U Nar. nov., br. 67/23 od 21. lipnja 2023. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju koji stupa na snagu 29. lipnja 2023. godine.

Jedan od ciljeva ove novele Zakona je unaprijediti sustav prostornog planiranja putem uspostave odgovarajućeg i cjelovitog informacijskog sustava koji će omogućiti bolju komunikaciju svih sudionika u procesu izrade prostornih planova svih razina od zainteresirane javnosti preko stručnih izrađivača prostornih planova do javne uprave, unificirati procedure izrade prostornih planova u Republici Hrvatskoj koje se vode i prate preko sustava, a mogućnost slučajnih ili namjernih grešaka na taj način svest će se na minimum. Uvode se procedure koje su potpuno digitalizirane, uspostavljaju se platforme i digitalni infrastrukturni servisi koji će doprinijeti boljem sagledavanju cjelokupnog investicijskog procesa od strane svih njegovih sudionika i boljoj međuresornoj suradnji nadležnih institucija.

Nadalje, s obzirom na novonastalu situaciju na tržištu energenata, pokazala se potreba u najvećoj mogućoj mjeri poticati energetsku učinkovitost i ulaganja u obnovljive izvore energije. S tim u vezi, s obzirom na geografski položaj Republike Hrvatske, ulaganje u sunčane elektrane jedno je od najekonomičnijih i najučinkovitijih načina ulaganja u obnovljive izvore energije. Iz navedenog je razloga potrebno osigurati preduvjete za širenje područja na kojem je dozvoljeno postavljanje sunčanih elektrana te je također potrebno pojednostaviti procedure vezane uz dobivanje svih potrebnih dozvola za postavljanje sunčanih elektrana.

Predmetnim Zakonom uređuju se sljedeća osnovna pitanja:

 • usklađenje Zakona o prostornom uređenju s Odlukom Hrvatskog sabora o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske,
 • planiranje morskog područja
 • transformacija prostornih planova tj. proces prelaska važećih prostornih planova iz analognog u digitalni oblik i vođenje postupka izrade i donošenja prostornog plana u elektroničkom sustavu „ePlanovi“
 • osiguravanje pretpostavki energetske neovisnosti Republike Hrvatske određivanjem površina za izgradnju sunčanih odnosno agrosunčanih elektrana
 • donošenje Državnog plana prostornog razvoja za pojedinačne građevine i zahvate
 • omogućavanje zahvata istraživanja ugljikovodika i geotermalne vode te skladištenja ugljikovodika na prostorima kopnenog područja Republike Hrvatske na kojima za to ne postoje zapreke u prostornom planu
 • omogućavanje uvođenja alternativnih goriva u postojeće elektrane/energane
 • obveza dostavljanja dokaza pravnog interesa za izdavanje lokacijske dozvole za građevine i zahvate državnog značaja
 • preciznije i jasnije određivanje rokova važenja lokacijske dozvole
 • osiguranje i prilagodba hrvatskoga zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute
 • u Republici Hrvatskoj.

Skrećemo pozornost na prijelazne i završne odredbe Zakona (čl. 59. do 64.) kojima se uređuje vremenska primjena propisa na:

 • postupke izrade i donošenja prostornih planova koji su u tijeku ili se namjeravaju pokrenuti,
 • postupke izdavanja akata za provedbu prostornih planova i idejnih projekata,
 • važenje lokacijskih dozvola,
 • izmjene prostornih planova županija i donošenje prostornih planova uređenja grada odnosno općine, te
 • donošenje provedbenih i drugih propisa na temelju ovoga Zakona.
Natrag