Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Nar. nov., br. 16/24)

U Nar. nov., br. 16/24 od 9. veljače 2024., objavljena je Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.

Ova Odluka stupila je na snagu danom donošenja, odnosno 8. veljače 2024. godine.

Novom Odlukom povećani su iznosi dnevnica za službena putovanja u inozemstvo, što su ujedno i novi neoporezivi iznosi inozemnih dnevnica i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu za sve isplatitelje. Naime, prema propisima o porezu na dohodak, neoporezivi iznos dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu utvrđuje se do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna.

Na popis su dodane i države: Republika Kosovo, Država Vatikanskog grada, Republika San Marino i Kneževina Lihtenštajn.

Stupanjem na snagu nove Odluke, izvan snage stavljena je Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Nar. nov., br. 8/06).

Natrag