arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2019

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Zvonko Koprivčić: Sukob modela

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Pravne i računovodstvene posebnosti j.d.o.o.-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2019

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Pravne i računovodstvene posebnosti j.d.o.o.-a

  J.d.o.o. mora imati zakonske rezerve. U te rezerve j.d.o.o. svake godine obvezno unosi najmanje jednu četvrtinu iznosa ostvarene dobiti, umanjene za gubitak iz prethodne godine. Osnovica za obračun obveznog izdvajanja u zakonske rezerve utvrđuje se tako da se dobit iskazana u godišnjim financijskim izvještajima za tekuću godinu umanji za preneseni gubitak iz prethodne godine (ako ga je bilo). To znači da je j.d.o.o. dužan iz ostvarene dobiti prvo nadoknaditi gubitak. Ako je dobit veća od prenesenog gubitka, od preostale dobiti (po pokriću gubitka) 25% treba usmjeriti u zakonske rezerve, a 75% je slobodno (za nagrade, raspodjelu u zadržanu dobit, druge rezerve, ili za podjelu). Naime, kada j.d.o.o. dosegne ili preraste visinu najnižeg temeljnog kapitala propisanu za d.o.o., izjednačava se s d.o.o.-om za koji nije propisana obveza izdvajanja dijela dobiti u zakonske rezerve. Prema tome, bez obzira na to u kojem će pravnom obliku nastaviti poslovati (kao d.o.o. ili j.d.o.o.), zaključujemo da nakon provedene dokapitalizacije u sudskom registru prestaje obveza izdvajanja i držanja zakonskih rezervi. U slučaju povećanja vlastitog kapitala bez upisa u sudski registar (npr. kod dodatnih uplata vlasnika u neupisani kapital, ili ako j.d.o.o. ostvaruje a ne isplaćuje dobit i dr.), j.d.o.o. je dužan nastaviti izdvajati u zakonske rezerve.      

 • Domagoj Zaloker: Knjiženje ispravka pretporeza kod prodaje nekretnina - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2019

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Knjiženje ispravka pretporeza kod prodaje nekretnina

  Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a u pojedinim slučajevima isporuka (prodaje) nekretnina imaju obvezu obaviti ispravak pretporeza radi promjene uvjeta mjerodavnih za oporezivanje. Takav ispravak pretporeza, ovisno o slučaju, može biti na teret ili u korist poreznog obveznika. Ključni uvjet za ispravak pretporeza kod nekretnina je trenutak promjene uvjeta mjerodavnih za oporezivanje. Promjena uvjeta mjerodavnih za oporezivanje označava situaciju u kojoj se mijenjaju porezni uvjeti određene imovine u bilo kojem trenutku njenog korištenja ili u trenutku njene prodaje. Kada se radi o nekretninama kod kojih dolazi do promjene uvjeta mjerodavnih za oporezivanje u trenutku njihove prodaje (npr. nekretnina je nabavljena uz odbitak pretporeza, a prodaje se uz oslobođenje od plaćanja PDV-a, tada se ispravak pretporeza obavlja odjednom u visini 1/10 iznosa pretporeza koji je bio odbijen pri nabavi, i to za svaku godinu do kraja razdoblja za ispravak pretporeza. Na primjer, ako bi do kraja razdoblja za ispravak pretporeza ostalo četiri (4) godine, tada bi se ispravak pretporeza obavio odjednom u visini 4/10 iznosa pretporeza koji je bio odbijen pri nabavi.

 • Irena Slovinac: Računovodstvo proizvodnje - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2019

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Računovodstvo proizvodnje

  Računovodstva proizvodnje mora osigurati podatak o ukupnim troškovima proizvodnje i po jedinici proizvoda, kretanju i stanju zaliha (količinsko i vrijednosno) u različitim oblicima, te financijskom rezultatu. U troškove zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda treba uključiti sve troškove nabave, troškove konverzije i druge troškove nastale dovođenjem zaliha gotovih proizvoda na lokaciju i u stanje za namjeravanu prodaju. Troškovi konverzije uključuju troškove izravno povezane s jedinicama proizvodnje i sustavno raspoređene varijabilne i iskorištene fiksne troškove. Opći troškovi raspoređuju se na mjesta njihova nastanka u pogonskom obračunskom listu (POL).  

 • Ružica Krizmanić: Aktualna pitanja u primjeni Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2019

  Financije i računovodstvo

  Ružica Krizmanić: Aktualna pitanja u primjeni Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

  Posljednje izmjene u sustavu fiskalizacije donijele su određene novosti u provedbi postupka fiskalizacije u prometu gotovinom u RH. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 106/18) stupio je na snagu 1. siječnja 2019., s time da se pojedine odredbe primjenjuju od 1. siječnja 2019., dok će se pojedine odredbe početi primjenjivati tek od 1. siječnja 2021. godine. U članku autorica daje odgovore na neka od pitanja koja su se pojavila vezano uz primjenu novih odredbi o fiskalizaciji u prometu gotovinom, čija je primjena krenula od 1.1.2019., te dodatna pojašnjenja nekih već postojećih odredbi.

Porezi i doprinosi

 • Bruno Radojica: Državna potpora za istraživačko-razvojne projekte - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2019

  Porezi i doprinosi

  Bruno Radojica: Državna potpora za istraživačko-razvojne projekte

  Novim Zakonom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte ((Nar. nov., br. 64/18) uređuju se uvjeti za dodjeljivanje državne potpore za istraživačko-razvojne projekte u vidu dodatnog umanjenja osnovice poreza na dobit, odnosno osnovice poreza na dohodak od samostalne djelatnosti. Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (Nar. nov., br. 9/19) propisuje postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak za opravdane prihvatljive troškove istraživačko-razvojnih projekata i studija izvedivosti, postupak dodjele potpore, način ostvarivanja prava, način praćenja provedbe projekta, te druga pitanja vezana uz ostvarivanje prava na državne potpore, sukladno Zakonu o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte. U članku se daje prikaz novih propisa, koji bi trebali potaknuti ulaganje privatnog sektora u istraživanje i razvoj.

 • Gordana Lončar: Rad preko učeničkih i studentskih udruga - (ne)oporezivanje primitaka - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2019

  Porezi i doprinosi

  Gordana Lončar: Rad preko učeničkih i studentskih udruga - (ne)oporezivanje primitaka

  Primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga ne smatraju se oporezivim primicima do propisanog neoporezivog iznosa. Ako primici učenika i studenata za rad prelaze propisani neoporezivi iznos, isti se smatraju oporezivim primicima koji se oporezuju na način propisan za drugi dohodak.

  Učenici i studenti na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, mogu u tijeku poreznog razdoblja uz propisani neoporezivi iznos od 15.000,00 kn koristiti i godišnji osnovni osobni odbitak u iznosu od 45.600,00 kn (ukupno 60.600,00 kn), ali ne i pravo na uvećani osobni odbitak.

  Pravo na uvećani osobni odbitak mogu iskoristiti u godišnjem obračunu ako su ispunjeni propisani uvjeti.

  Primici učenika i studenata koji tijekom godine prelaze iznos od 60.600,00 kn podliježu oporezivanju na način propisan za drugi dohodak koji se ne smatra konačnim.

  Učenici i studenti čiji primici za rad prelaze propisani neoporezivi iznos od 15.000,00 kn godišnje ne mogu biti uzdržavani članovi svojim roditeljima.

 • Jasminka Rakijašić: Isplata autorskih naknada nerezidentima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2019

  Porezi i doprinosi

  Jasminka Rakijašić: Isplata autorskih naknada nerezidentima

  Nerezidenti  su fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj  nemaju ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a ostvaruju dohodak koji se oporezuje prema Zakonu o porezu na dohodak. Pri isplati autorskih naknada nerezidentima, obračun poreza i doprinosa može biti različit. U kojim slučajevima se obračun radi prema tuzemnim propisima, a kada prema međunarodnim ugovorima, pojašnjava se u članku.

