Pravna i poslovna sposobnost

Pravna i poslovna sposobnost uređene su čl. 17. i 18. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 – 155/23; u nastavku: ZOO). Pravnu i poslovnu sposobnost moraju imati sudionici obveznih odnosa, a to  su fizičke i pravne osobe. Pravna i poslovna sposobnost su temeljna svojstva koja moraju imati fizičke i  pravne osobe da bi mogle stupiti u obvezne odnose i biti nositeljem prava i obveza.

Hrvatski pravni poredak svakoj fizičkoj i pravnoj osobi priznaje to svojstvo, s tim da je potrebno razlikovati u kom trenutku pravnu sposobnost stječe fizička, a u kom trenutku tu sposobnost stječe pravna osoba.

Fizička osoba pravnu sposobnost stječe rođenjem, a ta sposobnost je posljedica koju stječe živorođena osoba i pravni poredak mu priznaje uvijek pravni subjektivitet, a ta pravna sposobnost joj se ne može oduzeti, već je gubi smrću.

Pravna osoba stječe pravnu sposobnost danom svojega nastanka koji se utvrđuje posebnim propisima.

Trgovačko društvo, prema čl. 4. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br.111/93 – 130/23; u nastavku: ZTD) svojstvo pravne osobe stječe upisom u sudski registar, a gubi je brisanjem društva iz sudskog registra.

Ovom odredbo ZTD je prihvatio načelo upisa  prema kojem činjenica upisa u sudski registar ima pravni učinak prema trećima od trenutka upisa. To znači da trgovačko društvo ne nastaje danom koga je održana osnivačka skupština nego u trenutku upisa u trgovački registar.

Pravnu sposobnost pravna osoba izražava u poslovnom prometu u kojem je ona samostalan nositelj prava i obveza. Pravna sposobnost može se, za razliku od pravne sposobnosti fizičke osobe, ograničiti pa i oduzeti, a to oduzimanje ujedno znači i prestanak pravne osobe.

Bitna razlika između pravne sposobnosti fizičke i pravne osobe što fizička osoba može biti nositelj svih prava i obveza i djeluje u okviru onoga što joj nije zabranjeno,  za razliku od pravne osobe, koja ima pravnu sposobnost u okvirima koji su joj određeni i dopušteni. Pravna sposobnost fizičke osobe je opća (univerzalna), dok je pravna sposobnost pravne osobe ograničena svrhom zbog koje je osnovana, posebna (specijalna).

Poslovna sposobnost je svojstvo osobe vlastitim očitovanjem volje stjecati prava i obveze odnosno sposobnost sklapanja pravnih poslova i one pretpostavlja postojanje pravne sposobnosti. To znači da samo subjekti koji može stjecati prava i obveze može svojim izjavama volje stvarati valjana prava i obveze.

Pravna sposobnost ne pretpostavlja poslovnu sposobnost za razliku od poslovne sposobnosti koja nužno pretpostavlja postojanje pravne sposobnosti.

Pravne sposobnosti i poslovne sposobnosti kod fizičkih i pravnih osoba ima određene razlike. Poslovna sposobnost fizičke osobe je u pravilo neograničena, dok je kod pravne osobe njezina poslovna sposobnost ograničena njezinim opsegom pravne sposobnosti.

Pravna sposobnost fizičke osobe nema stupnjevanja, dok se poslovna sposobnost može stupnjevati kao:

  • poslovna sposobnost,
  • ograničena ili djelomična poslovna sposobnost i
  • poslovna nesposobnost.

Potpuna poslovna sposobnost je svojstvo u cijelosti bez ograničenja ostvarivati prava i obveze, a fizička osoba je stječe punoljetnjošću, ako zakonom nije drugačije uređeno. Prestanak poslovne sposobnosti fizičke osobe istodobna je prestanku pravne sposobnosti, odnosno smrću. Poslovna sposobnost fizičke osobe može se oduzeti i vratiti odlukom suda.

Ograničena poslovna sposobnost postoji kada fizičke osobe mogu sklapati poslove pod određenim pretpostavkama, tako da maloljetnici imaju poslovnu sposobnost ali samo za slučajeve predviđene zakonom.

Potpuna poslovna nesposobnost fizičke osobe postoji kada one ne mogu uopće same sklapati pravne poslove, već ih za njih sklapaju zakonski zastupnici.

Kod pravnih osoba se više ne postavlja pitanje da li pravna osoba, osim pravne sposobnosti, ima i poslovnu sposobnost, a ZOO je propisao jedinstveno i za fizičke i za pravne osobe, da poslovno sposobna osoba može vlastitim očitovanjima volje stvarati pravne učinke.

Za postojanje poslovne sposobnosti bitno je da pravni subjekt može svojim izjavama stvarati pravne učinke, stoga je bitno utvrditi  kada pravna osoba može izraziti svoju volju, koju izražavaju tijela utvrđena općim aktom pravne osobe kojim se određuje koje tijelo odnosno članovi, ako to nije određeno zakonom, pravne osobe izražavaju poslovnu sposobnost.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag