U Nar. nov., br. 105/23 od 11.9.2023. objavljena je Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 12.9.2023.

Uredbom se utvrđuju iznosi najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koje energetski subjekti koji se bave trgovinom na veliko naftnim derivatima i/ili trgovinom na malo naftnim derivatima i/ili trgovci na veliko ukapljenim naftnim plinom i/ili trgovci na malo ukapljenim naftnim plinom, smiju primijeniti na području Republike Hrvatske.

Uredba se primjenjuje na sljedeće naftne derivate: motorne benzine, dizelsko gorivo, plavi dizel, smjesu propan-butan za spremnike UNP PB (ukapljeni naftni plin propan-butan), smjesu propan-butan za boce sadržaja 7,5 kg i više, UNP PB (ukapljeni naftni plin propan-butan). Najviša maloprodajna cijena utvrđuje se za litru odnosno kilogram naprijed navedenih naftnih derivata. Na najvišu maloprodajnu cijenu navedenih naftnih derivata nije dozvoljeno zaračunavati naknade ili druge troškove koji nisu propisani Uredbom ili drugim posebnim propisima. Prvi dan primjene novih cijena naftnih derivata je dan stupanja na snagu Uredbe tj. 12.9.2023., a najviše maloprodajne cijene određene su za neprekinuto razdoblje od 14 dana.

Natrag