U Nar. nov., br. 46 od 28.4.2023. objavljena je Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju koja stupa na snagu 1. svibnja 2023. godine.

Ovom Uredbom utvrđuje se visina trošarine na energente i električnu energiju.
Visine trošarina iz ove Uredbe primjenjuju se s danom stupanja na snagu ove Uredbe i određene su za razdoblje do 31. svibnja 2023.

Natrag