arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/2018

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Marijana Ivanov: Očekivanja od ekonomske politike u 2018.

Aktualno

 • Josipa Klišanin: Novine u Zakonu o minimalnoj plaći - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Aktualno

  Josipa Klišanin: Novine u Zakonu o minimalnoj plaći

  Izmjenama Zakona o minimalnoj plaći promijenjena je ''struktura'' minimalne plaće, a na način da u iznos iste ne ulaze povećanja plaće radnika s osnove prekovremenog rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi. Također, propisano je umanjenje osnovice za obračun doprinosa na osnovicu za 50% od strane poslodavca. Autorica u članku piše o dvojbama i pitanjima koja su se javila u praksi vezanim uz izmjenu Zakona o minimalnoj plaći, pojašnjava što ulazi a što ne ulazi u iznos minimalne plaće, na koje radnike se može primijeniti umanjenje osnovice za obračun doprinosa na plaću. Na praktičnom primjeru autorica pojašnjava obvezu poslodavca glede obračuna i uplate javnih davanja te načinu izvješćivanja putem obrasca JOPPD.      

 • Darko Marečić: Paket aranžmani i povezani putni aranžmani prema novom Zakonu o pružanju usluga u turizmu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Aktualno

  Darko Marečić: Paket aranžmani i povezani putni aranžmani prema novom Zakonu o pružanju usluga u turizmu

  Dana 1.7.2018. stupaju na snagu odredbe Zakona o pružanju usluga u turizmu koje uređuju ugovor o putovanju u paket aranžmanu i ugovor o povezanom putnom aranžmanu. NovI Zakon detaljno uređuje obvezno pravne odnose organizatora/trgovca i putnika.

Financije i računovodstvo

 • Branka Viduka: Dodatni podaci kod predaje GFI-a za statističke i druge potrebe - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Financije i računovodstvo

  Branka Viduka: Dodatni podaci kod predaje GFI-a za statističke i druge potrebe

  Godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe za 2017. obvezni su sastaviti i predati u Finu svi obveznici poreza dobit najkasnije do 30. travnja 2018. godine. Uz bilancu i račun dobiti i gubitka obvezno se popunjava i obrazac dodatnih podataka koji je sastavni dio svakoga GFI-a, ovisno o vrsti obveznika. Sadržaj dodatnih podataka za poduzetnike iz realnoga i financijskog sektora propisan je Pravilnikom o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (Nar. nov., br. 2/17).

 • mr. sc. Mladen Štahan: Utvrđivanje financijskog rezultata, podjela dobiti i pokriće gubitka za 2017. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Utvrđivanje financijskog rezultata, podjela dobiti i pokriće gubitka za 2017.

  Rezultat poslovne godine iskazuje se u financijskim izvještajima za razdoblje na koje se odnosi. Godišnje financijske izvještaje d.d.-a utvrđuju uprava i nadzorni odbor, odnosno izvršni direktori i upravni odbor ili glavna skupština. Financijske izvještaje d.o.o.-a i j.d.o.o.-a utvrđuje skupština. Dobit poslovne godine mora se prvo uporabiti za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina (ako društvo ima preneseni gubitak), za unos u zakonske rezerve (u d.d.-u i  d.o.o.-u), za unos u rezerve za vlastite dionice ako ih je društvo steklo, za unos u statutarne rezerve ako ih društvo ima, za unos u ostale rezerve sukladno ZOR-u, te statutu odnosno društvenom ugovoru. Preostala dobit može se isplatiti vlasnicima. Isplata dividende/udjela u dobiti podliježe oporezivanju porezom na dohodak odnosno porezom pod odbitku.

  Gubitak 2017. mora se iskazati u financijskim izvještajima za 2017., a pokriva se tek u 2018.

 • mr. sc. Mladen Štahan: Godišnje izvješće - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Godišnje izvješće

  Veliki i srednji poduzetnici dužni su zajedno s godišnjim financijskim izvještajem izraditi i godišnje izvješće.  Godišnje izvješće sastavlja se  prema propisanom sadržaju i propisanoj strukturi, a obuhvaća izvješće poslovodstva i izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru, te konsolidirano godišnje izvješće s konsolidiranim izvješćem poslovodstva i konsolidiranim izvještajem o plaćanjima u javnom sektoru. Osim toga, izvješćem poslovodstva je za velike poduzetnike koji su subjekti od javnog interesa i koji na datum bilance imaju prosječan broj radnika od 500 ili više,  propisana obveza izrade nefinancijskog izvješća koje se prvi put sastavlja za 2017. godinu. Godišnje izvješće s izvješćem poslovodstva dostavlja se za javnu objavu u Finu (zajedno s GFI i drugom propisanom dokumentacijom) u roku od 6 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine za nekonsolidirano godišnje izvješće i izvješće poslovodstva, odnosno u roku od 9 mjeseci za konsolidirana izvješća. Stoga su poduzetnici, kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, dužni izraditi  i dostaviti Fini radi javne objave godišnje izvješće s izvješćem poslovodstva i drugim propisanim izvještajima za 2017. do 30.6.2018., a konsolidirano godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2017. do 30.9.2018. godine. Izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja i konsolidiranu izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja su prema kao poseban odjeljak u okviru godišnjeg izvješća dužni sastaviti subjekti od javnog interesa čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište bilo koje države članice EU. Svi subjekti od javnog interesa, kako ih definira Zakon o računovodstvu,  koji obavljaju djelatnost rudarstva i vađenja ili djelatnost sječe primarnih šuma dužni su u godišnje izvješće uključiti i izvještaj o plaćanjima javnom sektoru, a grupe i konsolidirani izvještaj. Nefinancijsko izvješće i  konsolidirano nefinancijsko izvješće prvi put se sastavlja za 2017. godinu, a dužni su ga izraditi i javno objaviti veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa i koji na datum bilance imaju prosječan broj radnika od 500 ili više.

 • Marinko Matković: MSFI 15 - Primjena novog standarda o priznavanju prihoda - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Financije i računovodstvo

  Marinko Matković: MSFI 15 - Primjena novog standarda o priznavanju prihoda

  Od 1. siječnja 2018. godine u primjeni je novi standard MSFI 15 – Prihodi na temelju ugovora s kupcima. MSFI 15 zamjenjuje sljedeće međunarodne računovodstvene standarde (u nastavku: MRS) i tumačenja računovodstvenih standarda (u nastavku: IFRIC): MRS 11 - Ugovori o izgradnji, MRS 18 – Prihodi, IFRIC 13 - Programi očuvanja vjernosti kupaca, IFRIC 15 - Ugovori o izgradnji nekretnina, IFRIC 18 - Prijenos imovine s kupaca, SIC-31 - Prihodi – transakcije razmjene koje uključuju usluge oglašavanja.

 • Irena Slovinac: Specifičnosti sastavljanja financijskih izvještaja u proizvodnim i uslužnim djelatnostima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Specifičnosti sastavljanja financijskih izvještaja u proizvodnim i uslužnim djelatnostima

  Svi troškovi nastali u tekućoj godini i evidentirani u poslovnim knjigama iskazuju se u računu dobiti i gubitka po vrstama, neovisno jesu li realizirani ili ne. Zbog ispunjenja temeljnog zahtjeva računovodstvenih propisa da se rashodi priznaju u računu dobiti i gubitka na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određene stavke prihoda, u proizvodnim i uslužnim djelatnostima troškove tekuće godine iskazane u RDG-u treba korigirati za iznos troškova zadržanih u zalihama proizvodnje i gotovih proizvoda odnosno nedovršenih usluga.

 • Domagoj Zaloker: Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca

  Postupci vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca obavljaju se sukladno zahtjevima odnosnih računovodstvenih standarda, uz primjenu prethodno definiranih računovodstvenih politika i objektivnih računovodstvenih procjena. Bez obzira što se iznos umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca smatra rashodom koji je poduzetnik dužan priznati u svom računu dobiti i gubitka, to ne znači da je predmetni rashod ujedno i porezno priznati rashod odnosno rashod koji će biti uključen u osnovicu za obračun poreza na dobit i na taj način utjecati na smanjenje porezne obveze. Porezna osnovica za obračun poreza na dobit je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit. Stoga, kako bi se rashodi od vrijednosnog usklađenja potraživanja smatrali i porezno priznatim rashodima poduzetnici su dužni voditi računa i o odredbama Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o porezu na dobit u vezi poreznog priznavanja rashoda od vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca. Naime, poduzetnik koji je u svojim poslovnim knjigama iskazao rashod od umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca ne može takav rashod trajno porezno priznavati ako do trenutka nastupa zastare nije poduzeo sve radnje za osiguranje naplate predmetnog potraživanja pažnjom dobrog gospodarstvenika. Ako poduzetnik nije poduzeo sve radnje za osiguranje naplate duga pažnjom dobrog gospodarstvenika, a za predmetno potraživanje je nastupila zastara, tada se prethodno priznati rashod od umanjenja potraživanja smatra porezno nepriznatim rashodom i poduzetnik je dužan u onom razdoblju u kojem je nastupila zastara uvećati osnovicu za oporezivanje porezom na dobit  i to za iznos prethodno priznatog rashoda od umanjenja potraživanja.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO

  Sukladno Pravilniku o porezu na dobit, uz Prijavu poreza na dobit (PD obrazac) za 2017. godinu Poreznoj upravi se dostavlja i Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama na Obrascu PD-IPO. Izvješće se dostavlja samo ukoliko su u poslovnim knjigama poduzetnika tijekom poreznog razdoblja (2017.) evidentirani poslovni događaji s povezanim osobama. Za potrebe sastavljanja Obrasca PD-IPO, povezanim osobama smatraju se osobe iz čl. 13. st. 2. Zakona o porezu na dobit i čl. 49. Općeg poreznog zakona. U Obrazac PD-IPO uključuju se potraživanja odnosno obveze po osnovi isporuka dobara i obavljenih usluga, te potraživanja ili obveze po osnovi odobrenih ili primljenih zajmova i kredita među povezanim osobama. Posljednjim izmjenama Pravilnika je propisano da ukoliko tijekom poreznog razdoblja kod poreznog obveznika nastanu potraživanja po osnovi danih zajmova ili kredita, odobrenih po istoj kamatnoj stopi, istoj povezanoj osobi, pri čemu ukupan iznos tih potraživanja nastalih u poreznom razdoblju ne prelazi iznos od 150.000,00 kn, takvi zajmovi ili krediti mogu se u Obrascu PD-IPO iskazati u ukupnom iznosu, a ne po pojedinoj transakciji. U tom slučaju se kao datum nastanka obveze ili potraživanja uzima datum nastanka najstarije obveze ili potraživanja, a za sve ostale stavke (osim kamatne stope koja se iskazuje u visini koja je ugovorena) u Obrascu PD-IPO upisuju se zbrojeni iznosi. Navedeni način iskazivanja u Obrascu PD-IPO primjenjuje se na istovjetan način i na obveze po osnovi primljenih kredita ili zajmova od iste povezane osobe.

 • Ana Slavulj Pavletić: PDV kod stjecanja i isporuka novih prijevoznih sredstava - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Porezi i doprinosi

  Ana Slavulj Pavletić: PDV kod stjecanja i isporuka novih prijevoznih sredstava

  Oporezivanje PDV-om stjecanja novih prijevoznih sredstava (kopnenih motornih vozila, plovila i zrakoplova) te poreznog tretmana njihovih isporuka u druge države članice propisano je Zakonom o porezu na dodanu vrijednost te Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost. U svrhe oporezivanja PDV-om automobil se smatra novim ako je prešao do 6.000 km ili nije u upotrebi dulje od 6 mjeseci. Da bi se automobil smatrao novim treba biti zadovoljen samo jedan od navedenih uvjeta. Od 2017. godine promijenjena je nadležnost u vezi podnošenja Prijava za stjecanje i isporuku novih prijevoznih sredstava iz Europske unije, te naplate PDV-a pri stjecanju novih prijevoznih sredstava. Obavljanje poslova naplate PDV-a pri stjecanju novih prijevoznih sredstava prenijeto je na Carinsku upravu, s ciljem da se postupak oporezivanja svih novih prijevoznih sredstava, a prvenstveno motornih vozila provodi na jednom mjestu, odnosno u carinskim uredima. U članku je na primjerima pojašnjen postupak prijavljivanja stjecanja novih prijevoznih sredstava i popunjavanje Obrasca – Stjecanje NPS, te evidentiranje i prijavljivanje isporuka novih prijevoznih sredstava u druge države članice EU-a uz popunjavanje Obrasca – Isporuka NPS.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Porez po tonaži broda - sastavljanje Obrasca PT - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Porez po tonaži broda - sastavljanje Obrasca PT

  Sustav poreza po tonaži brodova ili tzv. tonažni porez (tonnage tax), koji se plaća umjesto uobičajenog poreza na dobit, definiran je čl. 429. st. 1. Pomorskog zakonika. Porez po tonaži broda je porez koji se utvrđuje i plaća umjesto poreza na dobit, bez obzira na stvarnu dobit ili gubitak ostvaren u poreznom razdoblju za koje se utvrđuje obveza poreza po tonaži broda. Porez po tonaži broda može se plaćati za brod upisan u hrvatski upisnik brodova ovlašten na temelju dodijeljene kategorije plovidbe i izdanih isprava ploviti izvan unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora RH, radi obavljanja pomorsko - plovidbenih poslova, te radi istraživanja ili pružanja drugih usluga vezanih uz djelatnosti na pučini ili brod upisan u strani upisnik brodova. Uvjeti i postupak odobravanja prava na plaćanje poreza po tonaži broda posebno je uređen Pravilnikom o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda. Porez po tonaži broda može se plaćati smo za one brodove koje za koje je u skladu s navedenim propisima Ministarstvo nadležno za pomorstvo izdalo rješenje, uzimajući u obzir tehničke karakteristike broda i obvezu zapošljavanja određenog broja vježbenika. Porez po tonaži broda može se plaćati samo na dobit ostvarenu iz djelatnosti propisanih čl. 429.a Pomorskog zakonika (pomorsko -plovidbeni poslovi), a na sve ostale djelatnosti plaća se porez na dobit.

 • mr. sc. Zrinka Perić: Oporezivanje umjetnika (rezidenata i nerezidenata) i njihov socijalni status - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Zrinka Perić: Oporezivanje umjetnika (rezidenata i nerezidenata) i njihov socijalni status

  Područja umjetničkog stvaralaštva su: književno, književno-prijevodno, kazališno, filmsko, glazbeno, glazbeno-scensko, baletno, plesno, uključujući umjetničko izvođenje autorskih djela u tim područjima, likovno i primijenjeno likovno (slikarsko, kiparsko, arhitektonsko), umjetničko oblikovanje, umjetnička fotografija, multimedijalno stvaralaštvo i sl. Obzirom da su umjetnici autori, njihova prava su  regulirana Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, čije je tumačenje u nadležnosti Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Utvrđivanje i oporezivanje dohotka što ga ostvaruju umjetnici regulirano je Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak. Dohodak kojeg ostvare umjetnici utvrđuje se, ovisno o parametrima kojima je propisano oporezivanje takvih primitaka, kao dohodak od nesamostalnog rada, ili kao dohodak od samostalne djelatnosti ili kao drugi dohodak. U članku su detaljno pojašnjeni mogući načini oporezivanja dohotka kojeg ostvaruju umjetnici – rezidenti i nerezidenti, te obvezi obračunavanja propisanih doprinosa kod ovih osoba.

 • Jasminka Rakijašić: Isplata dividendi i udjela u dobiti fizičkim osobama - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Porezi i doprinosi

  Jasminka Rakijašić: Isplata dividendi i udjela u dobiti fizičkim osobama

  Kod isplate dividendi i udjela u dobiti fizičkim osobama, osim u slučaju propisanih iznimaka, isplatitelji su obvezni obustaviti i uplatiti porez na dohodak po stopi od 12%, i prirez ako je propisan. Kod isplate nerezidentima, moguće je postupiti i prema odredbama međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Dividende i udjeli u dobiti koji se isplaćuju iz dobiti ostvarene od 2005. do 29.2.2012. ne podliježu oporezivanju. O isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti, bilo oporezivim ili neoporezivim, potrebno je izvijestiti na Obrascu JOPPD.

Proračunsko računovodstvo

 • Nevenka Brkić: Zaduživanje i davanje jamstava JLP(R)S-a1 u 2018. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Proračunsko računovodstvo

  Nevenka Brkić: Zaduživanje i davanje jamstava JLP(R)S-a1 u 2018. godini

  Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici te pravne osobe čiji su osnivači RH ili JLP(R)S mogu se zaduživati na način i pod uvjetima koji su propisani Zakonom o proračunu. Propisana su ograničenja za dugoročno i kratkoročno zaduživanje za JLP(R)S-e, a Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. regulirane su ovlasti Vlade RH prilikom donošenja odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje JLP(R)S-a. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti propisuje sam postupak davanja suglasnosti za zaduživanje JLP(R)S-a, obvezne sastojke zahtjeva za davanje suglasnosti za zaduživanje, obvezne priloge i dokumentaciju, načine izvještavanja o zaduživanju, davanju suglasnosti za zaduživanje te davanju jamstava i suglasnosti.

