arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 11/2016

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Marina Kesner-Škreb: Porezna reforma – dovesti u red ono što imamo

Aktualno

 • Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac, Domagoj Zaloker: Donesen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
 • Vedran Jelinović: Izazovi u primjeni Naputka o postupanju u slučaju nedostupnosti EOJN-a

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Godišnji popis imovine i obveza kod poduzetnika
 • Domagoj Zaloker: Računovodstveni i porezni aspekt prodaje automobila
 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstveni i porezni aspekt trgovine putem interneta

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Lidija Karačić: Povrat poreza po odbitku na kamate na štednju
 • mr. sc. Tanja Rašić Krajnović: Oporezivanje isporuka nekretnina u postupku ovrhe
 • mr. sc. Ida Dojčić: Porezni tretman prodaje i otkupa potraživanja
 • Jasminka Rakijašić: Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak
 • Željka Marinović: Trošarina na pivo
 • Dinko Lukač: Naknada štete zbog posljedica nesreće na radu

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Godišnji popis imovine i obveza
 • Danijela Stepić, Davor Kozina: Nova Uputa za izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije

Neprofitne organizacije

 • Nikolina Bičanić: Godišnji popis imovine i obveza

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Popis imovine i obveza kod obrtnika

Revizija

 • prof. dr. sc. Boris Tušek: Aktualni trendovi i izazovi internog i eksternog vrednovanja funkcije interne revizije

Plaće i naknade plaća

 • Dražen Opalić, Ksenija Cipek: Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada pri zadnjoj isplati plaće
 • Sandra Pezo: Pokretanje predstečajnog ili stečajnog postupka poslodavca zbog neisplate plaće
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Metode za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Branka Tuđen: Preferencijalni uvoz robe iz Turske
 • mr. sc. Melita Buljan: Neki oblici postupanja s robom koja je namijenjena plovilima

Radno pravo

 • Hrvoje Orešić: Djelovanje privatnih detektiva u području radnih odnosa

Javna nabava

 • Zoran Vuić: Naručitelji i djelatnosti na koje se primjenjuje „Sektorska“ direktiva 2014/25/EU

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Prava roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju

Mirovinsko osiguranje

 • Ljiljana Marušić: Ostvarivanje mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja

Pitajte TEB

 • Domagoj Zaloker: Nabava i prodaja gratis proizvoda
 • Dinko Lukač: Apsolutna zastara za pokretanje i vođenje postupka utvrđivanja zlouporabe prava
 • Ljubica Đukanović: Plaća i ostala materijalna prava radnika kod nepunog radnog vremena
 • Nikolina Bičanić: Neprofitno računovodstvo - Evidencija o korištenju službenih vozila

TEB-ov podsjetnik

 • Sadržaj
 • Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Otpremnine
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2016.
 • Da se ne zaboravi!
 • Korisne informacije
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa
 • TEB-ova biblioteka
 • TEB-ova stalna izdanja