arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 7/2018

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Katarina Ott: Ima li nade za izlazak iz začaranog kruga nečinjenja?

Aktualno

 • mr. sc. Mladen Štahan: Razmatranja TEB-a o uređenju računovodstvene struke - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2018

  Aktualno

  mr. sc. Mladen Štahan: Razmatranja TEB-a o uređenju računovodstvene struke

  Uređenje računovodstvene struke izuzetno je važno, ne samo za računovođe koji te poslove operativno obavljaju, nego i za proračun i fondove Republike Hrvatske, porezni i drugi nadzor, banke, druge poduzetnike, radnike i ostalu javnost, pa se ovi poslovi opravdano ubrajaju u poslove od najšireg društvenog interesa. Stoga je MF RH osnovalo Radnu skupinu s ciljem analize tržišta računovodstvenih usluga, a nastavku članka ukratko obrazlažemo polazišta koja zastupamo na Radnoj skupini, koja bi prema našem mišljenju mogla pomoći boljem uređenju računovodstvene struke u cjelini.

 • Ljubica Đukanović: Prava zaposlenika u kulturi, osnovnim i srednjim školama prema novim kolektivnim ugovorima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2018

  Aktualno

  Ljubica Đukanović: Prava zaposlenika u kulturi, osnovnim i srednjim školama prema novim kolektivnim ugovorima

  Kolektivnim ugovorima za djelatnost kulture, osnovne i srednje škole utvrđena su prava zaposlenika u ustanovama kulture, osnovnoškolskom i srednjoškolskom ustanovama koja nisu uređena Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 128/17 i 47/18; u nastavku: TKU). TKU-om su uređena prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama.

  Zajednička i istovjetna prava iz rada i po osnovu rada za sve zaposlene u javnim službama više se ne uređuju kolektivnim ugovorima djelatnosti već se na sve zaposlene u javnim službama primjenjuju odredbe TKU-a. No, unatoč tome, normativni dio kolektivnih ugovor djelatnosti sadrže i određene odredbe koje se nalaze i u TKU-u.

  Sva tri kolektivna ugovora i to: Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna(Nar. nov., br. 46/18; u nastavku: GKU), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Nar. nov., br. 51/18; u nastavku: KU OŠ) i Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Nar. nov., br. 51/18; u nastavku: KUSU) sklopljeni su s rokom važenja do 1.3.2022., a njima se utvrđuju posebnosti za zaposlenike u kulturi, osnovnim i srednjim školama koje nisu ugovorene TKU-om.

  Razina prava zaposlenika u ovim ustanovama zadržana je na postojećoj razini ali je došlo do određenih promjena prvenstveno radi usklađivanja sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima koji se primjenjuje u ovim djelatnostima.

  Opširnije o pravima iz rada i po osnovi uređenim navedenim kolektivnim ugovorima pročitajte u tiskanom izdanju.

 • Biljana Barjaktar: Uz izmjene i dopune Zakona o strancima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2018

  Aktualno

  Biljana Barjaktar: Uz izmjene i dopune Zakona o strancima

  Radi usklađenja s Direktivom 2016/801 (EU) Europskog parlamenta i Vijeća Europe od 11.5.2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata i obavljanja poslova ‘au pair’, donesene su treće izmjene i dopune Zakona o strancima. Ove izmjene primjenjive su od 26. svibnja 2018., osim pojedinih odredaba (čl. 10. i čl. 33.), koje stupaju na snagu danom stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma u RH. O kojim novinama se radi, piše autorica u ovom članku.

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: MSFI 16 - Najmovi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2018

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: MSFI 16 - Najmovi

  Od 1.1.2019. počinje se primjenjivati novi standard MSFI 16 – Najmovi koji uređuje načela priznavanja, mjerenja, prezentiranja i objavljivanja najmova, i koji će zamijeniti sadašnji istoimeni MRS 17. Najveća promjena u odnosu na MRS 17 je primjena jedinstvenog računovodstvenog modela najmova kod korisnika najma, što znači da se najam u poslovnim knjigama najmoprimca više neće obračunavati kao operativni i financijski najam. U članku se obrađuju računovodstveni učinci primjene novog modela priznavanja najmova u financijskim izvještajima najmoprimca.

 • Domagoj Zaloker: Trostrani poslovi - računovodstveni i porezni tretman - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2018

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Trostrani poslovi - računovodstveni i porezni tretman

  Ulaskom Republike Hrvatske u članstvo Europske Unije, od 1.7.2013. u sustav oporezivanja PDV-om uveden je i institut trostranog posla kojim se propisuje pojednostavljeni postupak oporezivanja isporuka dobara u druge države članice EU-a. Trostrani posao je transakcija u kojoj tri različita porezna obveznika iz tri različite države članice EU-a ugovaraju međusobnu kupoprodaju istih dobara, koja se direktno otpremaju od prvog prodavatelja krajnjem kupcu. U članku prikazujemo praktične primjere računovodstvenog i poreznog tretmana trostranih poslova kod tuzemnog poreznog obveznika.

Revizija

 • prof. dr. sc. Boris Tušek, Petra Halar, mag. oec.: Funkcija unutarnje revizije kao alat za poboljšanje upravljačke odgovornosti u javnom sektoru - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2018

  Revizija

  prof. dr. sc. Boris Tušek, Petra Halar, mag. oec.: Funkcija unutarnje revizije kao alat za poboljšanje upravljačke odgovornosti u javnom sektoru

  Funkcija unutarnje revizije predstavlja temelj dobrog korporativnog upravljanja odnosno alat za poboljšanje upravljačke odgovornosti odgovornih osoba u institucijama javnog sektora u Republici Hrvatskoj. Autori u radu, fokusirajući se na organizaciju javnog sektora u Republici Hrvatskoj, uz jasno uvažavanje organizacijskih specifičnosti i razlika javnog sektora u pojedinim državama, prikazuju ključne smjernice važnih dokumenata primjenjivih na javni sektor za kvalitetno, neovisno i objektivno djelovanje funkcije unutarnje revizije te pretpostavke i načine povećanja djelotvornosti cjelokupnog procesa korporativnog upravljanja institucija javnog sektora.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Plaćanja gotovim novcem - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2018

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Plaćanja gotovim novcem

  Mogućnost uporabe gotovog novca u plaća­njima poduzetnika i ostalih poslovnih subjekata uređena je sa nekoliko propisa: Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakonom i Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak, Zakonom o deviznom poslovanju i pratećim Odlukama. Ograničenja u plaćanju i naplati gotovinom, koja sadrže navedeni propisi, odnose se isključivo na pravne i fizičke osobe (obrtnici, djelatnosti slobodnih zanimanja, profesionalne djelatnosti) koje obavljaju registriranu djelatnost. Ograničenja se odnose na gotovinske transakcije kojima poduzetnici primaju novac od drugih osoba ili plaćaju u gotovom novcu drugim poslovnim subjektima, te u slučaju isplata primitaka fizičkim osobama. Plaćanja u gotovini između osoba koje ne obavljaju registriranu djelatnost nisu ograničena, ali mogu biti praćena i analizirana od strane nadležnih institucija. Treba napomenuti kako je plaćanje gotovim novcem kod poslovnih subjekata, a to su pravne osobe, zatim fizičke osobe koja obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost i fizičke osobe koje se bave slobodnim zanimanjima, zabranjeno u slučaju blokade računa. Način isplate određenih primitaka fizičkim osobama uređen je propisima o oporezivanju dohotka, kojima se propisuje obvezu isplate primitaka fizičkim osobama na njihov žiroračun kod banke, a iznimno na tekuće račune i u gotovom novcu. U članku se pojašnjava za koje namjene i do kojih iznosa se može koristiti gotovinsko plaćanje.

 • Marijana Radusin Lipošinović: Porezni postupci kod građana privatnih iznajmljivača - rezidenata - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2018

  Porezi i doprinosi

  Marijana Radusin Lipošinović: Porezni postupci kod građana privatnih iznajmljivača - rezidenata

  S obzirom na značaj turističkog sektora u ukupnom gospodarstvu RH, neophodno je da Porezna uprava RH kontrolira taj segment s ciljem utvrđivanja ispravnog obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja poreznih i drugih obveza. Obzirom da podaci pokazuju da je najveći broj noćenja u 2017. godini ostvaren u obiteljskom smještaju, oko 51%, vrlo je važna uloga Porezne uprave RH u dijelu utvrđivanja ispravnosti obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja poreznih i drugih obveza od strane privatnih iznajmljivača. U članku su pojašnjeni porezni postupci koje Porezna uprava provodi kod privatnih iznajmljivača – rezidenata, koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a i koji ostvaruju prihode od iznajmljivanja nekretnina u RH korištenjem usluga posredovanja online platformi iz drugih država članica EU-a, a vezano uz obvezu prijave i obračuna PDV-a, kao i oporezivanja porezom na dohodak.

 • Marica Houška: Pregled izmjena u poreznim propisima RH uslijed globalnih inicijativa - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2018

  Porezi i doprinosi

  Marica Houška: Pregled izmjena u poreznim propisima RH uslijed globalnih inicijativa

  Akcijski plan o eroziji osnovice i udruživanju dobiti (BEPS - Base Erosion and Profit Shifting – smanjenje porezne osnovice i preusmjeravanje dobiti) organizacije OECD identificirao je 15 specifičnih Mjera koje će državama dati alat za sprječavanje plaćanja manjeg poreza ili uopće izbjegavanja poreza. Prva mjera koju je OECD detektirao kao područje u kojem se odvijaju dramatične promjene  i stvaraju velike porezne praznine je digitalna ekonomija. Na području neutraliziranja hibridnih aranžmana, OECD je planirao izmjene OECD Modela ugovora o dohotku i imovini,  te preporuke državama članicama da o istome usklade svoje domaće porezne propise. Pravila o kontroliranim inozemnim društvima predstavljaju BEPS Mjeru broj 3, a za provedbu iste OECD je preporučio promjene domaćih propisa svojih država. U članku se analizira pregled Mjera kako je inicijalno krenulo iz programa BEPS i kako je svaku mjeru pojedinačno usvojila Europska unija, odnosno posljedično Republika Hrvatska donijela adekvatne izmjene u svojim zakonima ili će ih tek donijeti. Iako RH nije članica OECD-a, radi značaja BEPS projekta i nužnosti da u isti budu uključene i države nečlanice, kako bi projekt bio što efikasniji, RH u konačnici implementira ove mjere na različite načine.

 • Dinko Lukač : Isplata regresa u 2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2018

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač : Isplata regresa u 2018.

  Pravo na regres za godišnji odmor nije uređeno odredbama Zakona o radu već drugim izvorima radnog prava – kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i sl. Aktom radnog prava kojeg primjenjuje poslodavac određuju se uvjeti i rok isplate regresa. Propisima o porezu na dohodak uređeni su uvjeti za neoporezivu isplatu regresa. Osim radniku, regres se može isplatiti i njegovom nasljedniku bez obračunavanja poreza na dohodak ako su ispunjeni propisani uvjeti za neoporezivu isplatu. Isplaćeni oporezivi regres ne uključuje se u osnovicu za izračun naknade plaće za godišnji odmor, u osnovicu za izračun otpremnine kao niti u osnovicu za bolovanje. U članku se piše o pravu na regres, vremenu isplate, iznosu regresa koji može biti neoporeziv i oporeziv te načinu izvješćivanja u Obrascu JOPPD.

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Polugodišnji financijski izvještaji s pregledom očekivanih promjena u proračunskim procesima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2018

  Proračunsko računovodstvo

  mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Polugodišnji financijski izvještaji s pregledom očekivanih promjena u proračunskim procesima

  U prvome dijelu članka daje se pregled očekivanih izmjena i dopuna odredbi Zakona o proračunu. Najavljene su promjene u proračunskim procesima (primjerice uvođenje obveze ministarstvima za sastavljanje detaljnije upute za planiranje), upravljanju javnim rashodima (unapređenje praćenja obveza na temelju višegodišnjih ugovora u proračunskim rashodima), zaduživanju JLP(R)S-a, unapređenje fiskalne statistike.

  U drugom dijelu članka ukazuje se na obveznike i obvezu predaje polugodišnjih financijskih izvještaja u sustavu proračuna te na sadržaj samih obrazaca. Polugodišnji financijski izvještaji sastavljaju se i predočavaju do 10. srpnja odnosno do 20. srpnja - konsolidirani izvještaji.

 • Irena Slovinac: Organiziranje putovanja i pružanje usluga u turizmu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2018

  Proračunsko računovodstvo

  Irena Slovinac: Organiziranje putovanja i pružanje usluga u turizmu

  Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i druge javne ustanove, zdravstvene ustanove, ustanove u kulturi, škole, visoka učilišta i druge odgojno-obrazovne ustanove mogu pružati pojedine usluge u turizmu pod uvjetima propisanim Zakonom o pružanju usluga u turizmu i propisima donesenim na temelju tog Zakona. Kod pružanja usluga u turizmu ove osobe obvezne su objaviti uvjete, sadržaj i cijenu usluga koje pružaju, za pružene usluge izdati račun, te korisnicima omogućiti podnošenje pisanog prigovora. Škole, visoka učilišta i druge odgojno-obrazovne ustanove mogu za svoje učenike, studente odnosno polaznike ili štićenike organizirati izlet radi ostvarivanja nastavnih i odgojno-obrazovnih sadržaja. Za višednevnu izvanučioničku nastavu školska ustanova mora angažirati putničku agenciju.

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2018

  Neprofitne organizacije

  Krešimir Vranar: Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija

  Neprofitna organizacija obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva i neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima iz čl. 9. st. 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14), za vođenje jednostavnog knjigovodstva, a nije donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, obvezna je sastaviti polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, i predati ga Fini najkasnije do 30. srpnja. Sve neprofitne organizacije koje u svojem sastavu imaju organizacijske dijelove (podružnice) a iste nemaju pravnu osobnost – svoj matični broj/OIB, podnose jedan Obrazac: PR-RAS-NPF na razini neprofitne organizacije. Obrazac: PR-RAS-NPF sastavljen za razdoblje od 1.1. do 30.6.2018. čuva se do dana predaje propisanog obrasca za isto razdoblje sljedeće godine.

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Oslobođenja od plaćanja doprinosa na plaću - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2018

  Plaće i naknade plaća

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Oslobođenja od plaćanja doprinosa na plaću

  Oslobođenja od plaćanja doprinosa na plaću (samo za plaću a ne i na ostale primitke) propisana su Zakonom o doprinosima za  prvo zapošljavanje i mlade osobe te Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji za djecu smrtno stradalih i nestalih branitelja.

  Za prvo zapošljavanje   propisano je oslobođenje u trajanju od jedne godine; dokaz – ispis HZMO-a da osoba nije bila u sustavu osiguranja; JOPPD – polje 6.1.:0002.

  Za mlade osobe  oslobođenje od plaćanja doprinosa propisano je u trajanju od 5 godina; uvjeti: osoba mlađa od 30 godina i ugovor na neodređeno vrijeme; JOPPD – polje 6.1.: 0010/0011 za izaslane. Isto razdoblje oslobođenja propisano je i za djecu smrtno stradalih/nestalih branitelja uz uvjet da je dijete starije od 29 godina, uz obvezu ugovora na neodređeno vrijeme.

Radno pravo

 • mr. sc. Iris Gović Penić: Uvođenje novih odnosno drugih poslova bez izmjene pisanog ugovora o radu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2018

  Radno pravo

  mr. sc. Iris Gović Penić: Uvođenje novih odnosno drugih poslova bez izmjene pisanog ugovora o radu

  U praksi su česte situacije da radnik i poslodavac sklope ugovor o radu, ali se sadržaj radnog odnosa tijekom vremena mijenja. To su posebno situacije u kojima radnik po nalogu poslodavca obavlja druge poslove u odnosu na one za koje je sklopljen ugovor o radu. Osim izmjene poslova radnika u okviru ugovorenog radnog mjesta, u praksi se događa i privremeni premještaj radnika na drugo radno mjesto. Dopuštenost privremenog premještaja radnika ovisi o sadržaju ugovora o radu, o prirodi tog premještaja, posebno razdoblju premještaja. U ovakvim situacijama je važno imati u vidu i pravo radnika pravo zahtijevati zaštitu svojih prava protiv takvih odluka poslodavca. U ovom članku autorica kroz primjere iz sudske prakse ukazuje na bitne okolnosti o kojima treba voditi računa u ovakvim slučajevima.

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Porezni tretman pri uvozu robe - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2018

  Carinsko poslovanje

  mr. sc. Melita Buljan: Porezni tretman pri uvozu robe

  Carinski propisi reguliraju i određuju isključivo postupanje u smislu određenja odgovarajućeg carinskog postupka ali i primjene propisane stope carine, odnosno drugih davanja pri uvozu. Porezni propisi određuju porezni tretman robe koja je predmet uvoznog carinjenja ili drugog carinskog postupka. Načelno, u trenutku uvoznog carinjenja naplaćuje se uvozni PDV zajedno sa svim ostalim carinskim davanjima. Iznos uvoznog PDV-a i iznos carinskog davanja zajedno čine carinski dug. Od 1.1.2018. uz zadovoljene propisanih uvjeta pri nabavi točno određenih dobara PDV pri uvozu se ne mora platiti već se isti obračunava i plaća samo kroz prijavu PDV-a. Autorica u članku piše o carinskom i poreznom postupanju pri uvozu robe, poreznoj osnovici, stopama PDV-a, oslobođenju od PDV-a pri uvozu te o obračunskom plaćanju PDV-a pri uvozu kao i primjeni instituta poreznog i trošarinskog skladišta.

Javna nabava

 • Zoran Vuić: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kroz mišljenja nadležnog ministarstva i praksu Državne komisije - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2018

  Javna nabava

  Zoran Vuić: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kroz mišljenja nadležnog ministarstva i praksu Državne komisije

  Prilikom sastavljanja dokumentacije o nabavi i određivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, naručitelji moraju biti oprezni, kako ne bi istu sposobnost odredili suprotno Zakonu o javnoj nabavi. Tim više što se radi o osobito bitnoj povredi postupka javne nabave na koju Državna komisija pazi po službenoj dužnosti.

  Vezano uz čestu problematiku određivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, u ovom članku izdvajamo nekoliko mišljenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kao središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, a daje se i pregled prakse Državne komisije.

Zaštita osobnih podataka

 • Vedran Jelinović: Primjena GDPR-a u odnosu na pružatelje usluga smještaja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2018

  Zaštita osobnih podataka

  Vedran Jelinović: Primjena GDPR-a u odnosu na pružatelje usluga smještaja

  Svaka fizička ili pravna osoba koja pruža uslugu smještaja svojim gostima, od tih istih gostiju prikuplja i obrađuje određene podatke kao što su ime i prezime, mjesto, država i datum rođenja, državljanstvo, vrsta i broj isprave o identitetu i dr. Radi se o osobnim podacima u smislu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR-a) pa se s gledišta tog propisa ta fizička ili pravna osoba smatra voditeljem obrade, a gosti su ispitanici.

  U ovom članku se uz ogledne primjere opisuju obveze iz GDPR-a za pružatelje usluge smještaja kao voditelja obrade.

Turizam

 • Darko Marečić: Ugovori između turističkih agencija i pružatelja ugostiteljskih usluga - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2018

  Turizam

  Darko Marečić: Ugovori između turističkih agencija i pružatelja ugostiteljskih usluga

  TA najčešće s ugostiteljima sklapaju ugovor o alotmanu, a s iznajmljivačima ugovor o najmu objekta iznajmljivača odnosno stavljanju na raspolaganje smještajnog kapaciteta u objektu iznajmljivača u određenom vremenskom razdoblju ili ugovor o poslovnoj suradnji. Osim ugovora o alotmanu koji je uređen odredbama ZOO-a, svi drugi ugovori temelje se na posebnim uzancama i/ili poslovnim običajima odnosno poslovnoj praksi u ugostiteljstvu. U članku se pojašnjava koji su bitni sastojci ugovora, koja prave i obveze proizlaze za ugovorne strane, te daju primjeri ugovora.

Trgovina

 • Darko Marečić: Novine u označavanju meda - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2018

  Trgovina

  Darko Marečić: Novine u označavanju meda

  Med mora biti označen podacima o: neto količini; datumu minimalne trajnosti; nazivom i adresom subjekta u poslovanju s hranom pod čijim se imenom ili nazivom med stavlja na tržište sa sjedištem u EU ili ako taj subjekt nema sjedište u EU, imenom ili nazivom tvrtke uvoznika za tržište EU; zemljom podrijetla; uvjetima čuvanja ili upotrebe; … Ispred podataka o subjektu u poslovanju s hranom dozvoljeno je  korištenje navoda: „stavlja na tržište“, „puni“…

Pitajte TEB

 • Domagoj Zaloker: Porezni tretman taxi prijevoza na službenom putu
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Utvrđivanje prava na inozemne dnevnice
 • Dinko Lukač: Izračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor
 • mr. sc. Ida Dojčić: Troškovi ovršnog postupka
 • Vedran Jelinović: Javni natječaj u trgovačkim društvima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave
 • Nikolina Bičanić: Naknada zbog povećane odgojno-obrazovne odgovornosti za učenike

TEB-ov podsjetnik