arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 6/2018

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Vesna Kavur: Zrno po zrno pogača, potpora po potpora ...

Aktualno

 • Ljubica Đukanović: Zakon o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2018

  Aktualno

  Ljubica Đukanović: Zakon o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka

  Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka (u nastavku: GDPR), propisana je obveza državama članicama da osiguraju zakonodavni okvir koji će omogućiti provedbu GDPR-a. Republika Hrvatska u tu svrhu donijela je Zakon o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka (u nastavku: Zakon) kojim se osigurava provedba GDPR-a s tim da se on ne odnosi na obradu osobnih podataka koju obavljaju nadležna tijela u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihova sprečavanja i na područje nacionalne sigurnosti i obrane.

  Prema GDPR-u Republika Hrvatska je obvezna kao država članica odrediti nadzorno tijelo za praćenje primjene GDPR-a i tijelo nadležno za akreditiranje certifikacijskih tijela.

  Zakonom je za nadzorno tijelo određena Agencija za zaštitu osobnih podataka (u nastavku: Agencija) koja je neovisno državno tijelo i samostalna i neovisna, a za nacionalno akreditacijsko tijelo Hrvatska akreditacijska agencija koja je nadležna za akreditiranje certifikacijskih tijela.

  Pored toga što su Zakonom određeni nadzorno tijelo i tijelo nadležno za akreditiranje certifikacijskih tijela njim je propisa i obrada osobnih podataka u posebnim slučajevima i to: privola djeteta u odnosu na usluge informacijskog društva, obrada genetski podataka, obrada biometrijskih podataka, obrada osobnih podataka putem video nadzora (radnih prostorija, stambenih zgrada i javnih površina), obrada osobnih podataka u statističke svrhe, postupak u nadležnosti Agencije i pravni lijekovi (zahtjev za utvrđivanje povrede, provedba nadzora i davanje stručnih mišljenja), izricanje upravne novčane kazne (isključenje primjene upravnih novčanih kazni na tijela javne vlasti i zastara izvršenja upravne novčane kazne), prekršajne odredbe i prestanak važenja propisa.

 • Vedran Jelinović: Zaštita poslovne tajne od 7.4.2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2018

  Aktualno

  Vedran Jelinović: Zaštita poslovne tajne od 7.4.2018.

  Direktiva 2016/943 o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja obvezuje države članice EU da donesu odgovarajuće zakone i druge propise do 9.6.2018., koji su potrebni radi usklađivanja tim propisom. U tu svrhu donesen je Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti, koji je stupio na snagu 7. travnja 2018. godine. Riječ je dakle o novom propisu kojim se utvrđuju i uređuju pretpostavke zaštite i pravila postupka za zaštitu od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja poslovnih tajni koje se odnose na neobjavljene informacije koje imaju tržišnu (komercijalnu) vrijednost.

Financije i računovodstvo

 • Tihana Bažant: MSFI 9, Financijski instrumenti - Klasifikacija i mjerenje - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2018

  Financije i računovodstvo

  Tihana Bažant: MSFI 9, Financijski instrumenti - Klasifikacija i mjerenje

  Od 1.1.2018. na snazi je MSFI 9 – Financijski instrumenti koji je zamijenio MRS 39 – Financijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje. Koje novine donosi u području klasifikacije i mjerenja financijskih instrumenata, predmet je obrade ovog članka.

 • dr. sc. Josip Čičak: Revidirani konceptualni okvir financijskog izvještavanja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2018

  Financije i računovodstvo

  dr. sc. Josip Čičak: Revidirani konceptualni okvir financijskog izvještavanja

  IASB je u ožujku 2018. godine izdao revidirani Konceptualni okvir financijskog izvještavanja. Ovim se člankom opisuju razlozi revidiranja Konceptualnog okvira, glavne izmjene u odnosu na prijašnji Konceptualni okvir standarda te ključni koncepti i upute pojedinih poglavlja Konceptualnog okvira.

 • Irena Slovinac: Poslovanje putničkih agencija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2018

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Poslovanje putničkih agencija

  Usluge koje putnička agencija obavlja koristeći vlastita dobra i usluge oporezuju po redovnom postupku. Za usluge koje agencija pruža u svoje ime koristeći usluge i dobra nabavljena od drugih poreznih obveznika obvezna primijeniti posebni postupak oporezivanja. Posebni postupak oporezivanja ne primjenjuje se na usluge koje agencija pruža kao posrednik.

  Putnička agencija dužna je fiskalizirati račune naplaćene gotovinom izdane u svoje ime, te račune izdane u ime i za račun drugog obveznika fiskalizacije.

 • Domagoj Zaloker: Evidentiranje prodaje automobila - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2018

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Evidentiranje prodaje automobila

  U praksi se često javljaju nedoumice u vezi računovodstvenog i poreznog evidentiranja prodaje osobnih automobila, a koje prvenstveno proizlaze iz učestalih promjena poreznih propisa.

  Računovodstveno evidentiranje prodaje osobnih automobila ovisi prvenstveno o tome radi li se o automobilima koji se koriste za obavljanje djelatnosti poduzetnika i u poslovnim knjigama su evidentirani kao dugotrajna materijalna imovina ili o automobilima namijenjenim za prodaju koji su u poslovnim knjigama poduzetnika evidentirani kao trgovačka roba. U tom smislu, računovodstveno postupanje u vezi prodaje dugotrajne materijalne imovine i trgovačke robe određeno je zahtjevima HSFI-a 6 - Dugotrajna materijalna imovina, HSFI-a 10 - Zalihe, HSFI-a 15 - Prihodi, MRS-a 2 - Zalihe i MRS-a 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema. Postupak oporezivanja PDV-om prodaje automobila propisan je odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Uz odredbe Zakona i Pravilnika, potrebno je u obzir uzeti i tekst nove Upute Porezne uprave u vezi poreznog tretmana prijevoznih sredstava za osobni prijevoz. Prema odredbama Zakona i Pravilnika, moguća su tri različita porezna tretmana prodaje osobnih automobila: prodaja oslobođena plaćanja PDV-a, prodaja oporeziva PDV-om i prodaja u okviru posebnog postupka oporezivanja marže. Stoga, na praktičnim primjerima želimo pomoći poduzetnicima pri njihovom uklanjanju, uz primjenu važećih računovodstvenih i poreznih propisa te novih tumačenja Porezne uprave.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Registriranje za potrebe PDV-a u RH - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2018

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Registriranje za potrebe PDV-a u RH

  Poduzetnici – pravne ili fizičke osobe, mogu ući u registar obveznika PDV-a dobrovoljno ili po sili Zakona, ako su s obavljenim transakcijama prešli prag ulaska u sustav PDV-a. Međutim, u određenim situacijama je potrebno samo registrirati se za potrebe PDV-a, odnosno zatražiti dodjelu PDV identifikacijskog broja. PDV identifikacijski broj se u državama članicama Europske unije koristi za potrebe identifikacije obveznika PDV-a, pa je u tu svrhu propisana obveza registracije poreznog obveznika za potrebe PDV-a, odnosno dodjela PDV identifikacijskog broja poreznim obveznicima i pravnim osobama koje nisu porezni obveznici, pod određenim uvjetima. Za tuzemne porezne obveznike dodjela PDV identifikacijskog broja obvezna je u slučaju obavljanja transakcija unutar EU-a. Porezni obveznik, koji nema sjedište niti stalnu poslovnu jedinicu u RH, a koji na području RH obavlja isporuke dobara ili usluga, mora zatražiti dodjelu PDV identifikacijskog broja. Strani porezni obveznici koji imaju sjedište u Europskoj uniji mogu u RH imenovati poreznog zastupnika, dok porezni obveznici koji imaju sjedište izvan Europske unije moraju imenovati poreznog zastupnika. Registracija stranog poreznog obveznika za potrebe PDV-a znači dodjelu hrvatskog PDV identifikacijskog broja, te ujedno i upis u registar obveznika PDV-a. U članku su na primjerima pojašnjeni slučajevi u kojima tuzemni i inozemni porezni obveznici moraju zatražiti dodjelu PDV identifikacijskog broja u RH.

 • Dinko Lukač: Oporezivanje primitaka rezidenta iz inozemstva - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2018

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Oporezivanje primitaka rezidenta iz inozemstva

  Rezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj (RH) ima prebivalište ili uobičajeno boravište. Isti može ostvarivati bilo koju vrstu dohotka iz inozemstva, a tako ostvareni dohodak može biti oporeziv i u državi u kojoj je ostvaren i u RH. Opseg porezne mu obveze utvrđuje se po načelu svjetskog dohotka temeljem ostvarenog oporezivog dohotka u tuzemstvu i inozemstvu. U članku se kroz primjere piše o obvezama rezidenta kada ostvari dohodak iz inozemstva, o načinu utvrđivanja iznosa poreza koji treba platiti te rokovima plaćanja i izvješćivanju nadležnih tijela o javnim davanjima na Obrascu JOPPD i Obrascu INO-DOH.    

 • Iva Uljanić, Ksenija Cipek: Oporezivanje dohotka od osiguranja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2018

  Porezi i doprinosi

  Iva Uljanić, Ksenija Cipek: Oporezivanje dohotka od osiguranja

  Plaćom se smatraju, između ostalog, i premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, dopunskog, dodatnog i privatnoga zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnoga MO iznad propisanog iznosa i osiguranja njihove imovine.

  Autorice u članku, putem niz mišljenja koje je Porezna uprava dala vezano uz dohodak od osiguranja, obrazlažu kada se plaćene premije smatraju plaćom (npr. plaćene premije dopunskog zdravstvenog osiguranja; naknade za privatno putno osiguranje koje radnici osobno ugovore sa osiguravajućim tvrtkama za službeni put u inozemstvo, a za koje traže povrat sredstava od poslodavca; premije dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja, odnosno naknade što ih poslodavci za radnike plaćaju osiguravateljima, i to u dijelu namijenjenu kurativnoj zdravstvenoj zaštiti i dr.) odnosno kada se ne oporezuju (npr. dobrovoljno MO do propisanog iznosa, osiguranje od nezgode i dr.).

Proračunsko računovodstvo

 • Ivana Vargašević Čonka: Knjigovodstvene evidencije nekih zajedničkih prihoda - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2018

  Proračunsko računovodstvo

  Ivana Vargašević Čonka: Knjigovodstvene evidencije nekih zajedničkih prihoda

  Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, koji se primjenjuje od početka ove godine, propisano je da proračun i proračunski korisnik koji je zadužen za praćenje naplate prihoda koji se dijele između više korisnika (zajednički prihodi) u svojoj glavnoj knjizi vodi potraživanje u ukupnom iznosu. U ovome članku daju se primjeri knjiženja takvih prihoda koji se odnose na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Neprofitne organizacije

 • Nikolina Bičanić: Neka pitanja primjene propisa o računovodstvu neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2018

  Neprofitne organizacije

  Nikolina Bičanić: Neka pitanja primjene propisa o računovodstvu neprofitnih organizacija

  Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, između ostaloga, uređuje i računovodstvo neprofitnih organizacija. U ovome članku se na nekim primjerima pojašnjava priznavanje i klasifikacija pojedinih stavaka kao prihod, rashod, imovina i obveze, kod neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Nabava i izdaci korištenja osobnih automobila - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2018

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Nabava i izdaci korištenja osobnih automobila

  Od 1.1.2018. obrtnik ne može odbiti 50% pretporeza pri nabavi i najmu plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, te nabavi dobara i usluga u vezi s tim dobrima. U poslovne izdatke priznaje se 50% svih troškova po osnovi korištenja ove imovine.

  U članku se pojašnjava evidentiranje osobnih automobila u Obrascu DI, troškova amortizacije, najma i korištenja u obrascu DI, te poreznim evidencijama.

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Ivan Madunić: Isplata plaće u slučaju stečaja i blokade računa poslodavca - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2018

  Plaće i naknade plaća

  mr. sc. Ivan Madunić: Isplata plaće u slučaju stečaja i blokade računa poslodavca

  Kako treba postupiti poslodavac nad kojim je otvoren stečajni postupak ili isti ima blokiran račun pa zbog toga ne može isplatiti plaću radnicima, koja sve prava radnicima osigurava Agencija za osiguranje radničkih tražbina u navedenim slučajevima, kada i kako se vrši isplata plaće i drugih prava radnika te tko i kada podnosi Obrazac JOPPD autor potanje piše u tekstu članka.

Radno pravo

 • Darko Milković: Primjena dopunskog rada u praksi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2018

  Radno pravo

  Darko Milković: Primjena dopunskog rada u praksi

  Autor u članku piše o dopunskom radu i to sa svim aspektima tog instituta kao i mogućnosti njegove primjene u praksi.  Budući da institut dopunskog rada Zakonom o radu nije uređen ni u minimalnim uvjetima, to za posljedicu ima poteškoće s primjenom u praksi. Pojavljuje se stoga veliki broj pitanja u vezi s dopunskim radom kod kojih je, upravo zbog te neuređenosti, ponekad teško naći adekvatan odgovor.

  U ovom radu je stoga autor ovaj institut nastojao  obraditi i iznijeti razmišljanja u odnosu na pojedina pitanja, npr: tko su adresati ovog instituta, koji uvjeti su potrebni za ostvarenje dopunskog rada, obveze stranaka dopunskog rada, njegovo trajanje, radno vrijeme i dopunski rad te ostvarenje prava na isplatu plaće ostvarene u dopunskom radu.

Carinsko poslovanje

 • Tamara Babić: INTRASTAT - retrospektiva i smjernice u 2018. s primjerima u praksi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2018

  Carinsko poslovanje

  Tamara Babić: INTRASTAT - retrospektiva i smjernice u 2018. s primjerima u praksi

  Na dan 1.7.2018. navršava se 5 godina provođenja statističkog istraživanja Intrastat u Republici Hrvatskoj (RH). U tom razdoblju Intrastat sustav je, od gotovo nepoznatog pojma, prepoznat kao važan i značajan makroekonomski pokazatelj, dok je među obveznicima Intrastat izvještavanja razvijena svijest o nužnosti točnog i pravovremenog dostavljanja statističkih podataka. Sve izmjene u metodologiji Intrastata, koje su realizirane kroz petogodišnje razdoblje, dobro su prihvaćene među gospodarstvenicima, a u tekstu članka autorica daje kratak osvrt na prethodno razdoblje Intrastat izvještavanja te na praktičnim primjerima (npr. za prodaju na daljinu, za jednokratnu obvezu, kupnju putem web trgovine za pravne osobe) pojašnjava metodološke smjernice za 2018.

Javna nabava

 • Nikolina Bačurin, Zoran Turuk: Dinamički sustav nabave - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2018

  Javna nabava

  Nikolina Bačurin, Zoran Turuk: Dinamički sustav nabave

  Zakon o javnoj nabavi nakon pet godina ponovo predviđa mogućnost uspostave dinamičkog sustava nabave. Mogućnost korištenja ove tehnike i instrumenata za elektroničku i zbirnu nabavu u bitnome se ne razlikuje za javne i za sektorske naručitelje. Dinamički sustav nabave je tehnika predviđena za sklapanje ugovora za uobičajene predmete nabave koji su općedostupni na tržištu. Ovo je i logično, jer cijeli koncept počiva na tome da naručitelj unaprijed definira jedinstvene uvjete odnosno kriterije koje moraju zadovoljiti gospodarski subjekti da bi se kvalificirali i pristupili dinamičkom sustavu za neki predmet nabave.

  U ovom članku autori, uz prikaz primjene ove tehnike kroz dijagrame, pišu o prednostima, ali i o otvorenim pitanjima s kojima bi se naručitelji mogli susreti pri uspostavi ovog sustava.

Mirovinsko osiguranje

 • Dalibor Amanović: Upućivanje radnika na rad u druge države članice EU - uredbe EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2018

  Mirovinsko osiguranje

  Dalibor Amanović: Upućivanje radnika na rad u druge države članice EU - uredbe EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti

  Kako bi se omogućila sloboda kretanja osoba na razini EU izrađen je sustav pravila za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti. Uredbe kao instrumenti koordinacije primjenjuju se ako postoji prekogranični element (cross-border element), a ako je situacija određene osobe u cijelosti ograničena na jednu državu članicu rješava se primjenom nacionalnih propisa. Autor u ovom članku obrazlaže način provedbe Uredbi o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, posebno za zaposlene i samozaposlene osobe te izaslane radnike.

  Ističemo da se na izaslanog radnika i dalje primjenjuje zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti države iz koje je upućen ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: postoji izravna veza radnika s poslodavcem za vrijeme trajanja izaslanja, poslodavac redovno obavlja svoju djelatnost u matičnoj državi, neposredno prije izaslanja na radnika se primjenjivalo zakonodavstvo matične države, izaslanje ne traje duže od 24 mjeseca, radnik nije izaslan s ciljem da zamijeni drugu izaslanu osobu.

  Osim toga, autor ukazuje i na postupke izdavanja potvrde A1, ovisno o tome radi li se o izaslanom radniku ili  u slučaju obavljanja djelatnosti u dvije ili više država članica.

Zdravstveno osiguranje

 • mr. Renata Turčinov: Načela europskih pravnih propisa u kontekstu prava iz zdravstvenog osiguranja radnika u RH - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2018

  Zdravstveno osiguranje

  mr. Renata Turčinov: Načela europskih pravnih propisa u kontekstu prava iz zdravstvenog osiguranja radnika u RH

  Uredbom (EZ) br. 883/2004. Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. godine o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i provedbenom Uredbom (EZ) br. 987/09, koje od dana pristupa Europskoj uniji Republika Hrvatska primjenjuje izravno i u cijelosti, propisana su načela koja u oblasti obveznog zdravstvenog osiguranja utječu na ostvarivanje određenih prava radnika zaposlenih kod poslodavaca u Hrvatskoj, a koji s te osnove imaju utvrđen status osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Do primjene istih načela doći će u slučajevima u kojima postoji prekogranični element koji uključuje najmanje dvije države članice Europske unije, Europskog ekonomskog prostora i Švicarsku. Dva osnovna načela su načelo asimilacije činjenica i načelo zbrajanja razdoblja osiguranja.

Porezno pravo

 • Zdravko Vukšić: Sudjelovanje poreznog obveznika u poreznom nadzoru - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2018

  Porezno pravo

  Zdravko Vukšić: Sudjelovanje poreznog obveznika u poreznom nadzoru

  Davanje mogućnosti poreznom obvezniku da sudjeluje u nadzoru predstavlja jedan od temeljnih procesnih postulata poreznog postupka, okosnicu kojeg čine odredbe Općeg poreznog zakona, te Zakona o općem upravnom postupku. U poreznom nadzoru porezni obveznik sudjeluje putem izjašnjavanja o odlučnim činjeničnim i pravnim pitanjima, sudjelovanjem u dokaznom postupku, te na druge propisane načine. Opći porezni zakon propisuje kako je porezni obveznik dužan  sudjelovati u utvrđivanju činjeničnog stanja bitnog za oporezivanje na način da daje obavijesti, predočava evidencije, poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju i druge isprave ili imenuje osobu koja će to raditi u njegovo ime, o čemu je dužan obavijestiti porezno tijelo najkasnije do datuma početka poreznog nadzora. Obveza inspektora koji obavlja porezni nadzor je poreznom obvezniku omogućiti propisanu razinu sudjelovanja u nadzoru, neovisno o tome hoće li porezni obveznik tu mogućnost iskoristiti. Također, omogućavanje izjašnjavanja poreznom obvezniku mora biti cjelovito, na način da prije donošenja odluke obuhvati mogućnost izjašnjenja o svim relevantnim činjeničnim i pravnim pitanjima/okolnostima. Pod sudjelovanjem u poreznom nadzoru u članku podrazumijeva se razdoblje od podnošenja obavijesti o poreznom nadzoru do trenutka kada porezni obveznik više nema prava podnošenja bilo kakvih pravnih lijekova.

Turizam

 • Darko Marečić: Pružanje usluga u turizmu - pitanja i odgovori - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2018

  Turizam

  Darko Marečić: Pružanje usluga u turizmu - pitanja i odgovori

  Od 1. siječnja 2018. na snazi je novi Zakon o pružanju usluga u turizmu osim odredbi III dijela Zakona kojima se uređuju ugovor o putovanju u paket-aranžmanu i ugovor o povezanom putnom aranžmanu, ustrojavanje središnje kontaktne točke za administrativnu suradnju sa središnjim kontaktnim točkama drugih država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, a koje stupaju na snagu 1.7.2018. U članku se daju odgovori na pitanja polaznika TEB-ovog seminara kao i čitatelja časopisa Financije, pravo i porezi iz područja primjene ovog Zakona.

Pitajte TEB

 • Jasminka Rakijašić: Neplaćeni dopust i olakšica za prvo zapošljavanje
 • Irena Slovinac: Nabava rabljenog osobnog vozila iz EU
 • Ljubica Đukanović: Prenošenje godišnjih odmora
 • Nikolina Bičanić: Izvanbilančna evidencija

TEB-ov podsjetnik