 • Nikolina Bičanić: Evidentiranje primljenih kredita i zajmova (i njihovih otplata) - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Evidentiranje primljenih kredita i zajmova (i njihovih otplata)

  Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu propisana su pravila za knjiženje primljenih kredita i zajmova te računi koji se pritom moraju koristiti. Prometi na računima prihoda, primitaka, rashoda i izdataka na kojima se tijekom proračunske godine iskazuju poslovni događaji vezani za zaduživanje i otplate, moraju na odgovarajući način biti vidljivi i u planskim dokumentima (proračunu/financijskom planu). Proračuni i proračunski korisnici sve poslovne događaje i transakcije iskazuju u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima u kunama. Kada nastanu transakcije u stranoj valuti i/ili inozemne aktivnosti (primjerice radi zaduživanja), i takve se poslovne promjene i transakcije u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima moraju  iskazati u kunama. Pritom se, prilikom obračuna i plaćanja, mogu pojaviti tečajne razlike, koje se također moraju evidentirati. S druge strane, uobičajeni su i poslovni odnosi u tuzemstvu kod kojih se vrijednost ugovorne obveze u kunama izračunava na temelju tečaja kune u odnosu prema stranoj valuti, a obveze u pravilu ispunjavaju u kunama (primjerice kod zaduživanja putem kredita, zajmova i financijskog leasinga).  U takvim se slučajevima trebaju obračunati i evidentirati i efekti primjene ugovorene valutne klauzule. U članku se daju primjeri knjiženja za sve navedene poslovne događaje i transakcije.

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Kako voditi jednostavno knjigovodstvo kod neprofitnih organizacija? - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Neprofitne organizacije

  Krešimir Vranar: Kako voditi jednostavno knjigovodstvo kod neprofitnih organizacija?

  Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija propisano je da, iznimno, neprofitna organizacija kojoj je vrijednost imovine na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 230.000,00 kn i godišnji prihod uzastopno u svakoj od prethodne tri godine manji od 230.000,00 kn godišnje, može donijeti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela. Tu odluku zakonski zastupnik neprofitne organizacije donosi najkasnije u roku predviđenom za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu, o njoj izvještava Ministarstvo financija i važeća je dok neprofitna organizacija zadovoljava uvjete iz čl. 9. st. 2. Zakona, odnosno do opoziva. Obvezne poslovne knjige za vođenje jednostavnog knjigovodstva su: Knjiga blagajne, Knjiga primitaka i izdataka, Knjiga ulaznih računa, Knjiga izlaznih računa i Popis dugotrajne nefinancijske imovine.

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Podnošenje zahtjeva za izmjenom predujma od obrtničke djelatnosti u 2018. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Podnošenje zahtjeva za izmjenom predujma od obrtničke djelatnosti u 2018. godini

  Tijekom godine kao poreznog razdoblja, svi porezni obveznici koji obavljaju djelatnost obrta i slobodnih zanimanja, a utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga, dužni su plaćati mjesečni predujam poreza na dohodak. Predujam se plaća na temelju podataka iskazanih u godišnjoj poreznoj prijavi za prethodno porezno razdoblje, a ne više prema rješenju Porezne uprave . Visina mjesečnog predujma izračunava se na način da se porezna obveza utvrđena godišnjim obračunom, podijeli s brojem mjeseci u kojem se obavljala samostalna djelatnost.

  Utvrđena visina mjesečnog predujma poreza može se promijeniti tijekom poreznog razdoblja, a temeljem pismenog zahtjeva poreznog obveznika. Ako Porezna uprava usvoji zahtjev kojim porezni obveznik traži smanjenje utvrđenog predujma, tada se izdaje rješenje o novoj svoti mjesečnog predujma, s primjenom od prvog dana tekućeg mjeseca kada je podnesen zahtjev za smanjenjem, o čemu piše autorica članka.

 • Krešimir Vranar: Paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima

  Građani - porezni obveznici po osnovi djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima uz propisane uvjete mogu plaćati porez na dohodak kao godišnji paušalni porez na dohodak.

  Poreznom obvezniku koji ostvaruje dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova porez na dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđuje se u paušalnom iznosu pod uvjetima i na način propisan čl. 61. i 82. Zakona.

