Rad nedjeljom i blagdanima prodajnih objekata u djelatnosti trgovine nakon 1.7.2023.

Zakonom o trgovini uređuju se uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine, radno vrijeme u djelatnosti trgovine, mjere zabrane nepoštenog trgovanja te nadzor i upravne mjere.

Sukladno tom Zakonu, trgovina je gospodarska djelatnost kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, a obavlja se kao trgovina na veliko i kao trgovina na malo. Trgovac je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini. Prodajni objekt je prodavaonica, skladište, tržnica na veliko, tržnica na malo ili drugi oblici prodaje robe izvan prodavaonice.

Posljednjim izmjenama i dopunom Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 33/23) uvedena su nova pravila u vezi radnog vremena u djelatnosti trgovine (čl. 57.), a stupaju na snagu 1. srpnja 2023. godine.

1. Radno vrijeme prodajnih objekata je do 90 sati tjedno (isključujući nedjelje i blagdane)

Od 1.7.2023. radno vrijeme prodajnih objekata određuje trgovac u razdobljima od ponedjeljka do subote u ukupnom trajanju do 90 sati tjedno, a koje trgovac samostalno raspoređuje.

90-satno ograničenje radnog vremena propisano je na razini tjedna podijeljenog u 6 radnih dana, a ne na razini dnevnog ograničenja radnog vremena. Stoga je moguće radno vrijeme prodajnog objekta i duže od 15 sati dnevno, ali ne smije prijeći 90 sati tjedno.

2. Prodajni objekti zatvoreni su nedjeljom i blagdanom

Dakle, počevši od 1.7.2023. prodajni objekti zatvoreni su nedjeljom. Ipak, predviđa se mogućnost do 16 nedjelja u godini koje su radne, pri čemu trgovac samostalno određuje koje su to nedjelje s osnove individualnih potreba, sezonalnosti, mikrolokacije i drugih relevantnih čimbenika.

U tjednima u kojima je nedjelja radna, najveći dopušteni tjedni fond sati uvećava se za 15 sati tako da čini maksimalno dopuštenih 105 radnih sati tjedno od ponedjeljka do nedjelje.

Bitno je također naglasiti kako se u 2023. godini u 16 nedjelja ne ubrajaju nedjelje koje su do 1.7.2023. bile radne. Računajući od 1.7.2023. pa do kraja 2023. ostalo je 27 nedjelja od kojih trgovci mogu izabrati njih 16 na koje će im raditi pojedini prodajni objekt.

Trgovac mora voditi evidenciju radnog vremena za svaku radnu nedjelju tijekom tekuće godine u obliku pisane isprave ili elektroničkog zapisa. Trgovac mora nadležnom inspektoru tijekom nadzora omogućiti uvid u spomenutu evidenciju. Prema tome, evidencija se mora nalaziti i u samom prodajnom objektu.

Nadalje, radi provedbe inspekcijskog postupka Ministarstvo financija, Porezna uprava, dužna je nadležnom inspektoru, na njegov zahtjev, dostaviti podatke iz sustava fiskalizacije o radnoj nedjelji trgovca.

Podsjećamo da su trgovci – obveznici fiskalizacije, za potrebe provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa, dužni prijaviti svaku promjenu o poslovnom prostoru. To znači da trgovci kod kojih zbog zabrane rada nedjeljom i blagdanima, odnosno mogućnosti rada samo 16 nedjelja u godini, dolazi do promjene radnog vremena (radnih dana i radnog vremena) prodajnih objekata moraju Poreznoj upravi prijaviti podatak o promjeni radnog vremena. Promjena podatka obavlja se elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa ePorezna u aplikaciji Fiskalizacija. Obveznici koji ne posjeduju certifikat ePorezne (oslobođeni su temeljem zakonskih propisa) promjenu podataka o poslovnom prostoru (radnom vremenu) prijavljuju na tiskanici Obrazac prijave podataka u sustavu fiskalizacije.

Prodajni objekti zatvoreni su i u dane blagdana. Vlada RH može odlukom odrediti prodajne objekte koji su dužni raditi u dane blagdana u RH sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj. U slučaju kada bi blagdan padao u nedjelju (u 2024. to će biti samo na Uskrs), mišljenja smo da trgovac ne bi mogao odrediti tu nedjelju kao radnu koja bi ulazila u 16 dozvoljenih, jer je riječ o blagdanu na koji se ne radi i koji na neki način ima prednost pred takoreći „običnom“ nedjeljom.

3. Iznimke od navedenih pravila

Oba prethodno navedena nova pravila ne primjenjuju se na prodajne objekte koji se nalaze unutar ili su sastavni dio cjeline:

 • željezničkih i autobusnih kolodvora, zračnih luka, luka otvorenih za javni promet, luka unutarnje plovidbe brodova, zrakoplova i trajekata za prijevoz osoba i vozila,
 • benzinskih postaja,
 • bolnica,
 • hotela, prostora kulturnih i vjerskih ustanova te drugih subjekata u kulturi, muzeja, centara za posjetitelje odnosno interpretacijskih centara, nautičkih marina, kampova, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
 • proglašenih zaštićenih područja prirode u skladu s posebnim propisima.

Isto tako, navedena pravila ne primjenjuju se ni na:

 • otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda,
 • prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na malo i
 • prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na veliko,
 • prigodnu prodaju na sajmovima i javnim manifestacijama,
 • prodaju putem automata i
 • prodaju na daljinu.

Dakle, na rad ovih prodajnih objekata i oblika trgovine ne primjenjuju se pravila ni o 90 satnom tjednom ograničenju ni pravilo o zabrani rada nedjeljom i blagdanom.

Distribucija tiska putem kioska kao posebnog oblika prodaje izvan prodavaonica može biti otvorena nedjeljom i blagdanom u vremenu od 7:00 sati do 13:00 sati.

4. Rad nedjeljom

Važno je naglasiti da se zabrana rada prodajnih objekata odnosi na rad prodajnih objekta otvorenih za kupce, a ne i općenito na zabranu rada nedjeljom za trgovce tj. na radno vrijeme u kojem njihovi radnici u vrijeme za koje je prodajni objekt zatvoren obavljaju druge poslove (npr. čišćenje prostorija ili administrativni poslovi i dr.).

U svakom slučaju radnicima za rad nedjeljom pripada pravo na uvećanu plaću, pri čemu sukladno posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o radu povećanje za svaki sat rada nedjeljom ne može biti manje od 50 % i povećanje se ne smije obračunati na iznos manji od iznosa minimalne plaće u skladu sa Zakonom o minimalnoj plaći (minimalna plaća za 2023. iznosi 700,00 eura bruto).

Pročitajte više: D. Marečić: Novele Zakona o trgovini (FIP 5/23)

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag