U Nar. nov., br. 156 od 30.12.2022. objavljene su sljedeće Uredbe o visini trošarine:

Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića
Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode

Uredbe stupaju na snagu 1.1.2023.

Danom stupanja na snagu ovih Uredbi prestaju važiti: Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju (Nar. nov., br. 148/20 - 138/22), Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića (Nar. nov., br. 33/20), Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode (Nar. nov., br. 20/21).

Natrag