriju RH radi isporuke ili radi potrošnje te strani prodavatelj/njegov porezni zastupnik kod prodaje na daljinu iz čl. 6. st. 1. t. 5. navedenog zakona.

  Valja istaknuti da za trošarinske proizvode koji su već pušteni u potrošnju u određenoj državi članici EU, ali su određeni ili namijenjeni za komercijalne svrhe u drugoj državi članici EU, trošarinska obveza ponovno nastaje sukladno propisima države članice odredišta EU, a što  dovodi do povrata trošarine koja je već plaćena u državi članici otpreme EU. Izuzetak je pri unosu trošarinskih proizvoda u putničkom prometu gdje se trošarina plaća samo u državi članici EU u kojoj su ti proizvodi kupljeni.

   

Proračunsko računovodstvo

 • Mladenka Karačić: Planiranje za razdoblje od 2022. do 2024. godine - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2021

  Proračunsko računovodstvo

  Mladenka Karačić: Planiranje za razdoblje od 2022. do 2024. godine

  Zakonom o proračunu propisano je da na temelju strateških planova, nacionalnog programa reformi i programa konvergencije te posebnih preporuka Vijeća EU za RH, Ministarstvo financija izrađuje nacrt smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje. Smjernice je Vlada usvojila na sjednici 29. srpnja 2021. Ministarstvo financija sastavlja i dostavit će ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije te izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna upute za izradu prijedloga državnog proračuna koje sadrže osnovne ekonomske pokazatelje iz smjernica te način izrade i rokove za izradu državnog proračuna. Upute će biti objavljene na internetskoj stranici Ministarstva financija na poveznici https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/priprema-proracuna/147.

  Ministarstvo će sastaviti i upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostaviti ih jedinicama; Upute će biti objavljene na internetskoj stranici: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/upute-za-izradu-proracuna-jlp-r-s/205 .

  U članku se ukazuje na ključna postupanja u procesu planiranja u sustavu proračuna za razdoblje 2022. - 2024., dokumente koji ga obilježavaju te kakve se promjene mogu očekivati u odnosu na prethodnu godinu. U Izvještaju o provedenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna za 2019. i 2020. godinu Državni ured za reviziju dao je nekoliko naloga i preporuka koje Ministarstvo financija provodi I kroz upute za izradu državnog proračuna i proračuna JLP(R)S-a.

   

 • Ana Zorić: Izjave o fiskalnoj odgovornosti u postupku primopredaje dužnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2021

  Proračunsko računovodstvo

  Ana Zorić: Izjave o fiskalnoj odgovornosti u postupku primopredaje dužnosti

  Čelnici proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (i nekih drugih obveznika) imaju obvezu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredbe o fiskalnoj odgovornosti odnosno po isteku obnašanja dužnosti (mandata). Završetak obnašanja dužnosti čelnika za osobu koja odlazi s te dužnosti nosi za sobom nekolicinu obveza koje su povezane sa sumiranjem informacija vezanih za razdoblje u kojem je bio na funkciji čelnika. Predaja akta u kojem se izvještava novog čelnika koji stupa na dužnost, o stanju i problemima u obavljanju poslova u područjima iz djelokruga tijela kojim su upravljali proizlazi iz Zakona o postupku primopredaje vlasti.  Uz Izvješće koje se predaje u postupku primopredaje čelnik koji odlazi s dužnosti mora dati i Izjavu o fiskalnoj odgovornosti. U tekstu je dan pregled obveza vezanih uz sustav fiskalne odgovornosti o kojima je potrebno voditi računa u postupku primopredaje vlasti za razdoblje od početka godine do odlaska čelnika s dužnosti, s posebnim osvrtom na način odgovaranja na pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za proračunske i izvanproračunske korisnike te JLP(R)S-e ako do primopredaje dođe nakon 1. rujna.

Neprofitne organizacije

 • Nikolina Bičanić: Evidentiranje nekih rashoda - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2021

  Neprofitne organizacije

  Nikolina Bičanić: Evidentiranje nekih rashoda

  Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su primjenjivati propisani računski plan koji je sastavni dio Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu. Računskim planom utvrđene su samo brojčane oznake i nazivi do razine odjeljka, a ne i osnovnih računa, tako da svaka neprofitna organizacija, prema svojim potrebama, u okviru tih odjeljaka otvara osnovne (analitičke) račune za iskazivanje pojedinih rashoda. Odjeljci iz računskog plana raščlanjuju se po dekadnom sustavu.

  Zakonom je propisana primjena načela pojedinačnog iskazivanja pozicija u financijskim izvještajima što za rashode znači da računovodstvom treba osigurati prikazivanje podataka pojedinačno po vrstama rashoda. Rashodi se u neprofitnom računovodstvu klasificiraju prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno tako da prikazuju za koje (ekonomske) namjene su sredstva utrošena. U članku se daju pojašnjenja za klasifikaciju rashoda pod pojedine propisane skupine, podskupine i odjeljke računa, opisno, ali i kroz tablice knjiženja.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Evidentiranje primitaka od potpora, poticaja, subvencija i pomoći kod obavljanja samostalnih djelatnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2021

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Evidentiranje primitaka od potpora, poticaja, subvencija i pomoći kod obavljanja samostalnih djelatnosti

  Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost iz čl. 29. Zakona o porezu na dohodak (samostalna djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, djelatnost slobodnih zanimanja i djelatnost poljoprivrede i šumarstva) mogu primiti, uz zadovoljenje određenih uvjeta, ovisno o vrsti djelatnosti kojom se bave, potpore, poticaje, subvencije i pomoći iz različitih izvora.

  Ovisno o tome o kojim se potporama i pomoći radi ovisit će i njihovo evidentiranje u poslovnim knjigama koje vode navedene fizičke osobe. U pravilu se primljene potpore smatraju poslovnim primicima. Međutim, ima i određenih izuzetaka na što posebno i ukazuje o čemu i piše autor članka.

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Mlada osoba – isplata plaće i ostalih primitaka - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2021

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Mlada osoba – isplata plaće i ostalih primitaka

  Poslodavac može sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme s radnikom koji je mlada osoba (tj. koja je mlađa od 30 godina života) i pri tom može ne obračunavati doprinos na plaću za zdravstveno osiguranje 5 godina od dana sklapanja ugovora o radu. Navedenu osobu poslodavac mora prijaviti na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

  U članku se piše o uvjetima koje mora ispuniti taj radnik da bi bio osiguranik - mlada osoba kod poslodavca, sklapanju ugovora na neodređeno vrijeme za puno i nepuno radno vrijeme, isplati plaće i ostalih primitaka, obračunu javnih davanja na primjerima i iskazivanju u Obrascu JOPPD.  

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Josip Tomašić: Promjene u carinskoj tarifi za 2022. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2021

  Carinsko poslovanje

  mr. sc. Josip Tomašić: Promjene u carinskoj tarifi za 2022. godinu

  U carinskoj tarifi Europske unije (EU) za 2022. godinu biti će mnogo promjena u klasifikaciji robe odnosno nazivlju (popis grupa robe sa pripadajućim brojčanim oznakama, šiframa) u odnosu na dosadašnju podjelu, a zbog velikih promjena u Harmoniziranom sustavu (HS).

  Autor u članku piše o najavljenim promjenama za 2022. godinu u HS-u (o novim podbrojevima, o brisanim podbrojevima). Detaljnim pojašnjenjem promjena u tekstu članka autor želi informirati i potaknuti korisnike carinske tarife na prilagođavanje očekivanim promjenama. Krajem listopada 2021. kada bude objavljena nova carinska tarifa EU-a za 2022. godinu biti će moguće napraviti korelacijske tablice po objavljenim promjenama.

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Dopunski rad – radni i porezni status - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2021

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Dopunski rad – radni i porezni status

  Važećim Zakonom o radu omogućeno je radnicima koji rade u punom radnom vremenu,  bilo da to puno radno vrijeme imaju ugovoreno s jednim, dva ili više poslodavaca, da mogu raditi i u dopunskom radu.

  Ugovor o dopunskom radu radnik može sklopiti  samo ako su ispunjeni propisani uvjeti: da ima s poslodavcem sklopljen ugovor o radu u punom radnom vremenu ili da ima sklopljene ugovore o radu s više poslodavac do ukupno punog radnog vremena; da je poslodavac, odnosno poslodavci s kojima ima sklopljen/sklopljene ugovore o radu na puno/nepuno radno vrijeme dali za takav rad prethodnu suglasnost i da je prethodna suglasnost poslodavca na dopunski rad koja dana u pisanom obliku.

  Pri obračunu plaće za navedenoga radnika, kojega isto treba prijaviti na obvezna osiguranja, postupa se na isti način kao i za radnike s punim radnim vremenom pri čemu treba obratiti posebnu pažnju ne (ne)korištenje osobnog odbitka o čemu treba radnik odnosno poslodavac obavijestiti Poreznu upravu.

  O navedenom, kao i primjeru suglasnosti, primjeru ugovora o dopunskom radu, načinu obračuna i iskazivanja plaće možete pročitati u navedenom članku.

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2021

  Javna nabava

  Vedran Jelinović: Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

  Pravila o oslanjanju dopuštaju kumuliranje sposobnosti više gospodarskih subjekata radi ispunjenja minimalnih zahtjeva sposobnosti koje je utvrdio naručitelj, ali pod uvjetom da natjecatelj ili ponuditelj, koji se oslanjaju na sposobnosti jednog ili više drugih subjekata, dokažu naručitelju da će stvarno raspolagati njihovim resursima, koji su nužni za izvršenje ugovora. S obzirom na učestalost korištenja ovog instituta te brojne dvojbe koje postoje u praksi, u ovome članku pišemo o pravilima pod kojima je dozvoljeno njegovo korištenje i dajemo odgovore na neka od čestih pitanja glede njegove primjene (npr. mora li taj subjekt ujedno biti i podugovaratelj, što odrediti u dokumentaciji o nabavi i dr.).

   

Obvezno pravo

 • Antonio Marečić: Pobijanje dužnikovih pravnih radnji - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2021

  Obvezno pravo

  Antonio Marečić: Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

  Svaki vjerovnik čija je tražbina dospjela za isplatu, i bez obzira kad je nastala može pobijati pravnu radnju svog dužnika koja je poduzeta na štetu vjerovnika. Da bi vjerovnik s uspjehom pobijao pravnu radnju dužnika, moraju se ispuniti opće i posebne pretpostavke pobijanja. Pravna radnja dužnika se pobija tužbom ili prigovorom. Paulijanski prigovor u praksi nalazimo iznimno, dok je suprotno tome paulijanska tužba čest slučaj. Paulijanska tužba vezana je uz prekluzivne zakonske rokove.

  Cilj ovog članka je prikazati kada i pod kojim pretpostavkama vjerovnik može pobijati pravnu radnju dužnika izvan stečaja, odnosno prema pravilima Zakona o obveznim odnosima uz osvrt na primjenu tog instituta u praksi te nedoumice koje se pri tome javljaju.

Pitajte TEB

 • mr. sc. Ida Dojčić: Aranžman za premještanje dobara
 • Irena Slovinac: Povrat predujma
 • Jasminka Rakijašić: Naknada za praksu studentu
 • Nikolina Bičanić: Proračunsko računovodstvo - Evidentiranje naknade plaće načelnika po prestanku obnašanja dužnosti

TEB-ov Poslovni info br. 9/21

 • TEB-ov Poslovni info br. 9/21