U Nar. nov., br. 105/23 od 11.9.2023. objavljena je Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 13.9.2023.

U Uredbi o visini trošarine na energente i električnu energiju (Nar. nov., br. 156/22, 1/23, 10/23, 22/23, 37/23, 46/23, 56/23, 71/23, 79/23, 88/23, 94/23 i 98/23), u čl. 3. mijenjaju se visine trošarine u eurima na sljedeće predmete oporezivanja tako da glase: – Bezolovni motorni benzin 456,00 EUR/1000 l, – Dizelsko gorivo 383,00 EUR/1000 l. Navedene visine trošarina primjenjuju se s danom stupanja na snagu ove Uredbe (tj. 13.9.2023.) i određene su za razdoblje do 25.9.2023.

Natrag