arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2006

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Aktualno

 • Zdravka Barac: Izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u
 • mr. sc. Ljerka Linzbauer: Novi Zakon o reviziji
 • dr. sc. Boris Tušek: Aktualnosti u računovodstvenoj regulativi – novi Zakon o računovodstvu

Financije i računovodstvo

 • Andreja Švigir: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2005. Godinu
 • Mirjana Paić Ćirić: Obračun doprinosa, naknade, članarina i spomeničke rente
 • mr. sc. Mladen Štahan: Godišnje izvješće velikih poduzetnika
 • dr. sc. Boris Tušek: Računovodstvene politike i bilješke uz financijske izvještaje
 • dr. sc. Boris Tušek: Sastavljanje izvještaja o novčanim tijekovima
 • mr. sc. Mladen Štahan: Sastavljanje bilance za 2005. godinu
 • Jasminka Rakijašić: Podsjetnik na rokove podnošenja godišnjih financijskih, poreznih i drugih izvještaja
 • mr. sc. Mladen Štahan: Financijski izvještaji poduzetnika za 2005.godinu
 • Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama glavnice

Proračunsko računovodstvo

 • Andreja Kusaković, Ivana Jakir-Bajo,: Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2005. godinu
 • Nikolina Bičanić: Knjiženja na kraju proračunske godine

Neprofitne organizacije

 • mr. sc. Zdravko Baica: Financijska izvješća neprofitnih organizacija

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Godišnji obračun amortizacije

Porezi i doprinosi

 • Vesna Brdovnik: Obveza podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak za 2005. Godinu
 • Irena Alajbeg: Pregled ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u Republici Hrvatskoj
 • Katica Amidžić Peročević: Porezno priznavanje vrijednosnih usklađenja potraživanja
 • mr. sc. Zdravko Baica: Oporezivanje manjkova
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Financiranje Hrvatske gospodarske komore u 2006. Godini

Plaće i naknade plaća

 • Mirjana Paić Ćirić: Novčani poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
 • mr. sc. Zdravko Baica: Neoporezive naknade troškova službenih putovanja
 • Mirjana Paić Ćirić: Isplata plaća u 2006. Godini

Poslovanje s inozemstvom

 • Zoran Jurak: Novosti u poslovanju ovlaštenih mjenjača
 • Nenad Jalšovečki: Poslovanje carinskih skladišta

Financijske vijesti iz svijeta

 • Indeks transparentnosti središnjih banaka
 • Ekonomski rast u eurozoni – znakovi oporavka
 • Izglasan proračun EU – ne baš lako
 • Sve kasnije u mirovinu

Radno pravo

 • Sudska praksa - radni odnosi Nikola Knežević
 • Gordana Jalšovečki: Nasljedno pravo

Ljudi kao ljudi

 • dr. sc.Dubravka Miljković, dr. sc. Majda Rijavec: Moram li brinuti (i) zbog tuđih problema

Pitajte TEB

 • Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 • Službena putovanja i računi za gorivo
 • Oporezivanje naknade za pravo građenja porezom na dodanu vrijednost
 • Darivanje poslovnih partnera kao promidžba
 • Otpis i rashod imovine
 • Najam poslovnog prostora rezidentu RH nerezident mora platiti na račun u banci RH

Objave

 • Tehnika - d.d., Zagreb
 • Riviera Holding d.d., Poreč - ispravak
 • Lana - Karlovačka tiskara d.d., Karlovac
 • Hoteli Jadran, Ploče
 • DIOKI d.d., Zagreb
 • Brioni d.d., Pula
 • ALSTOM Hrvatska d.o.o., Karlovac