U Nar. nov., br. 37/24 od 27. ožujka 2024. objavljena je Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije, koji stupa na snagu 1. travnja 2024. godine.

Sukladno ovoj Odluci proširuje se primjena Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije (»Narodne novine«, broj 5/24) zaključenog 11. prosinca 2023. na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti prerađivačke industrije područje C, odjeljak 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala, odjeljak 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira te odjeljak 31 Proizvodnja namještaja Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/07).

Dakle, svi poslodavci u RH obuhvaćeni ovom Odlukom moraju osigurati minimum prava iz radnog odnosa uređenih ovim kolektivnim ugovorom, a ako je neko pravo različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo.

Prema Kolektivnom ugovoru najniža osnovna bruto plaća za najjednostavnije poslove za puno radno vrijeme ne može biti niža od visine minimalne plaće utvrđene Zakonom o minimalnoj plaći i Uredbom Vlade RH o visini minimalne plaće, što za 2024. iznosi 840,00 eura bruto.

Zbog posebnih uvjeta rada osnovna plaća radnog mjesta se povećava u sljedećim slučajevima:

  • za rad noću najmanje – 20 %
  • za prekovremeni rad najmanje – 30 %
  • za rad nedjeljom najmanje – 50 %
  • za rad blagdanom, neradnim danom određenim zakonom najmanje – 30 %.

Navedeni dodaci na plaću se kumuliraju osim dodatka za rad nedjeljom i blagdanom kada se primjenjuje dodatak koji je povoljniji za radnika.

Vezano uz ostale primitke iz radnog odnosa na koje radnici imaju pravo, poslodavac temeljem ovog Kolektivnog ugovora radniku mora isplatiti prigodnu nagradu i to: naknadu za godišnji odmor, uskrsnicu, božićnicu i slično, kao i dar u naravi u visini do najvišeg neoporezivog iznosa. Ova nagrada ne može biti niža od 20 % od visine najvišeg neoporezivog iznosa. Na sličan način radnicima pripada pravo i na jubilarnu nagradu pod uvjetima iz čl. 47. KU-a. Također, radnicima pripada i pravo na dnevnice za službeni put (čl. 48.), naknada troškova prijevoza (čl. 49.), terenski dodatak (51.), te dar djetetu u visini do najvišeg neoporezivog iznosa po djetetu (čl. 53.).

Ostala prava, npr. na troškovi prehrane, nagrada za radne rezultate, solidarne pomoći su u domeni dobrovoljnog.

Natrag