  Navedene osobe mogu plaćati porez  kao godišnji paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja stanova koji putnicima i turistima iznajmljuju najviše 20 kreveta i/ili organiziraju kamp na svojem zemljištu najviše za 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju. Pritom osoba ne smije biti obveznik PDV-a, te mora imati odobrenje nadležnog ureda za pružanje usluge građana u domaćinstvu u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost.

Plaće i naknade plaća

 • Irena Đurica: Izaslani radnici na rad u inozemstvo - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Plaće i naknade plaća

  Irena Đurica: Izaslani radnici na rad u inozemstvo

  Izaslanje (detašman) predstavlja upućivanje radnika od strane poslodavca na rad u drugu državu (inozemstvo) u određenom razdoblju. Ovisno o državi u koju se radnik upućuje potrebno je utvrditi socijalni i porezni status radnika kako u matičnoj zemlji tako i u zemlji izaslanja. U članku autorica pojašnjava obveze poslodavca, način obračuna plaće, obveznih doprinosa, poreza i prireza te izvještavanje istih putem propisanih obrazaca – JOPPD i INO-DOH.

 • Dinko Lukač: Ugovorna zabrana natjecanja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Ugovorna zabrana natjecanja

  Ugovorna zabrana natjecanja podrazumijeva isplatu naknade radniku od strane prvog poslodavca zbog toga što se radnik ne smije zaposliti kod drugog poslodavca koji je u tržišnom natjecanju s prvim poslodavcem. Ista se uređuje pisanim ugovorom o radu ili posebnim ugovorom i ne smije se zaključiti za razdoblje duže od 2 godine od dana prestanka radnog odnosa. Naknada koju isplaćuje poslodavac iznosi najmanje polovicu prosječne plaće isplaćene radniku u 3 mjeseca prije prestanka ugovora o radu, a ista se isplaćuje najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. U članku autor potanje piše o ugovaranju, prestanku i odustanku od ugovorne zabrane natjecanja, obračunu doprinosa kao za drugi dohodak i poreza na dohodak kao za plaću te izvješćivanju na Obrascu JOPPD.

Radno pravo

 • dr. sc. Dragan Zlatović: Prava u vezi s radom prema novom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Radno pravo

  dr. sc. Dragan Zlatović: Prava u vezi s radom prema novom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

  S obzirom da je raniji Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji iz 2004. bio mijenjan više od deset puta, te s obzirom da je analiza stanja pokazala potrebu opsežnih promjena,  donesen je novi  jedinstveni Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Nar. nov., br. 121/17), kojim  se sustavnim pristupom na sveobuhvatan način trebaju rješavati pitanja braniteljsko-stradalničke populacije, uključujući i prava u svezi s radom.

  Ova prava po novim zakonskim rješenjima uključuju pravo na prednost pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta, te druga prava zaposlenih posebice u kontekstu povećane zaštite pri otkazivanju ugovora o radu i kolektivnom otkazivanju ugovora o radu.

  Na koji način u pogledu ove dvije zaštite novi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji pristupa, teme su o kojima piše autor u ovom članku.

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Najčešća carinska i porezna oslobođenja pri uvozu i izvozu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Carinsko poslovanje

  mr. sc. Melita Buljan: Najčešća carinska i porezna oslobođenja pri uvozu i izvozu

  Opće pravilo je da sva roba koja se unosi na carinsko područje Europske unije (EU) i pušta u slobodan promet podliježe naplati propisanih uvoznih davanja (carine, PDV-a i posebnog poreza). Odredbama carinskog i poreznog zakonodavstva propisana su oslobođenja od carine i PDV-a pri uvozu i izvozu robe. Tako se pri uvozu poštanskih pošiljki oslobađaju carine i PDV-a pošiljke vrijednosti do 160,00 kn (22 EUR-a), a samo carine poštanske pošiljke iznosa većeg od 22 EUR (160,00 kn) a manjeg od 150 EUR-a. Navedene olakšice ne mogu se primijeniti na alkoholne proizvode, parfeme i toaletne vode, te duhan i duhanske prerađevine. Autorica u članku piše o oslobođenjima u poštanskom prometu prilikom uvoza i izvoza robe, o povratu PDV-a u putničkom prometu i oslobođenjima te o oslobođenju od PDV-a prilikom izvoza robe.

Javna nabava

 • Andreja Gracin: Partnerstvo za inovacije - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Javna nabava

  Andreja Gracin: Partnerstvo za inovacije

  Nove direktive u području javne nabave pa tako i Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16) propisuju novu vrstu postupka javne nabave – partnerstvo za inovacije. Tim posebnim postupkom trebalo bi naručiteljima omogućiti da uspostave dugoročno inovacijsko partnerstvo za razvoj i naknadnu kupnju novog, inovativnog proizvoda, usluge ili radova pod uvjetom da taj inovativni proizvod, usluga ili inovativni radovi mogu zadovoljiti dogovorene razine uspješnosti i troškova bez potrebe za posebnim postupkom nabave za tu kupnju. Riječ je dakle o postupku koji stoji na raspolaganju naručiteljima u slučaju potrebe za inovativnom robom, radovima ili uslugama naručitelji koji se uobičajenom nabavom ne mogu postići s obzirom da nisu dostupni na tržištu.

  O tome koji su izazovi pred naručiteljima pri izradi dokumentaciji o nabavi te provedbi ovog postupka piše autorica u ovom članku.

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Neopravdano bolovanje i njegove posljedice - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Zdravstveno osiguranje

  Ljubica Đukanović: Neopravdano bolovanje i njegove posljedice

  Bolovanje odnosno privremena nesposobnost za rad je odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti radi kojih je osiguranik spriječen izvršavati obvezu rada u skladu s sklopljenim ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom.

  Za vrijeme bolovanja, osim prava na zdravstvenu zaštitu, osiguranik ima pravo na naknadu plaće odnosno novčanu naknadu i naknadu troškova prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite. Ako je osiguranik odsutan s rada zbog bolovanja za koje ne postoje medicinske indikacije u tom slučaju bolovanje nije medicinski opravdano.

  Razlozi za izostanak s posla zbog koga se koristi bolovanje a koja nisu medicinski opravdana i za koje ne postoje medicinske indikacije su mnogobrojni među kojima su najčešće obiteljske obveze, produženi vikend, dodatna zarada, iscrpljenost poslom, stres na poslu, putovanja, poljoprivredni radovi, produljenje otkaznog roka i mnogi drugi.

  Zakonom su propisani slučajevi kada osiguranik nema pravo na naknadu plaće iako je privremeno nesposoban obavljati poslove u skladu s sklopljenim ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom.

  Prema dostupnim službenim podacima HZZO-a  ukupno u 2016. dnevno zbog bolovanja izostalo je 45.832 osiguranika, odnosno svaki zaposleni u RH  u 2016. bio je na bolovanju 9,61 dan, a najviše zaposleni u Gradu Zagrebu koji su u 2016. bili prosječno na bolovanju 11,05 dana. Neopravdanih odnosno lažnih bolovanja, prema nekim procjenama u RH ima oko 13%, iako se smatra prema mišljenjima nekih poslodavaca, da takvih bolovanja ima znatno više. Neopravdanih bolovanja u pravilu je više u tvrtkama koje imaju veći broj zaposlenih kao i u javnom sektoru. O zloupotrebi  bolovanja i njezinim posljedicama pročitajte više u tiskanom izdanju.

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2018

  Mirovinsko osiguranje

  Vesna Dejanović: Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

  Jedno od najčešćih ostvarenih prava u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje je pravo na mirovinu pri čemu su jedan od važnih čimbenika pri određivanju vrijednosnih bodova, a time i visine mirovine, uz ostvareni staž osiguranja, plaće koje su evidentirane u matičnoj evidenciji Zavoda. Kako bi se korisnicima osigurao točan izračun vrijednosnih bodova, Zavod obavlja kontrolu podataka za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju i Pravilnika o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja, o čemu piše autorica članka.

Pitajte TEB

 • mr. sc. Ida Dojčić: Odbitak pretporeza kod automobila i iskazivanje u PDV obrascu
 • Irena Slovinac: Evidentiranje računa za nabavu i troškove korištenja osobnih automobila
 • Vedran Jelinović: Određivanje predmeta ugovora o javnoj nabavi – radovi ili roba?
 • Domagoj Zaloker: Obračun PDV-a na prefakturirane troškove faktoringa
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: : Korištenje osobnog odbitka pri isplati plaće nakon raskida radnog odnosa

TEB-ov podsjetnik