 • prof. dr. sc. Nikola Mijatović: Tumačenje (europskih) propisa o PDV-u - Upute Odbora za PDV (EU) - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2019

  Porezi i doprinosi

  prof. dr. sc. Nikola Mijatović: Tumačenje (europskih) propisa o PDV-u - Upute Odbora za PDV (EU)

  Prema odredbi čl. 398. Direktive 2006/112/EZ, PDV Odbor je savjetodavno tijelo, koje čini po jedan predstavnik svake države članice i predstavnik Komisije. Na sjednicama Odbora se usvajaju stajališta o pojedinim pitanjima koja delegiraju države članice, a s ciljem jedinstvene primjene odredbi Direktive 2006/112/EZ. Obzirom da Odbor kao savjetodavno tijelo nema zakonodavnu moć, ne može donositi pravno obvezujuće odluke. Međutim, može davati upute o primjeni Direktiva, koje kao takve nisu ni na koji način obvezujuće za Europsku komisiju niti za države članice. Ovaj oblik pomoći izražava se u Uputama koje su usuglašene unutar Odbora za PDV različitom većinom: jednoglasno, gotovo jednoglasno i većinom. U članku se prikazuju neke od uputa ovog Odbora.

 • Željka Marinović: Posebni porez na kavu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2019

  Porezi i doprinosi

  Željka Marinović: Posebni porez na kavu

  Sustav oporezivanje kave posebnim porezom uređen je Zakonom o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, a provedbene odredbe utvrđene su Pravilnikom o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića. Autorica u ovome članku piše o poreznom obvezniku, predmetu oporezivanja, navodi primjere obračuna posebnom poreza na kavu, nastanku porezne obveze i  dospijeću plaćanja te kretanju kavu na tržištu Republike Hrvatske.

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Sanja Živko: Iskazivanje prihoda ustanova visokog obrazovanja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2019

  Proračunsko računovodstvo

  mr. sc. Sanja Živko: Iskazivanje prihoda ustanova visokog obrazovanja

  Fakulteti, kao proračunski korisnici državnog proračuna treće razine, a čiji se ukupni prihodi i rashodi uključuju u državni proračun, s obzirom na svoju djelatnost, imaju specifične poslovne događaje i posebna pravila za njihovo evidentiranje i izvještavanje. U članku autorica daje primjere knjigovodstvenog evidentiranja prihoda kod fakulteta, uključujući i neke napomene oko sastavljanja VINP izvještaja za potrebe državne riznice odnosno uključenja financijskih podataka fakulteta u državni proračun.

 • Nikolina Bičanić: Obveza tromjesečnog financijskog izvještavanja u proračunskom računovodstvu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2019

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Obveza tromjesečnog financijskog izvještavanja u proračunskom računovodstvu

  Obveznici vođenja proračunskog računovodstva prve kvartalne financijske izvještaje za 2019. godinu sastavljat će i predavati tijekom travnja. Izvještaji se sastavljaju u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. U nastavku je dan pregled obveznika i rokova prezentiranja tromjesečnih financijskih izvještaja.

Neprofitne organizacije

 • Vesna Lendić Kasalo: Osvrt na reviziju učinkovitosti dodjeljivanja i korištenja tekućih donacija neprofitnim organizacijama iz proračuna jedinica lokalne samouprave - 1. dio - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2019

  Neprofitne organizacije

  Vesna Lendić Kasalo: Osvrt na reviziju učinkovitosti dodjeljivanja i korištenja tekućih donacija neprofitnim organizacijama iz proračuna jedinica lokalne samouprave - 1. dio

  U ovom članku donose se najvažniji nalazi iz Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti dodjeljivanja i korištenja tekućih donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Državnog ureda za reviziju, koji je tijekom 2018., po prvi puta nakon donošenja Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Nar. nov., br. 26/15), obavio 45 revizija učinkovitosti dodjeljivanja i korištenja tekućih donacija iz proračuna 20 županija, 24 grada i Grada Zagreba. Izvješća su krajem prosinca 2018. objavljena na mrežnoj stranici Državnog ureda za reviziju, Vlada Republike Hrvatske usvojila ih je na 139. sjednici održanoj 23. siječnja 2019., a Hrvatski sabor na 11. sjednici održanoj 15. veljače 2019. godine.

 • Bernard Iljazović: Novi pravni okvir za reguliranje zaklada - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2019

  Neprofitne organizacije

  Bernard Iljazović: Novi pravni okvir za reguliranje zaklada

  Novi zakonodavni okvir koji od 1.3.2019. godine regulira djelovanje zaklada omogućuje stvaranje uvjeta za poticanje daljnjeg razvoja organizacija civilnog društva, a koji će pridonijeti povećanju transparentnosti, javnosti djelovanja i u konačnici jačanju povjerenja građana u rad zaklada. Kako zaklade postaju sve značajniji čimbenik društvenog i gospodarskog života, na ovaj način učiniti će se pozitivni pomaci za njihovo djelovanje u Republici Hrvatskoj. U ovome članku autor ukazuje na najznačajnije promjene i novosti koje proizlaze iz novog Zakona o zakladama (Nar. nov., br. 106/18).

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.: Kontrolni postupci obrade i verifikacija porezne prijave obrtnika za 2018. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2019

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.: Kontrolni postupci obrade i verifikacija porezne prijave obrtnika za 2018. godinu

  Radi konačnog utvrđivanja porezne obveze za 2018. godinu, u ispostavama Porezne uprave provode se kontrolni postupci obrade i verifikacije zaprimljenih godišnjih poreznih prijava. Kontrolni postupci uključuju usklađenje i kontrolu stanja poreznih evidencija iskazanih u informacijskom sustavu Porezne uprave s podacima koje su porezni obveznici iskazali u svojim prijavama na Obrascima DOH i DOH Z, o čemu piše autorica članka.

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Rad umirovljenika uz pravo na isplatu mirovine - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2019

  Plaće i naknade plaća

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Rad umirovljenika uz pravo na isplatu mirovine

       Zakonom o mirovinskom osiguranju, čl. 99., propisani su slučajevi kada se korisnicima mirovine, koji se zaposle ili počnu obavljati djelatnost temeljem koje su obvezno osigurani, mirovina ne obustavlja.

  U članku se ukazuje na obveze poslodavaca pri zapošljavanju umirovljenika, obračun propisanih obveza pri isplati plaće te prava zaposlenih umirovljenika.

  Osim toga, posebno se upozorava na slučajeve kada su umirovljenici ujedno i članovi uprave pri čemu se posebno upozorava na slučajeve kada su umirovljenici zaposleni a članovi su uprave, odnosno kada su nezaposleni a članovi su uprave, o čemu ovisi i osnovica za plaćanje doprinosa.

 • Dinko Lukač: Beneficirani staž i obrazac JOPPD - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2019

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Beneficirani staž i obrazac JOPPD

  Od 1.1.2019. novi Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem uređuje radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem. Također, i odredbama posebnih propisa uređuju se radna mjesta i poslovi za koje se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem. Autor u članku piše o obvezi prijave na obvezna osiguranja, obračunavanju plaće i iskazivanju obveznih i dodatnih doprinosa, poreza na dohodak i prireza u Obrascu JOPPD kao i drugim obvezama poslodavca.

Javna nabava

 • Ante Loboja: Profesionalni propust kao osnova za isključenje gospodarskog subjekta - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2019

  Javna nabava

  Ante Loboja: Profesionalni propust kao osnova za isključenje gospodarskog subjekta

  Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16) daje mogućnost naručitelju isključiti iz postupka javne nabave onog gospodarskog subjekta za kojeg odgovarajućim sredstvima može dokazati da je počinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet. Da bi koristio ovu mogućnost, naručitelj je dužan ovu osnovu navesti u dokumentaciji o nabavi. S druge strane, gospodarski subjekt kod kojeg je ostvarena ova osnova za isključenje, može naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost. O tome što je uopće profesionalni propust, kako se dokazuje i opisuje u dokumentaciji o nabavi, te mogućnostima gospodarskog subjekta za dokazivanje pouzdanosti unatoč njegovom postojanju piše autor u ovome članku. U članku se obrađuju i primjeri iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Pravo na godišnji odmor - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2019

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Pravo na godišnji odmor

  Pravo na godišnji odmor je prava iz radnog odnosa utemeljeno čl. 56. st. 3. Ustava Republike Hrvatske (u nastavku: HR). Prema navedenoj ustavnoj odredbi svaki zaposleni ima pravo na plaćeni godišnji odmor i tog se prava ne može odreći. Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14 i 127/17; u nastavku: ZR)  je uređujući ovo pitanje, propisao da radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor od najmanje četiri tjedna, a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja u trajanju od najmanje pet tjedana. Ovo pravo radniku pripada za svaku kalendarsku godinu. Kada određuje godišnji odmor ZR propisuje samo minimalni zahtjevi i pravila kojih su se obvezni pridržavati poslodavci kog određivanja prava radnika na godišnji odmor, a dodatni dani se mogu propisati kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

  Cilj osiguravanja godišnjeg odmora je da radnicima omogući ostvarivanje sigurnosti zaštite zdravlja i radne sposobnosti zato poslodavac ima obvezu da radniku osigura korištenje prava na godišnji odmor. Ako poslodavac propusti i ne pridržava se ZR-om propisanih minimalnih zahtjeva i pravila to može dovesti do negativnih posljedica za poslodavca u obliku prekršajne odgovornosti.

  Kod osobama s invaliditetom obvezno je voditi računa o čl. 12. st. 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  koje imaju za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje pet tjedana.

  Iako osobe koje se nalaze na stručnom osposobljavanju nisu u radnom odnosu, na njih se, prema čl. 59. ZR-a primjenjuju odredbe o radnim odnosima ZR-a i drugih zakona, osim odredbi o sklapanju ugovora o radu, plaći i naknadi plaće te prestanku ugovora o radu, stoga i ove osobe ostvaruju pravo na godišnji odmor kao i ostali zaposleni kod poslodavca.

  Opširnije o   pravu na godišnji odmor, najkraćem trajanju godišnjeg odmora, utvrđivanju godišnjeg odmora, ništetnosti odricanja od prava na godišnji odmor, roku stjecanja prava na puni ili razmjerni dio godišnjeg odmora, naknadi plaće koja radniku pripada za vrijeme korištenje godišnjeg odmora i kako se ona određuje, naknadi za neiskorišteni godišnji odmor, korištenju godišnjeg odmora u dijelovima, prenošenju godišnjeg odmora u sljedeću godinu, kao i raspored korištenja pročitajte više u našem tiskanom izdanju.

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Elektronič ko poslovanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2019

  Mirovinsko osiguranje

  Vesna Dejanović: Elektronič ko poslovanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, u svrhu olakšavanja pružanja usluga osiguranicima i obveznicima, svoje poslovanje u odnosu na vanjske korisnike usluga i obveznike u velikoj mjeri osigurava putem elektroničkog poslovanja, o čemu i piše autorica članka.

  Usluge koje su do sada osigurane i u elektroničkom obliku su: e-prijava na mirovinsko osiguranje, jedinstvena prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, E-potvrde, uvid u podatke ili dostupnost podataka o kojima ovisi pravo iz mirovinskog osiguranja putem korisničkih stranica Zavoda, očevidnik o zaposlenim osobama s invaliditetom te osiguravanje izravnog pristupa o radno-pravnom statusu povezanim institucijama.

Ugostiteljstvo

 • Darko Marečić: Odgovori na pitanja iznajmljivača - pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2019

  Ugostiteljstvo

  Darko Marečić: Odgovori na pitanja iznajmljivača - pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

  Ugostiteljske usluge u domaćinstvu (iznajmljivanje soba, apartmana, kuća za odmor, zemljišta za kamp) može pružati fizička osoba – građanin, i to u objektu kojeg je vlasnik i za koji je ishodio odobrenje za pružanje usluga smještaja, te u objektu u vlasništvu člana obitelji uz pisanu suglasnost. Objekt u kojem se pružaju usluge u domaćinstvu mora ispunjavati uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja. Građani ne mogu usluge smještaja pružati u objektima koje su uzeli u zakup.

  Iznajmljivač je dužan vidno istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorije objekta, cijene usluga, informaciju da je boravišna pristojba uključena u cijenu, utvrditi normative, izdati račun, voditi popis gostiju putem sustava eVisitor, omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora, ….

  Iznajmljivači ne mogu obavljati transfer gostiju niti u objektu za smještaj iznajmljivati terene za tenis, mali nogomet, badminton, bicikle i sl.

Pitajte TEB

 • Dinko Lukač: Obveza doprinosa za člana uprave i likvidatora
 • Irena Slovinac: Otpis obveza
 • Vedran Jelinović: Rad na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG-u)
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Članovi uprave – oslobođenje od doprinosa na plaću

TEB-ov podsjetnik

TEB-ov Poslovni info

 • TEB-ov Poslovni info br. 4/19 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
 • TEB-ov Poslovni info br. 4/19 Zakon o računovodstvu