Obavijest o podnošenju prigovora potrošača

Svaki trgovac, ugostitelj, iznajmljivač, obrtnik, serviser, taxist, zadruga, OPG i svaka druga fizička i pravna osoba koja prodaje svoje proizvode i/ili usluge potrošačima – građanima (u nastavku: trgovac) dužna je omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte i elektroničke pošte, a može i putem drugih sredstava mrežne komunikacije koja omogućuju pohranu vremena i sadržaja komunikacije na trajnom mediju (npr. e-caht, iCloud ili web stranica). Napominjemo da se poslovnim prostorijama smatra prodajni prostor u nekretnini u kojem trgovac obavlja svoju djelatnost (npr. prodavaonica, restoran, frizerski salon) ili u pokretnini (npr. pokretno vozilo, prodajni štand/klupa, kiosk).

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora trgovac je dužan jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti svojim poslovnim prostorijama i na mrežnoj stranici ako je uspostavljena. U slučaju internet prodaje (web shopa) obavijest o načinu podnošenja prigovora trgovac mora vidno istaknuti na mrežnoj stranici.

Trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora vidljivo istaknuti i na ispostavljenom računu.

Trgovac je dužan:

  1. bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte, elektroničke pošte ili putem drugih sredstava mrežne komunikacije ako je trgovac iskoristio mogućnost podnošenja pisanog prigovora i putem drugih sredstava mrežne komunikacije, potvrditi primitak prigovora potrošača;

  2. u pisanom obliku putem pošte, elektroničke pošte ili putem drugih sredstava mrežne komunikacije odgovoriti na prigovore potrošača u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača.

Trgovac je dužan voditi i čuvati evidenciju pisanih prigovora potrošača na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.

Za trgovca koji ne postupa na navedeni način predviđene su novčane kazne: za trgovca - pravnu osobu u iznosu od 1.327,23 do 26.544,,56 eura, te za odgovornu osobu u pravnoj osobi od 1.327,23 do 1.990,84 eura; a za trgovca - fizičku osobu od 663,61 do 1.990,84 eura.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag