Ugovor o djelu

Ugovor o djelu je institut obveznog prava, koji je uređen čl. 590. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 – 156/22; u nastavku: ZOO), a to je vrsta ugovora u kojem se jedna strana – izvođač obvezuje obaviti određeni posao, dok se druga strana – naručitelj obvezuje za taj posao izvođaču platiti naknadu.

Subjekti ugovora o djelu su naručitelj i izvođač, a to mogu biti fizičke i pravne osobe.

Bitni sastojci ugovora o djelu su djelo i naknada.

Rok izvršenja djela može biti bitan sastojak ugovora ako su se ugovorne strane tako sporazumjele, a ugovorne strane mogu ugovoriti da će se ugovor smatrati raskinutim, ako djelo ne bude dovršen u ugovorenom roku.

Ugovorom o djelu, prema čl. 590. ZOO-a, izvođač se obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada i sl., a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu.

Predmet ugovora o djelu je djelo koga je zakonodavac vrlo široko odredio i to ne izrijekom već na način da je odredio poslove koje izvođač može obavljati na temelju ovog ugovora. Izrada određene stvari, popravak određene stvari, obavljanje određenog fizičkog rada i obavljanje određenog umnog rada  mogu biti predmet ugovora o djelu. Predmet Ugovora mora biti moguć i dopušten, jer u protivnom je ugovor ništetan.

Djelo mora biti materijalni a ne pravni posao, s time da se pojam materijalnog posla ne poklapa s pojmom fizičkog posla, jer predmet ugovora o djelu može biti i fizički i umni rad.

Posao mora biti određen s obzirom na vrstu i svojstva koje taj posao u svakom konkretnom slučaju mora imati. Ako se po prirodi stvari ne može unaprijed odrediti od čega se posao sastoji, u tom slučaju posao može biti i odrediv.

Kod ugovora o djelu bitan je rezultat rada, tako da je izvođač dužan obaviti ugovoreni posao čiji rezultat se ocjenjuje s obzirom na prirodu posla kao i sadržaj i cilj koji su ugovorne strane željele postići. Ako rad izvođača ovisi i o okolnostima koje su izvan njegovog utjecaja, u tom slučaju predmet ugovora je samo savjestan i stručan rad prema pravilima struke, bez jamstva da će se ostvariti i željeni rezultat.

Naknada je drugi bitan sastojak ugovora o djelu koja se, u pravilu, određuje u novcu, ali se može sastojati i od neke druge vrijednosti npr. stvari ili imovinskog prava, pod uvjetom da odgovara vrijednosti posla. 

Besplatno obavljanje određenih poslova za drugog ne smatra se ugovorom o djelu već darovanjem.

U poreznom smislu, naknada isplaćena temeljem ugovora o djelu smatra se drugim dohotkom.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag