U Nar. nov., br. 51/23 od 12. svibnja 2023. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskim konglomeratima koji stupa na snagu 20. svibnja 2023.

Zakonom o financijskim konglomeratima uređuju se pravila za dodatnu superviziju, odnosno nadzor reguliranih subjekata, koji su dobili odobrenje za rad u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, investicijskih društava, društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i alternativnih investicijskih fondova, a koji čine financijski konglomerat.

Kako bi se odredbe Zakona uskladile s uvođenjem eura, ovim Zakonom se mijenjaju odredbe koje sadrže pozivanja na hrvatsku kunu na način da se iznosi u kunama zamjenjuju izvornim iznosima u eurima kako su propisani Direktivom 2002/87/EZ te iznosima novčanih kazni u eurima preračunatih sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.  

Danom uvođenja eura 1. siječnja 2023., odnosno ulaskom Republike Hrvatske u europodručje, prestala je bliska suradnja između Europske središnje banke i Hrvatske narodne banke i započelo je puno članstvo Hrvatske narodne banke u Jedinstvenom nadzornom mehanizmu (engl. Single Supervisory Mechanism). Sukladno Uredbi Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29. 10. 2013., u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013) Europska središnja banka unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma provodi svoje zadaće, između ostalog, koordinatora za financijski konglomerat u skladu s kriterijima utvrđenim mjerodavnim pravom Europske unije u odnosu na značajne nadzirane subjekte.  

Slijedom navedenoga, Zakonom se dodaje pojam ESB (Europska središnja banka) i utvrđuje da kada Europska središnja banka izvršava svoje zadaće iz članka 4. stavka 1. točke (h) Uredbe (EU) br. 1024/2013, ona ima ovlasti Hrvatske narodne banke iz ovoga Zakona. 

Naposljetku, ispravljaju se netočna pozivanja u važećem Zakonu.

Natrag