arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/2001

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Financijska izvješća poduzetnika

 • Mladen Štahan: Izvješće o novčanim tokovima
 • Mr. sc. Šime Guzić: Sastavljanje bilance
 • Mr.sc. Šime Guzić: Financijska i poslovna izvješća prema posebnim propisima
 • Mladen Štahan: Računovodstvene politike i bilješke uz temeljna financijska izvješća
 • Mr. sc. Zdravko Baica: Financijska izvješća neprofitnih organizacija za 2000. Godinu
 • Mladen Štahan: Izvješće o promjenama glavnice
 • Mladen Štahan: Godišnje izvješće
 • Mladen Štahan: Obvezna izvješća prema Zakonu o trgovačkim društvima
 • Mr. sc. Šime Guzić: Sastavljanje računa dobiti i gubitka
 • Mr. sc. Šime Guzić: Prijava poreza na dobit za 2000. Godinu
 • Mirjana Paić Ćirić: Godišnji obračun doprinosa, naknada i članarina

Gospodarsko pravo

 • Aleksandar Skenderović: Putne i osobne isprave za strance
 • Nikola Knežević: Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske – radni sporovi

Porezi

 • Vesna Brdovnik: Oporezivanje dohotka u 2001. Godini
 • Tomo Šnajder: Mogućnosti zlouporaba povlastica pri plaćanju poreza na dohodak
 • Stajališta Ministarstva financija
 • Božo Lelas: Posebni porezi na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove
 • Katica Amidžić Peročević: Konačni obračun poreza na dodanu vrijednost za 2000. Godinu
 • Vesna Brdovnik: Godišnja porezna prijava građana za 2000. Godinu
 • Ljubica Javor: Oporezivanje organiziranog boravka stranih turista

Prikazi iz inozemne literature

 • Nina Liszt: Međunarodni pokazatelji
 • dr. sc. Višnja Špiljak: Financijske vijesti
 • dr. sc. Višnja Špiljak: Sastanak EU-a u Nici o proširenju
 • Berislav Kržić: Nastradali su nevini

Mirovinsko osiguranje

 • Smiljana Kačić: Prava i obveze invalida rada – korisnika prevedene invalidske mirovine

Poslovne informacije

 • Josip Orešković: Poslovni podatci
 • Gordan Naglić: Trgovanje i promet na Zagrebačkoj burzi u prosincu
 • Krunoslav Srpak: Varaždinsko tržište vrijednosnica u prosincu

Istraživanja

 • Dr. sc. Marinko Škare: Trendovi siromaštva u Hrvatskoj – tko su siromašni u Hrvatskoj?

Poslovanje s inozemstvom

 • Boris Masnjak: Agencijski poslovi u međunarodnom prometu

Financije - računovodstvo

 • Jasminka Rakijašić, Mirjana Paić - Ćirić: Obračun i isplata plaća od 1. siječnja 2001.
 • Novi uplatni računi